LOKAS 11

1Gis nanya yadi fag manga masohod, sadi ya ginan is Hisos igdarangin. Is Hisos nontabo wagdarangin, it katogbong sadi iglwang hanya, Hyami Fon, ha fayayoman yadi hyami igdarangin, kito yadin Hwan nogfayayom it manga katogbong. 2Ginyas Hisos iglwang, Fag kiti ham nogdarangin, faglwang, Mama, hyamo ngayan bohonwa fagswayon. Haw fag ngalay no kabali hari kagsakop has fagayo. 3Disagan ha hyami ka fanganon ka homosto sirang sirang. 4Haw fag faliyam hyami manga naogali dwat, Maskin migfaliyam yadi ista manga naogali dwat fagayo ha hyami. Fag idwag faakbang hyami has manga dwat kaarakitay igsolay hyami. 5Ginyas Hisos nafwayong ya domwag, Halimbawa, insadi santam no manabang hat fakilalaon, boknga wa yabi, ginyag lwang, Ha disagan yap angko nangos tolok tinapay, 6maskin angko fakilalaon sadi indasog a, hodwa ara ha famahanon hanya. 7Intam fakilalaon somagot gis basad balay, Haw fag idwag folaw hyami. Matahopan wa hyami sakbawan a, mi talanahan maigyanan wa fagayo. Mahafang wa kabangon kaarakitay domisag hyamo fagsagadon. 8Hogfwayong hayo, nyawa hanyam bangon araw, kaarakitay igdisag intam fagsagadon, bohonwa kitay ka tam it fakilalaon, dapat maskin tam igpilit wagsagad, yakanga nonbangon di ngap, domisag hantam kantam fagsagadon. 9Yakanga hogfwayong hayo, ham fag sagad, ginya ham tomanggap hayo fagsagadon. Ham fag sayak a, ham lomag wa ka hayo fagsayahon. Ham fag sagam gi dayo balay, ginya ta fasakbaw hayo. 10Maskin fagayo kagsagad tomanggap wa kat fagsagadon. Fagayo kagsayak, lomag wa kat fagsayahon, hanggan fagayo kagsagam gi dayo balay, ta fasakbaw wan. 11Gwadi fakta fag ama sa hayo, it anak nogsagad oyang ka domisag hat anak abyanon odi, bonwa oyang, ham gayfan? 12It anak nogsagad bolan, domisag awkin inonay? 13Gwadi nyawa ham dwat fag manga taw, ham idwa twag falingo hayo manga anak, bago man ara hayo Ama sat banwanan sam tongod, ka mahoway, labi man idwag falingo hayo. Hanya domisag it Maliyaw fag Falad has mangag sagad gi hanya. 14Ginya madi aban is Hisos nafaalin sadik labang kagfahoriyan sadik ama, idwag fahampang hanya. Ginya ka ama nahampang ya. Yakanga fagayo fag manga taw indolaw wan. 15Dapat ka tibag lwang in Hisos kadonongan igfaalin ka manga labang, gi odin Biilsibol, ka fagtahinan manga labang. 16Ginya madi ka tibag solay in Hisos, taglwang hanya, Falagan ha hyami sadik falagon madolaw gin Diyos banwanan sam tongod. 17Dapat ay is Hisos nasarom di ista fagisipon, yakanga nafwayong has taw, Fagayo fag gorangon sakop imdaog di nombali dowak layonan, yakanga idwa domogay. Kitonya yadi sadik talanahan nombali dowak layonan, ginyag labanan wan, idwa yadi domogay. 18Maskin ham iglwang is Biilsibol kagfasyagan angko igfaalin labang, no kitonya, is Satanas iglaban it sadili sakop, yakanga it sakop idwa domogay. 19Nos Biilsibol kagfasyagan angko igfaalin labang, fakta, ham gayfan, kagfasyagan hayo manga anak igfaalin labang? Yakanga hayo manga anak mandi kagfatohoyan kitay ham gwayan wagfalamang. 