HWAN 18

1Ginya madis Hisos, nontabo wagdarangin, nadokson wan, hanggan it manga katogbong. Tanlahaw wan, hawas difay safa Kidron. Ha akwa sadik iyab sinya. Da Hisos hanya wan. 2Yabay, is Hodas, ka goyon in Hisos manga kalaban, iglag yadi tonya fag iyab kawas Hisos hanggan it manga katogbong fagabag tifonan sinya no mabanwanan. 3Yakangas Hodas hanya yadi was iyab, hanggan wat manga nasagad sondalo taga Roma, hanggan manga polis kagbahala sas Fanimbaan-Dahol, kat nasagad gis manga fagtahinan fagalan, hanggan gis manga Farisiyo. In Hodas manga taban ha diya manga salong, manga fatay, masalawidan yadi manga talibong. 4Kawas Hisos, danwa twa wan no kana ka madalananan ha hanya, yakanga hanya dagos natagbo is taw, naintaw kiti, Fakta ka hayo fagsayahon? 5Ta nasagot hanya, Is Hisos ka taga Nasarit ka hyami fagsayahon. Is Hisos igsagot, Aho wa ngap kas Hisos. Is Hodas ka goyon in Hisos manga kalaban malindogan yadi sinya, ista ofod. 6Is Hisos no nafwayong has taw kitay Aho wa kas Hisos, ka manga sondalo hanggan polis infwali has ginanan, tanlohob has boknga daga. 7Sadi ya ginan is Hisos gintaw has taw, Fakta hayo fagsayahon? Ta nasagot ya hanya, Is Hisos taga Nasarit. 8Is Hisos nasagot, Ho danwag fwayong hayo kitay aho wa kas Hisos. No aho ka hayo fagsayahon, fag falahaw angko manga ofod to. 9Is Hisos nafwayong kitonya kaarakitay im-anod it hampang noglwang, Mama, ahodwa ha naliyam ngadi sadik taw kam nadisag angko. 10Ginyas Simon Pidro, ka ha diya talibong, dagos wa nagonos, nabasing ka gorangon fag fagalan sogowan, natigbas ka balis sihon fag talinga. Tonya fag sogowan kawas Malko. 11Is Hisos nafwayong han Pidro, Halobanan yap im talibong. Aho awkin fag idwa ginom gingko Ama disagon angko fanginoman kahoriyan, ha gayfan? 12Yabay, ka manga sondalo taga Roma, hanggan it fagtahinan, hanggan ka manga polis gis Fanimbaan-Dahol nagamat in Hisos, nagafos yadi hanya. 13Bago bago ta nataban in Hisos han Anas. Gis nanya fag fangaraw is Kayfas ka gorangon fag fagalan, dapat is Anas in Kayfas nogang, kawat anak ina in Kayfas wa babay. 14Is Kayfas kagfwayong itfagonan has manga fagtahinan Hodyo kitay fiya man no sadi dik taw ka matay, kaarakitay ka sadik layonan Hodyo idwa matay. 15Is Simon Pidro hanggan sadi yak katogbong naoyan in Hisos. To fag katogbong ka gorangon fagalan fakilalaon, yakanga naofod in Hisos nasakbaw has basad aladan gorangon fagalan balay. 16Dapat is Pidro malindogan sasta dayo sakbawan alad. Yakanga ka sadik katogbong, ka gorangon fagalan fakilalaon, nadokson gis basad alad a, nahampang has sogowan ina kagbantay sakbawan, ginya nataban in Pidro has basad aladan. 17Ka sogowan ina kagbantay sakbawan gintaw in Pidro, Bohonwa awkin haw in Hisos katogbong sadi? Is Pidro nasagot, Bohonwa aho yabay. 18Magnaw gis nanya fag masohod, yakanga ka manga sogowan hanggan manga polis nafagba afoy, manga baga, ginya ta malindogan sas akbang afoy igfanayang wan. Yakangas Pidro gofodan has taw, igfanayang yadi. 19Ginya ka gorangon fag fagalan naintaw in Hisos kawat manga katogbong hanggan no kanat faadalon has taw. 20Is Hisos igsagot hanya kitay, Sawasta fagdogan aho nahampang has manga taw fagayo. Sas iba fag manga banwa ahog faadal basad manga fanimbaan Hodyo, hanggan sas Hirosalim sas Fanimbaan-Dahol, sinya ka fanifonan manga Hodyo fagayo. Hodwa ha nafaadal mafyaloman. 