LOKAS 17

1Ginya madis Hisos nafwayong hat manga katogbong, Tam idwa syagan igbaybay kitay idwa hagfaloksowan manga taw has ogali dwat. Dapat isyay wan kagfaloksowan kitonya. 2Fiya man ha hanya ta no somiyok sadik bato gilingan sat boknga liyog, ginya omokas hanya ha basad dagat kaarakitay idwag fadagos igfayayom has ogali dwat ngadi sadik anak ogbot to. 3Yakanga ham fag matagahan. Kam fadwasay no ha naibolon dwat ha hyamo, haw fakabaya hanya, ginya hanya nogsoyo, haw fag faliyam wa tonya kat naibolon. 4Nyawa hanggan wa balis fito ginan sadik sirang, hanggan kayabi, hanya no gibolon dwat ha hyamo, dapat fito yadi ginan no omakbang ha hyamo, igsoyo, haw fag faliyam wa tonya fagayo kat naibolon dwat. 5Ka manga Fandiya-Barita igfwayong hasagfon intam, Ha farigonan hyami, hami nogsyag ha hyamo. 6Kagfon intam igsagot, Ham nogsyag hangko ngadi ogbot ogbot, dahos botol mostasa ogbot, haw somyagan lomwang has nwa fag fon hayo, halimbawa, Haw fag imgoyod wan gi basad daga, ha fag hawas basad dagat nomtanom. Yakanga im-anod wa kam fwayong hanya. 7Ginyas Hisos iglwang, Halimbawa, insadi sa hayo no ha sogowan gadado, ngatay gano topa, it sogowan no mwali gis iyab, haw awkin lomwang has sogowan, Haw fag hastay, fag haw ka kwan yap, ham gayfan? 8Yatokitay, idwa awkin haw lomwang kiti, Fatalagaan yap angko yafon, ginya tobosan im rotay. Haw fag sayapdingko akbang, haw fag lag yapdingko manga fafa, manga danom, ho no kasamok yapdi. Ginya madi haw man araw ka homwan, ho nomtabo wa kwan. 9It sogowan no katanog di ista sogo, fag idwa gayfan kitay it fon fagabag fasalamat hanya. 10Ham fag kitonya yadi, ham nomtanog wa fagayo, fag idwag fatakagdog is taw, ham fag lwang odi kitay, Hami it manga sogowan kadwa bangan, mi katanog odi hyami bato ibolonon. 11Da Hisos noglahaw yapdi has Hirosalim, nadalan has fagbokngan sakop Samariya hanggan sakop Galiliya. 12Da Hisos nondasog ha sadik forowan balay, safolok taw ka ha sagit kitong natagbo hanya. Ta natorosan sas ayayo ayayo ogbot, 13natawag marigon, Hisos, hyami Fon, haw fakaawa hyami nangos. 14Is Hisos no nalag ka manga ha sagit kitong, nalwang has taw, Nyawa ham iglahaw wa kati, ham falagan hayo has manga fagalan-han-Diyos. Ginya madi, ta noglahaw yapdi, kasta sagit kitong infiya wa boknga dalan. 15Insadi no nalag kitay hanyan fiya wa mangharaw, infwali ya han Hisos, igtawag marigon, igfasayagdog in Diyos. 16Nanlohodan han Hisos atobangan a, nabaya wa dahol hanya, maskin hanya infiya wan. To fag taw kagbaya, taga Samariya. 17Is Hisos iglwang, Idwa awkin safolok taw kanfiya haraw, hadawa mayon ka siyam? 18Idwa awkin hanfwali igfasayagdog in Diyos no bohonwa to fag sadik ama ka bohonwa Hodyo? 19Is Hisos nafwayong hasagbaya, Ha fag kabangon wan, fiya di, nyawa ha goli wa kati, kawa haw nogsyag angko, haw infiya wan. 20Sadi ginan manga Farisiyo gintaw in Hisos, Ginahin fag masohod in Diyos sakop nomlag? Is Hisos nasagot kiti, In Diyos sakop fabagowanan idwa ha hoyog manga falagon madolaw. 21Idwa yadi ha syagan lomwang, Lag ngay, in Diyos sakop igfabago wan ngatay istay, ngatay sinya, maskin ka orongan in Diyos sakop danwastay sas manga fangayofan taw. 22Ginyas Hisos iglwang hat manga katogbong, Nomdasog gis nanya fag masohod aban, no kitay di, ham gwayan wa kasaya lomag angko, Aho Kanbali Taw, igbahala ngadi sadik sirang, dapat ham idyapdi lomag gis nanya. 23No ha taw igfasayagdog hayo kitay, Aho Kanbali taw sinya wan, ngatay istay wan, ham fag idwa hanya kaarakitay ham bomantay. 24Maskin gis nanya fag sirang kamtohoyan aban, aho, Kanbali Taw, imdasog bilang wa hilat igyawa sas banwa sam tongod, gim lwad has bohid. 25Dapat ka fiya, aho, Kanbali Taw, aho fag omagwanta yapdi aywan fag manga mahori hanggan ka kati fag manga taw domayo yadingko. 26Aho Kanbali Taw, no kadasog aban, kitos gonaw hyabi san Nowi fag kasohodan. 27Gis nanya hyabi, ka daga nodyan gonaw, manga taw kwan hanon, manga ginom, mangag babay, manga gindogan, mangag tomboy it anak has anahan has dayaga, hanggan was Nowi insahay hat basad sahayan baloto. Sadi wa ginan ka gonaw indasog a, tanlogom wa fagayo. 28Kitonya yadi ista manga ogali san Lot fag kasohodan, ka manga taw kwan hanon, manga ginom, tibag balidya, tibag sali, mangag tanom, manga kalig balay. 29Dapat ay, is Lot no nalagyo gis Sodoma, ha afoy hanggan asopri bilang wa mwayan gis tongod, tansonog wa a, inyagaw wa fagayo. 30Aho Kanbali Taw no kabangkad aban, kitonya yadi kamlag, ka fakaaywanan fag manga taw idwa matalagaan. 31Gis nanya fag sirang no ha taw sas sokayan balay, fag idwag sakbaw kaarakitay bomol yapdit manga botang git basad balay. Hanggan ka sas iyab fag fawa golingan has manga bagay sat ginanan. 32Ham fag tohod in Lot babay nadalanan. 33Nyawa faktaw not sadili odi haboyagan it fagisipon kaarakitay fadogay tonya, imliyam di. Dapat kadwa kwangit it haboyagan kawa hangko, it haboyagan domogay hanggan aban aban. 34Hogfwayong hayo kitay ha dowak taw matoyogan sa sadik igyanan gis nanya fag yabi aban, insadi im-anggong wan, insadi imgoyan di. 35Ha dowak ina aban igtarogbongan iglobok gis nanya fag sirang, insadi im-anggong wan, insadi imgoyan di. 36Ha dowak ama gibolon sas iyab insadi im-anggong wan, insadi imgoyan di. 37In Hisos manga katogbong naintaw, Haw kagfon hyami, siday tonya aban? Is Hisos nasagot, nafalimbay kiti, No siday ham iglag ka manga boyaw hagang igtifonan, ya sinya wa ka habilogan natay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\