20Dapat ay, non Diyos kadonongan kagfasyagan angko igfaalin labang, it kahologan in Diyos sakop indasog wa sa hayo. 21Sadik taw marigon nontalaga it fanlaban igbantay it sadili balay, it manga botang idwam liyam. 22Dapat ay, ka sadi ka marigon man inya nombangkad, lomaban hanya, domaog wan, hanya homagaw lamang kat manga fanlaban manga bangkaw, manga talibong, ka ama marigon fagsyagon haraw, ginya ka ama marigon man homoray hat ofod it manga nahagaw ista botang. 23Kadwa kaoyon angko, iglaban angko. Kadwag togbong angko igfatifon manga taw, yagfasarowayan di ngap. 24Ka labang no nalin gis sadik taw, igswaliyan igswaliyan has daga magwang magwang, igligaw it famahowayan, dapat idwa ha lagan it oliyanan. Yakangat fangayofan iglwang, Ho kafwali ya ngawan hangko nagalinan. 25Nonfwali ya, iglag it nagalinan malinay di, maangay wan. 26Yakanga ka labang hanya ya ngay, igtaban fito yak labang ka dwat man hanya a, hawa basad fangayofan taw, sinya wak maoliyanan. Yakanga sas katabowanan ka taw mahori man ka gona it fangayofan. 27Is Hisos no kampang yapdi, sadik ina gis fakaaywanan igtawag marigon a, iglwang han Hisos, Yabay, ka ina ka nadiya hyamo sat basad tiyan, hanggan nafasoso hyamo bomaya wan. 28Dapat is Hisos nasagot, Yatokitay, ka manga taw kagtalinga hanggan katanog in Diyos hampang bondi kitonya no bomaya. 29Ginya manga taw no kadarasogan wan, is Hisos iglwang, Ka kati fag masohod fag manga taw dwat wa dahol. Kana mayon ta no kalibang wagsayak gingko manga falagon madolaw? Gwadi hodwa ha falagon madolaw has taw no bohonwa kanlag san Honas nadalanan. 30No kinday hyabi kan Honas nadalanan inbali falagon madolaw has taga banwa Ninibi, kitonya yadi aho, Kanbali Taw, angko dalanan aban imbali falagon madolaw has manga taw kati fag masohod. 31Aban sas Sirang Fangabayan, ka ina gis Ihipto baliwa, kanbali gorangon hyabi, fatohoyan has fadosaan ka kati fag masohod fag manga taw, maskin hyabi, tonya fag ina inbangkad gis bali fongfongan daga kaarakitay domog in Gorangon Salomon kadonongan, dapat ay, kastay kati bohondi kiton Salomon it kadonongan. 32Aban, sas Sirang Fangabayan, ka manga taga Ninibi fatohoyan has fadosaan ka kati fag masohod fag manga taw, maskin ka taga Ninibi nasoyo hyabi kawas Honas nafaadal has taw, dapat ay, kati yabay, kastay bohondi kiton Honas it kangayanan. 33Idwa ha taw igsonog salong kaarakitay tomago sas daga balay, ngatay daga gantangan. Yatokitay fag sawa ngap is salangan fiya fiya nogsalifit ka salong kaarakitay manga taw nogsakbaw lomag mayawa. 34Im mata bilang wam salong sas haboyagan. Im mata no fiya, igfayawa yadim haboyagan sadi wak dahonya. Dapat im mata no dwat, im haboyagan sadi wak dahonya inbali yadi wa marom. 35Ha no gayfan ngatay ka mayawa ngandayo sa hyamo, ya mangharaw marom di, yakanga ham fag matagahan wan. 36Im haboyagan sadi wak dahonya no sawas mayawa, ngadi ogbot idwa sas basad marom, im haboyagan orongan wa basad mayawa, bilang sadik salong mayawa wa dahol kagyawa hyamo. 37Is Hisos nogtoltol yapdi, sadik Farisiyo igtaban in Hisos hat balay kaarakitay manayowan sinya. Yakangas Hisos insakbaw wan, intokaw sas bilog fanganan. 