21Kana mayon no aho ka hayo fagintawon? Intawan ka manga nadog angko aho nogtoltol has taw. Ta fadi wadtwa angko manga fwayong. 22Is Hisos no nalwang di nga kitonya, sadik polis natofa marigon in Hisos, ginya nalwang, Kitonya aw ha nogsagot has gorangon fag fagalan? 23Is Hisos igsagot hanya, Aho no ha nafalamang angko hampang, fadogan is taw fagayo istay no kana tonya. Dapat angko fwayong no maanod wan, kana mayon haw nogtofa angko? 24Ginya madis Anas nafafangolo in Hisos, magafosan yapdi, han Kayfas, ka gorangon fag fagalan. 25Is Simon Pidro malindogan yapdi, igfanayang afoy sinya. Ginya tiba kagfanayang yadi iglwang hanya, Haw tonya fag ama it katogbong sadi, idwa aw? Dapat is Pidro igtangkod, iglwang, Bohonwan, bohonwa aho yabay. 26Kan Pidro natigbas it talinga ha kaiban sinya. Pariho ka gorangon fag fagalan sogowan. Kat kaiban gintaw yadin Pidro. Bohonwa aw haw kangko lagan it ofod basad iyab haraw? 27Sadi ya ginan is Pidro natangkod, iglwang, Bohonwan. Ginya madi ka tabag nataraok wa dagos. 28Araw, no kasirang wan, ta nataban in Hisos gin Kayfas balay has balay gobirnador Roma. Ka manga fagtahinan Hodyo idwan sakbaw has basad balay gorangon kaarakitay idwa alafitan it fagliyon, maskin araw ta kasaya homwan yafon Fanohodan Nagsagayan, ta nogtohod ka anghil no nasagaya ista manga balay hyabi hyabi. 29Yakangas Pilato, ka gobirnador, nadokson has taw, gintaw kitay, Kana araw ka hayo fagsombongon to fag taw? 30Tagsagot in Pilato kiti, Nodwa ha nahalig dwat, gwadi midwa yadi twa tabanon ha hyamo. 31Ginyas Pilato iglwang has taw, Tabanan wan, ham wa ka bahala fatohoyan it fadosaan no kinday hayo manga ogali. Ka manga Hodyo igfwayong han Pilato, Ka batas Roma idwag faangay hyami nogfahatay taw, nyawa faktaw. 32Inbali kito kaarakitay im-anod in Hisos fwayong itfagonan, no nafwayong no kinday hanya no matay. 33Is Pilato infwali ya has basad balay dahol, nafatawag in Hisos, ginya gintaw hanya, Haw awkin ka gorangon manga Hodyo? 34Is Hisos gintaw in Pilato, Hyamo aw sadili fangayofan haw no gintaw kitonya, ngatay ista odi fadahit ha hyamo? 35Is Pilato igsagot, Aho awkin Hodyo, ha gayfan? Hyamo sadili fag layonan taw, hanggan manga fagtahinan fagalan ka nataban hyamo hangko. Kanam naibolon dwat? 36Is Hisos igsagot in Pilato, Aho bohonwa kastay is baba daga fag gorangon. No ka odis baba daga fag gorangon kangko sakop, angko manga sogowan lomaban wan, kaarakitay ahodwam disag has manga fagtahinan Hodyo. Dapat ay, bohonwa has baba daga angko fag kabali gorangon. 37Is Pilato gintaw in Hisos, Ya mangharaw, haw wa aw ka sadik gorangon? Is Hisos igsagot, Haw wa ka gwas kitay aho sadik gorangon. Ahon sagaya anak dararag hyabi, hanggan inbangkad hastay has baba daga kaarakitay aho faorongan ka fakaoronganan. No fakta ka sakop fakaoronganan, tonya kagtalinga angko fwayong. 38Is Pilato gintaw hanya, Yabay, kana ka fakaoronganan? No nalwang di nga kitonya, is Pilato nadokson ya has sokayan, hawas manga Hodyo, iglwang, Ahodwa ha faglagon kasalanan to fag taw. 39Dapat ay, tam ha ogali kitay sa hayo Fanohodan Nagsagayan, ahog falfas ha hayo sadi kanporiso. Ham aw kasaya kitay aho fag fomalfas ka gorangon manga Hodyo? 40Ta natawag marigon nogsagot, Fag bohonwa to fag taw, fag is Barabas kantam fagfalfason. Yabay, is Barabas tolisan wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\