HWAN 8

1dapat is Hisos hawas Moyod Oliboan. 2Nonbago marom, dayo kayawa, is Hisos nwali has Fanimbaan-Dahol, nasakbaw has basad aladan. Fagayo fag manga taw nagobok hanya, yakangas Hisos intokaw wa a, igfaadal has taw. 3Ginya ka mangag faadal Batasan Hodyo hanggan manga Farisiyo nataban sadik ina ista naiktan gis famabayowanan. Ta nafalindog tonya fag ina sasta fagbokngan. 4Tagfwayong han Hisos, Haw kagfaadal, to fag ina ta natahod gis famabayowanan. 5In Mwisis togon insorat sa hyami Kasoratan kitay, fahatayan, bintokan ka kitonya fag manga ina. Dapat haw, kinday haw noglwang no ha naibolon kitonya? 6Tagtikis wa nangos igfasalan odi in Hisos, kaarakitay ha fagsombongon has manga gorangon, nangos iglaban hanya. Dapat is Hisos natarohongan odi, nasorat it timoyo sas boknga fogis daga. 7Ta nodwag fagomon gintaw yapdi hanya, is Hisos nalindog a, igfwayong has taw, Nyawa faktaw sa hayo kadwa ha naibolon dwat, sogi, gonaan wa bintokan wa tonya fag ina. 8Ginya madis Hisos natarohongan ya, igsorat ya sas boknga fogis. 9Dapat ay, ka manga taw no nadog in Hisos fwayong, nanarowayan wa fagayo igsadig sadi. Ka magorang man ka nagona nalahaw. Is Hisos kan-goyan matarohongan yapdi hanggan ka ina malindogan sas dayo ogbot. 10Ginyas Hisos nalindog a, naintaw has ina, Ina, hadawa ka manga taw kati? Idwa aw han-goyan fatohoyan hyamo has fadosaan? 11Ka ina nasagot, Ama, fawa hansawad ka manga taw. Is Hisos nafwayong, No kitonya, ahodwa yadig fatohoyan hyamo has fadosaan. Nyawa ha goli wa kati, dapat hawa gogali dwat domwag. 12Sadi ya ginan is Hisos igtoltol has manga Farisiyo, iglwang, Aho ka yawa sas baba daga. Kagtahin angko idwa lomahaw basad marom, nyawa ginahin, hanya ha akwa wan ka yawa kagfaboyag manga taw. 13Ka manga Farisiyo iglwang han Hisos, Yabay haw lamang kagfaorongan ha hyamo, im hampang idwa ha kahologan no kitonya di. 14Is Hisos igsagot, Yatokitay, nyawa ahog faorongan angko sadili, orongan wan angko fwayong maskin aho twa aho no ginda kanbangkad hanggan haday angko hadasogan aban. Dapat ay, ham idwa twa aho no ginda kanbangkad hanggan aho no haday aban. 15No ham ka kabaya, kito odis ogali taw, dapat ahodwa kabaya nyawa haday fag taw. 16Dapat ay, halimbawa, aho no kabaya, orongan wan, maskin bohondi aho kagfwayong, angko Ama ka nasogo angko sayadingko. 17Insorat ngay sa hayo Batasan Hodyo kitay, no dowak taw igfaorongan sadik bagay, tam igfaanod ista manga hampang. 18Ahogfaorongan angko sadili hanggan angko Ama ka nasogo angko igfaorongan yadi kawa angko. 19Yakanga ta gintaw in Hisos, Siday im ama? Is Hisos igsagot, Ham idwa kilala angko aho no faktaw orongan. Ham idwa yadi kilala angko Ama. Ham nangos no kilala di aho no faktaw, ham kilala yadingko Ama. 20Is Hisos igfwayong kitonya has manga Farisiyo nogfaadal yapdi basad aladan Fanimbaan-Dahol. Is Hisos sawasta akbang fandisagan. Idwa ha taw nagamat in Hisos maskin is Diyos idyag faangay gis nanya. 