38Ka Farisiyo indolaw waglag in Hisos maskin kwan fafa idwa nagonaw fiya fiya it gamat kito kasta magorang togon. 39Ginya kagfon intam igfatangon has Farisiyo, iglwang, Ham manga Farisiyo, ham gogas ya ngadi ka manga baba ongot, manga baba finggan, dapat ka sas basad manga odi bafaw, kawa ham igtagagonaon, hanggan ha manga ogali dwat. 40Ham manga odi idagdog. Bohonwa awkin ka nahalig ka sas babaw nahalig yadi ka sas basad? 41Dapat ham fag disag yadi has manga myabog ka gi hayo basad sohadan, ginya ham imbali wa malinay sadi wak dahonya fangayofan. 42Dapat ay, isyay wan, ham manga Farisiyo. Ham igdisag ka hayo fasafolo gis manga tanom famabanglo odi ofi, dapat ham igfasigpala di ka mahalga fag togon kitos, fag idwa ha fagihidon taw nogbolay fangabaya hanggan fag galwasi in Diyos. Fiya ham nogdisag ka hayo fasafolo madi ngap, dapat fag katanog yadi ka manga togon mahalga. 43Isyay wan, ham manga Farisiyo, maskin no sas basad fanimbaan, ham igfahasa ka tokawan ka mangag bahala, hanggan ham gwayan wa kasayagdog manga taw nogfadaholon hayo, ham no gayayag basad banwa. 44Isyay wan ham, ham bilang wa manga lobgoban kadwa ha tandaan, ista odi fanlidan kawa tadwa twa kitay inboyok sas basad. 45Sadi kagfaadal ka Batasan Hodyo iglwang han Hisos, Haw kagfaadal, haw igfalafit hyami haw noglwang kitonya. 46Is Hisos nasagot hanya, Isyay wan, ham ka mangag faadal Batasan Hodyo. Ham igfahabyatan has taw, no bilang wagfadiya manga ogali mabyat, dapat ham idwag sapkid ngadi ngap hayo timoyo kaarakitay igsafat tonya. 47Isyay wa ham, hyabi hayo manga hafofowan magorang nafahatay in Diyos manga fangampang, kati ham igfafiyan tonya fag manga fangampang lobgoban. 48Kawa ham gibolon kitonya, ham igfatohoyan kitay ham igfaangay hayo manga hafofowan magorang naibolon. Maskin ta nafahatay manga fangampang, ginya madi ham igfafiyan ista manga lobgoban. 49Kawa kitonya in Diyos fakatwawon iglwang yadi, Ho somogo yapdi has taw angko manga fangampang hanggan manga Fandiya-Barita. Tiba aba ta fahatay yadi, tiba ta fahoriyan. 50Yakanga, ka fadosa has fagayo kagfahatay manga fangampang gi yapdis fabagowanan daga imdasog has manga taw ka kati fag masohod. 51Ka fadosaan gi yapdi ta no nafahatay in Abil hyabi, hanggan ta no nafahatay in Sakariyas sas faktaban fanonogan ista manga disag, hanggan ka balay Fanimbaan-Dahol. Anod, hogfwayong ha hayo, bonwa bohag, ka kati fag masohod fag manga taw ka somagot ista fadosaan fagayo ka naibolon kitonya. 52Isyay wan, ham ka mangag faadal Batasan Hodyo maskin ham nabol ka sosi kagboklas ka tahop sas kadonongan. Bondi kitay ham idwag sakbaw, ham igtaktak ya ngadi ka manga kasayag sakbaw. 53Ginya madis Hisos noglahaw ginya fag balay, ka mangag faadal Batasan Hodyo hanggan manga Farisiyo gintaw kaaywanon fag bagay, 54kaarakitay, is Hisos no somalan di nangos no somagot has taw, ta omiktan hanya git sadili hampang, ginya somombong has manga ha kangayanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\