HWAN 21

1Ginya madis Hisos nafalag ya domwag it sadili hat manga katogbong sas bintalan linaw Tibiriyadis. Kito no nafalag has taw. 2Da Simon Pidro, da Tomas, kasta nangayan Singan, da Natanail, taga Kana, sakop Galiliya, hanggan in Sibidiyo manga anak, ginya dowa ya in Hisos manga katogbong, gofodan kito mandi ka hyabi. 3Is Simon Pidro igfwayong has taw, Aho mangoyang ya nga wan. Taglwang, Mi mahin yadi wa hyamo. Ginya tanlahaw wan, nasahay wa has basad baloto, dapat ay, sadi wak yabi, tadwa ha iktan. 4No kasirang wan is Hisos malindogan sas bintalan, dapat ay, it manga katogbong idya kilala kitay is Hisos wa tonya. 5Ginyas Hisos gintaw has taw, Manga anahan, ham aw ha iktan nga oyang? Tag-sagot, Idwa akwa ngap. 6Is Hisos igfwayong handa Pidro, Fag fadagdag hayo sarap has sihon baliwa baloto, ham omiktan wa araw manga oyang. Ginya madi ta nafadagdag ngay hanya ka sarap, dapat tadwa syagan igfasahay ka oyang kawa aywan wa dahol dahol, mabyat wan. 7Kan Hisos fagalwasiyon fag katogbong nafwayong han Pidro, Tonya wa kagfon intam. Is Pidro nadog di nga kitay ka nahampang gis baba bintalan kawa kagfon intam, nasolong it rotay, ginya nafogong sat boknga habilogan, maskin naloslos wa haraw kaarakitay mangibolon, ginya nalokso has basad danom. 8Dapat ay ka tiba manga katogbong indasog yadi, masahayan yapdi sas basad baloto, goyod wa ka sarap napno oyang, kawa idwa ayayo gis bahalan danom sinya, manga odi limak safolok dofa it kaayayowan. 9Ta nondokson wan is fakadagsaan baloto, ta nalag sinya ha manga baga afoy a, manga sinogba oyang basad afoy hanggan tinapay. 10Is Hisos iglwang has taw, Diyan hastay hayo iktan oyang tiba. 11Ginya madis Simon Pidro hawas basad baloto natogbong istaw nagoyod has bahalan linaw, baba bintalan, ka sarap napno wa manga oyang, myasa wa dahol. 153 gamtanan ka oyang. Nyawa kitay kayonya wan, ka sarap idwan ragyang. 12Is Hisos iglwang has taw, Fag hastay, tam manyabas wan. Dapat ay, in Hisos manga katogbong fagayo kadala gintaw hanya no faktaw, maskin ta natwa wa kitay hanya wa kagfon intam. 13Is Hisos hawas bilog afoy, nabol ka tinapay, nadisag hat manga katogbong, hanggan ka oyang, kitonya yadi. 14To kat fatolo ginan is Hisos nogfalag it sadili hat manga katogbong hanya nonboyag ya gis kahatayan. 15Nontabo wagyabas, is Hisos gintaw in Simon Pidro kiti, Simon, in Hwan anak, haw awkin galwasi angko bohondi kito kam manga ofod no galwasi angko? Is Pidro nasagot, Ala ngay, angko Fon, haw fadi wad twa kitay ho galwasi hyamo. Ginyas Hisos iglwang, Bahogan angko manga anak topa. 16Sadi ya ginan is Hisos gintaw hanya, Simon, in Hwan anak, haw awkin galwasi angko? Is Pidro igsagot, Ala, angko Fon, haw fadi wad twa kitay aho galwasi hyamo. Is Hisos iglwang, Anowan angko manga topa. 17It fatolo wa ginan is Hisos nogfatanggap in Pidro kiti, Simon, haw in Hwan anak, haw aw galwasi angko? In Pidro fangayofan inrongkot wan maskin tolo wa ginan is Hisos naintaw hanya, Haw aw galwasi angko? Yakangas Pidro nalwang ha hanya, angko Fon, haw twa wa fagayo, haw twa kitay aho galwasi hyamo. Is Hisos nafwayong ya hanya, Bahogan angko manga topa. 18Orongan wan, bohonwa bohag angko fwayong ha hyamo kitay haw no bago yapdi, haw igsalawid yanga hyamo fotol hanggan iglahaw nyawa hadawam fakasayaon, dapat aban, haw no magorang wan, ha aba igfalogday im gamat has taw a, ta gomafos di hyamo aban, ginya tomaban hyamo bohonwa ha hyamo fakasayaon fag hadasogan. 19Is Hisos noglwang kitonya, igfatohoyan no kinday fag kahatayan ka mamalag in Diyos kafiyan aban is Pidro no matay. No nafwayong wa kitonya, nalwang han Pidro, Tahinan wangko. 20Ginyas Pidro natakfili hat ginanan a, nalag ka goyan hanya kan Hisos fagalwasiyon fag katogbong ka masorayan san Hisos akbang ta no nangwan, ka mandi ka naintaw, Hyami Fon, fakta ka omoyon hyamo kalaban? 21Is Pidro no nalag hanya, naintaw in Hisos, Angko Fon, kinda tonya fag taw aban? 22Is Hisos nalwang ha hanya, Ho no kasaya wa kitay hanya fag domogay hanggan aho nombangkad ya domwag, kana ara hyamo fagmawaton? Haw fag tahin wa ngap angko. 23Manga taw nafadahit has mangag tahin in Hisos kitay, is Hisos iglwang tonya fag katogbong idwa matay. Dapat is Hisos idwa nalwang kitay hanyadwa matay, nalwang odi kitay, nongko fakasayaon kitay tonya fag taw fag boyagan fagaba, hanggan no ginahin aho nombangkad ya, kana araw hyamo fagmawaton? 24To fag katogbong kagtoltol to fag manga bagay hanggan nasorat. Tam twa yadi kitay kat fwayong it mata wa lagan, sonson wa fakaoronganan. 25Dapat aywan yapdin Hisos manga naibolon kadwan sorat istay. No nangos tonya fagayo imsorat digsadig sadi, lomabi distay is baba daga it fwalidan manga famasaan it kaaywanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\