21Sadi ya ginan is Hisos igfwayong has taw, Ho lomahaw wa aban a, ham somayak wangko dapat ham matay wan maskin ham igfadagos yapdi hayo manga ogali dwat. Ham idwa syagan omoyan angko hangko hadasogan. 22Ginya madi ka manga fagtahinan Hodyo garintawan kitay, It kahologan aw ngatay somongon noglwang tam idwa somyagan domasog hat hadasogan? 23Is Hisos igsagot kitay, Ham tagastay is baba daga, dapat aho taga di gim tongod, gin Diyos banwanan. Ham ka tagastay is baba daga, dapat ahodwa gistay is baba daga. 24Kawa kitonya ahog fwayong hayo kitay ham matay wan ham nogfadagos hayo manga ogali dwat. Anod wan, ham nodwa katiwala kitay AHO AHO WAN, ham matay wan maskin ham igfadagos hayo manga ogali dwat. 25Ta gintaw in Hisos, Fakta ngakin haw? Is Hisos iglwang, Gis bago bago aho danwa nafwayong hayo no faktaw aho. 26No kitay di, aywan fag manga bagay ho twag fasogbo hanggan kabaya hayo. Dapat ay, kagsogo angko idwag bohag, kangko lamang donggon gi hanya kangko fagfwayongon has manga taw istay is baba daga. 27Ka manga taw idwa natwagdog kitay in Hisos faglwangon kawat Ama. 28Yakangas Hisos iglwang has taw, Aban ham nogfaabwat angko, sas tongod hayo, aho Kanbali Taw, ham tomwa wagdog kitay AHO AHO WAN, ginya madi ham tomwa fiya fiya kitay, ahodwa gibolon nyawa kana nongko di sadili fangayofan, dapat kangko Ama lamang togon angko, kangko fagfwayongon has manga taw. 29Ka nasogo angko sa yadingko, idwa gobon angko sadi sadi, maskin aho gogali kat fagbayaon fagaba. 30Is Hisos nogtoltol kitonya, aywan kagsyag ha hanya. 31Yakangas Hisos igfwayong has manga Hodyo kagsyag hanya, Ham no katanog fagaba angko manga fwayong, ham orongan wan angko manga katogbong. 32Ham homilala yadi ka fakaoronganan hanggan ka fakaoronganan fomalfas hayo. 33Tagsagot in Hisos, Hami in Abraham wa hasokfonan. Nyawa ginahin hami bohonwasta manga nasali sogowan. Kana mayon haw noglwang kitay, ha fomalfas hyami? 34Is Hisos igsagot is taw, Orongan wan angko fwayong hayo, bohonwa bohag kitay, nyawa faktaw ka ha ogali dwat, bilang ka ogali dwat nasali sogowan. 35Ista sogowan nomtoon galin ya, dapat nyawa ginahin it anak, it anak wan. 36Yakanga non Diyos wa Anak kagfalfas hayo, ham mafalfasan orongan gis ogali dwat. 37Ho twa kitay ham in Abraham manga hasokfonan, dapat ay, nyawa kitonya, ham kasayag fahatay angko maskin ham kafang katanog angko manga fwayong. 38Angko lagan aho no sawangko Ama, kangko fagfwayongon has taw. Dapat ka hayo ama fagfwayongon ha hayo ka hayo fakatanogon. 39Taglwang han Hisos, Hyami hafofowan magorang kawas Abraham. Is Hisos igsagot is taw, Ham no orongan in Abraham manga hasokfonan, ham nangos somokfon yadit ogali. 40Dapat ham kasayag fahatay angko nyawa hogtoltol ha hayo angko donggon fakaoronganan gin Diyos. In Abraham ogali idwa kitonya. 41Hayo ama ibolon ka hayo fagtoladon. Tagsagot in Hisos, Hyami pinagkaama sadi di, kawas Diyos, hami bonwa manga anak gis famabayowanan. 