LOKAS 20

1Ginya madi aban is Hisos nogfaadal yapdi hanggan igtoltol ka Fiya fag Barita has manga taw basad aladan Fanimbaan-Dahol, ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, mangag faadal Batasan Hodyo hanggan manga fagtahinan sas basad banwa naakbang hanya, 2taglwang han Hisos, Ha fwayongan ha hyami, kanam kangayanan haw no gibolon to fag manga bagay. Fakta ka nadisag hyamo kangayanan gibolon kitonya? 3Is Hisos nasagot has taw, Ho ngap omintaw yadi hayo, ham sagotan angko. 4Ginday kan-ginan in Hwan kangayanan nogfatogna manga taw, ngatay gin Diyos banwanan sam tongod, ngatay gis taw? 5Ta nanoltolan yapdi kiti, Tam no lomwang kitay giwam tongod, is Hisos lomwang ara hantam, no kitonya, kana mayon ham nodwa katiwalan Hwan hyabi? 6Dapat tam no lomwang kitay gi odis taw, ka manga taw bomintok fahatay intam maskin ta katiwala kitay is Hwan in Diyos fangampang. 7Yakanga ta nasagot in Hisos, Midwa twa no ginday in Hwan kangayanan. 8Ginyas Hisos iglwang has taw, Ho balaw yadi mamwayong hayo no ginday angko kangayanan aho no gibolon to fag manga bagay. 9Ginya madis Hisos igfabago igfahalimbawa ya has taw, iglwang kitay, Ha sadik taw nananom manga obas sat baba iyab, nafabahalat obasan hat manga fangano, ginya nalahaw has ayayo, dogay idya nwali. 10Nondasog was famohadon, no famangtaon wan, kagfon obasan nasogo wat sogowan sadi, kaarakitay bomol ista horay hanya gis bohad obas. Dapat ay, ka manga gano obasan nabakbak di ngap kat fon sogowan, ta nafaoli wa gominan idwa ha diya. 11Ginya kagfon obasan nasogo has manga gano obasan sadi yak sogowan, hanggan yadi tonya ta nabakbak, ta nafahayan ya ngadi hanya, nafaoli wa gominan, idwa ha diya. 12Kagfon nasogo ya kat fatolo fag sogowan. Ta naisog di ngap hanya, hanggan wa nafabaran, ginya naokas lamang ha dayo alad. 13Ginya kagfon obasan iglwang, Kinda odi angko halimbawan? Yabay, ho somogo angko fakaawaon fag anak, ngatay ta gomalang wa hanya. 14Yatokitay, ka manga fangano obasan no nalag di ngap it anak, tagtoltolan kitay, To wa aba ka omafo it ama kaakwaan, kalibang, tam fahatay wa hanya, ngan aba tam wa ka omafo ka obasan. 15Ginya ta nagoyod wa hanya has dayo obasan a, nafahatay wa sinya. Kana araw, ham gayfan kagfon obasan ibolonon hat manga fangano? 16Kagfon hawas obasan fahatay yadi wan ka manga gano sinya, ginya faano has iba fag manga taw ka obasan. Manga taw no nadog in Hisos toltol, taglwang, Liwas, liwas, fag idwa nangos im-anod tonya. 17Dapat is Hisos nabantay fiya fiya has manga taw, ginya nalwang, Tonya nodwam anod, kana arat kahologan kansorat sas Kasoratan noglwang kiti, Kasta fagdayoon fag bato, ka manga fangalig balay, Tonya di ngap kagfaganit ka balay sas basad solok. 18Kamdagdag has nwas baba bato imbolang ongay, dapat ay, kamlibit sas balis daga bato, ka bato nomdagdag ha hanya, imrogrog lamang. 19Ka mangag faadal Batasan Hodyo, hanggan manga fagtahinan fagalanhan-Diyos mabantayan madogan in Hisos natoltol halimbawa. Ta kasaya nangos gomamat hanya dagos, maskin ta nasarom kitay, kawa ngap ista manga sadili in Hisos fagfatangonon sat natoltol halimbawa, dapat ta kadala yapdi has fakaaywanan fag manga taw. 20Yakanga tagbantay han Hisos fagaba. Ta nasogo tiba taw kaarakitay igfalagon odi kitay tagsayak ka fakaoronganan no gintaw in Hisos, ginya tagsolay di hanya, igfasalan nangos no kampang kaarakitay ta ha fagsombongon nogfagamat in Hisos, igfabahala hanya has gobirnador Roma. 21To kasta nasogo fag manga taw igmaswag odi iglwang han Hisos, Haw kagfaadal has taw, mi twa wa kitay hyamo manga fwayong hanggan faadal igtoon wa fiya fiya. Hadwa ha fagihidon taw. Sonson wa orongan kam faadalon has taw kan Diyos fakasayaon ista manga ogaliyon. 