HWAN 17

1Is Hisos nontabo wagtoltol kitonya, nabantay has tongod, iglwang, Mama, kati wan fag masohod fag falag im Anak kafiyan kaarakitay aho, im Anak, mamalag yadi has taw im kafiyan. 2Kawa haw igfabahala angko has manga taw, fagayo fagayo sadik baba daga, kaarakitay igfaboyag hanggan aban aban, fagayo fag manga taw kam fagdisagon angko. 3To ka haboyagan hanggan aban aban, manga taw no kilala hyamo, ka sadi dik Diyos orongan, hanggan kilala yadin Kiristo Hisos kam nasogo. 4Ho nafalag im kafiyan istay is baba daga, kawa ho nafatabo im faibolonon angko. 5Mama, falagan ya has taw angko kafiyan kati, kito yadi angko kafiyan hyabi, tam no gofodan ka daga nodyan halig. 6Aho nafahilala hyamo ngayan has manga taw kam nadisag angko gistay is baba daga. Tonya fag manga taw danwa hyamo, ginya haw nadisag wangko. Ta katanog hyamo hampang fagaba. 7Kati ta natwa wagdog fiya fiya kitay, fagayo kam nadisag angko, gi hyamo orongan. 8Ho natoltol yadi has taw kam nafwayong angko, ta nafaanod yadi wan. Ta twa kitay aho orongan gi wa hyamo nonbangkad hastay hanggan ta katiwala kitay haw ka nasogo angko. 9Kam nadisag angko fag manga taw kangko fagdaranginon. Hodwag darangin kawa has fagayo fag manga taw sas baba daga, dapat kawa has manga taw kam disag angko, maskin hyamo wa tonya. 10Kangko fag manga taw fagayo, hyamo yadi wan, hanggan fagayo ka hyamo, angko yadi wan. To fag manga taw kagfalag angko kafiyan. 11Dapat ay, to fag manga taw istay yapdis baba daga, ho fawa sas baba daga kati. Ho kaoli wan has nyamo hyamo. Mama, anowan nangos to fag manga taw sa hyamo Maliyaw fag ngayan karigonan, kam disag yadingko ngayan, kaarakitay tamsadi kito yadintam, tam sadi di. 12No kandogay day aho no gofod yapdis taw, aho naano tonya sa hyamo ngayan karigonan, kam nadisag yadingko ngayan. Ho naano has taw fiya fiya a, idwa hanliyam no bohonwa tonya fag taw ka danwan tohoyan has kadwatan kaarakitay im-anod wan kansorat sas Kasoratan. 13Dapat kati ho kabangkad has nyamo hyamo. Hogfwayong to fagayo aho nostay yapdi sas baba daga, kaarakitay ta domog yadingko kasolongan kadwa ha korang. 14Ho natoltol has taw kam hampang, yakanga ka manga tagastay is baba daga kadwat iglag angko manga taw, maskin ta bohonwa tagastay fag manga taw kati, kito yadingko, aho bohonwa tagastay. 15Ahodwag sagad kitay haw fag faalin gis baba daga ka mangag syag angko, dapat ay, kangko fagsagadon nangos, haw fag taktak hanya gin Fandaya. 16No kinday aho bohonwa tagastay, kitonya yadi kagsyag angko bohonwa tagastay is baba daga kati. 17Fag ka fakaoronganan kagfatohoyan ha hyamo to fag manga taw. Im hampang ka fakaoronganan. 18No kinday haw nasogo angko has baba daga, kitonya yadi aho nogsogo kagsyag angko has manga tagastay fag manga taw. 19Maskin ho galwasi ka mangag syag angko, hogfatohoyan angko sadili ha hyamo kaarakitay ka fakaoronganan fatohoyan yadi ha hyamo, kangko fag manga taw. 20Bohondi kagsyag angko kati kangko fagdaranginon, hanggan yadi wa has manga somyag angko aban no domog ista manga hampang. 21Tonya angko fagdaranginon kitay, nangos fagayo fag kasadi no kinday haw Mama, sawangko, hanggan aho sa yadi wa hyamo, kaarakitay ta kasadi santam. No kitonya, ka tagastay fag manga taw imtiwala yadi kitay haw ka nasogo angko. 22Hogdisag yadi has taw kam disag angko kafiyan, kaarakitay ta kasadi, kito yadintam, tam sadi di. 23Aho kasadi sas taw hanggan ta kasadi hangko kaarakitay tamsadi orongan. Ginya madi ka tagastay is baba daga fag manga taw tomwa kitay haw nasogo angko hanggan haw galwasi ka manga taw kagsyag angko kito yadi hyamo, haw no galwasingko. 24Mama, angko fakasayaon, kam nadisag hangko fag manga taw fag omofod angko santam banwanan aban, kaarakitay lomag angko kafiyan, kam nadisag angko, maskin nyawa ka daga idyan halig hyabi, haw danwa galwasi angko. 25Mama maslong, ka manga tagastay is baba daga idwa kilala hyamo, dapat aho danwa kilala hyamo hanggan tongko manga ofod natwa wa kitay haw ka nasogongko. 26Aho nafahilala hyamo ngayan has taw, hanggan hogfadagos yapdig fahilala tonya kaarakitay no kinda ha no galwasingko, ta kitonya yadi, hanggan aho kasadi yadi has taw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\