42Is Hisos iglwang has taw, Yabay, nos Diyos hayo pinagkaama, ham nangos galwasi angko maskin aho giwan Diyos kanbangkad hastay. Bohonwa angko odi sadili fangayofan kitay aho fag imbangkad hastay, angko Ama nasogo angko. 43Kana mayon ham nodwa twagdog angko manga fwayong, ham gayfan? Maskin ham kadwat igdog angko barita. 44Is Fandaya hayo ama a, ham it manga wa anak. Ham kasaya gibolon hayo ama manga fakasayaon. Gis bago bago hanya sadik fanlibon taw, idwa yadig baliwa ka fakaoronganan nyawa ginahin, maskin it manga hampang idwa ha maanod. Hanya nogbohag, kawat ogali danwa kitonya maskin hanya bohagon, hanggan hanya ka pinagkaama hasagbohag baliwa. 45Dapat ay, hogfwayong hayo ka fakaoronganan, yakanga ham idwa katiwala angko. 46Fakta fag taw sa hayo ka syagan igfatohoyan kitay aho ha ogali dwat, ham gayfan? Dapat ay, aho nogfwayong ka orongan, kana mayon ham nodwa katiwala angko? 47In Diyos manga anak igtalinga in Diyos manga hampang. Dapat ay, ham idwag talinga hanya maskin ham bohonwan Diyos manga anak. 48Ka manga fagtahinan Hodyo iglwang han Hisos, Anod, orongan wan hyami fwayong kitay haw taga Samariya, ngandi labang kagfapaong hyamo. 49Is Hisos iglwang has taw, Idwa ha labang igfapaong angko. Hogfasayagdog angko Ama, dapat ham igfadwat igdog angko. 50Hodwag sayak kitay manga taw fag fasayagdog angko. Dapat ay, ha akwa sadi ka kasaya kitay manga taw fag fasayagdog angko, hanya bahalag fatohoyan. 51Orongan wan angko fwayong ha hayo kitay, nyawa faktaw no katanog angko togon fagaba, fawa domog kahatayan. 52Taglwang han Hisos, Kati mi natwa wagdog fiya fiya kitay labang orongan igfapaong hyamo. Maskin is Abraham natay wan, hanggan ka manga fangampang natay yadi wan, dapat haglwang nyawa faktaw no katanog im togon, idwa domog kahatayan, nyawa ginahin. 53Hyami pinagkaama is Abraham natay wan. Haw awkin gayfan kitay hyamo kangayanan dahol man in Abraham? Ka manga fangampang natay yadi wan. Fakta odi haw, ha gayfan? 54Is Hisos igsagot is taw, Idwa ha kahologan aho nogfasayagdog angko sadili. Angko Ama kagfasayagdog angko. Hanya ka hayo faglwangon hayo Diyos. 55Dapat ham idwa kilala hanya, nyawa ginahin. Dapat ay, aho kilala hanya fiya fiya. Ahog bohag odi aho noglwang kitay ahodwa kilala hanya. Dapat ho kilala hanya a, ho katanog yadi fagaba it fwayong. 56Hayo pinagkaama is Abraham insaya wagdog kitay hanya lomag no ginahin angko kabangkadan. Hanya nalag ngay, insaya waglag. 57Ka manga fagtahinan Hodyo iglwang han Hisos, Gwadi haw idya limak safolo fangaraw im kadogayan, kinda tonya, haw noglwang kitay haw nalag in Abraham? 58Is Hisos igsagot is taw, Orongan wan bohonwa bohag, hyabi is Abraham nodyan sagaya, dandi AHO AHO WAN. 59Yakanga manga taw nafoyot manga bato kaarakitay bomintok in Hisos. Dapat is Hisos natago wa a, nadokson lamang gis basad Fanimbaan-Dahol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\