22Maangay awkin sas Batasan Hodyo tam nogbayad bohis han Sisar, ngatay idwan? 23Dapat is Hisos igsarom kitay tagtikis wa nangos igfasalan hanya, yakanga hanyag lwang, 24Falagan angko sadik kwarta mabilog. Gafo tolad hanggan ngayan kansorat is nyamo? Tagsagot, In Sisar wa nga tolad tonya. 25Ginyas Hisos iglwang, No kitonya, kan Sisar disagan wa han Sisar, kan Diyos disagan wa han Diyos. 26Yakanga tadwa syagan giktan in Hisos git hampang sasta fagdogan fakaaywanan. Tandolaw odi in Hisos sagot, ta kyabog it bato fwayongon, fawa ha naawang domwag. 27Ginya madi tibak Sadosiyo kagfabohag kitay ka manga natay idwam boyag ya domwag, gakbang in Hisos. 28Taglwang kitay, Haw kagfaadal has taw, is Mwisis nasorat it togon hantam kitay, sadik ama no ha fadwasay ama natay, dapat it babay in-goyan dit indogan, idwa ha anak, ka ama fag babay kat tagyaw kanbalo, kaarakitay no ganak, bilang mandi ka natay it ama. 29Yabay, ha tasayan fitok ama kagdowasayan. Kasta ahan nababay. Yabay natay wadya ha anak. 30Ka masoson it ahan nababay it tagyaw kanbalo a, natay yadi wan. 31Kitonya yadi kat fatolo hanggan wa kat fafito, fagayo nababay wat tagyaw nonbalo. Tasayan nangolbosan, nababay ka ina, dapat fagayo natay wadwa ha anak. 32Ginya madi no has ginanan ka ina natay yadi wan. 33Yakanga, gafo babay tonya fag ina ta nomboyag ya aban, kawa ka fitok tasayan nababay hanya istay? 34Is Hisos nasagot kiti, Manga ama igbabay hanggan manga ina gindogan no kati yapdi fag masohod. 35Dapat ay, ka manga ama hanggan ina ka fiya lomag ka aban fag kasohodan, ka maangay yadim boyag ya gis kahatayan, fawag babay, gindogan gis nanya aban. 36Fayadi wa matay domwag, kawa tambali kito yadi wa ka anghil, idwag babay idwa yadi katay. Hanggan tonya fag manga taw in Diyos wa nga anak maskin inboyag ya domwag. 37Nyawas Mwisis wan igfaorongan wa kitay ka natay imboyag ya. Maskin is Mwisis no nalag ka fon hayo libaba gigang hyabi, gis nanya is Mwisis nangayan in Diyos kitay, In Abraham wa Diyos, in Isaak wa Diyos hanggan in Hakob wa Diyos. 38Yabay ka manga taw boyagan lamang kan Diyos fagsakopon, bohonwa ka manga mahatayan. Fagayo ka san Diyos boyagan wa fagaba. 39Tiba kagfaadal Batasan Hodyo iglwang han Hisos, Haw kagfaadal, kafiyaon im sagot. 40Maskin manga taw idwag bongol gintaw ya domwag in Hisos. 41Ginyas Hisos gintaw has taw, Kinday ta no twag lwang kitay kan Diyos-natogon-Famawi in Dabid wa hasokfonan anak? 42Gwadi is Dabid yadi wa ka nalwang sat sorat sas manga Ambahan, Is Diyos nafwayong hasagfon angko, Haw fag matokawan yap sangko balis sihon 43No kandogay day hodya nafasakop fiya fiya ha hyamo im manga kalaban. 44Yabay is Dabid mandi ka nangayan in Diyos-natogon-Famawi, kagfon hanya. Kinday hanya nogfon in Dabid, not sadili odi hasokfonan anak, ham gayfan? 45Fagayo no matalingan yapdi hanya, is Hisos igfwayong hat manga katogbong kiti, 46Ham fag idwag sokfon ka mangag faadal Batasan Hodyo manga ogali. Ta kasayag solong manga rotay aba aba, hanggan ta gwayan wa kasayagdog manga taw nogbaya hanya ta no gayayag basad banwa. No sas basad manga fanimbaan, ta kasayag tokaw sas fanokawan ka manga ha kangayanan, hanggan ka manga fanokawan akbang hasagfon balay no sasta fanyahodan hanon aywan. 47Bohondi tonya, taglogos wa ngap manga ina balo banwanan, hanggan ista odi famadogan is taw ta nogdarangin kadogayon. Ka fadosaan kamtohoyan has taw aban mahori man ka tiba taw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\