LOKAS 5

1Aban, kawa manga taw kaaywanon kasayag talinga in Diyos hampang, ta tifonan tifonan ya san Hisos akbang. Is Hisos malindogan sas akbang linaw Ginisarit. 2Ginyas Hisos nalag dowak baloto sas bahalan linaw. Ka mangag fon baloto, manga fangoyang fag manga taw, indokson wan git manga basad baloto, gogas wat manga sarap. 3Yakangas Hisos nasakbaw has basad baloto sadi a, nalwang han Simon, kagfon tonya fag baloto, No fiya di, ha faosonan yap ogbot gis bahalan im baloto. Ginya madis Hisos matokawan sas basad baloto a, igfaadal ka manga taw sas baba bintalan. 4Araw, is Hisos nontabo wagfaadal has manga taw, nalwang han Simon, Ham fag hawas fagbokngan linaw. Ham fadagdagan hayo manga sarap ha basad linaw kaarakitay omiktan oyang. 5Is Simon nasagot kitay, Haw kagfaadal, sadi wak yabi hanggan wa kayawa midwa ha naiktan, minyaya wan. Dapat kawa haw nalwang fag fadagdag ka manga sarap, ho fadagdag ngay. 6Ginya ta nafaanod odi ngay, ta nafadagdag it manga sarap. Nyawa kitonya, kaaywanon wa fag manga oyang ista iktan araw, madala wamragyang kasta manga sarap it kaaywanan it iktan. 7Yakanga ta nafaaman ha sadik baloto kaarakitay igfatogbong it manga ofod. Ginya ka sadik baloto nagobok wan da Simon. Ta nafahapno wa oyang fagayo dowak baloto, madala wamlogom ha daga danom. 8Is Simon Pidro no nalag kitay aywan it iktan, nanlibabaan san Hisos atobangan a, nalwang, Angko Fon, ha fag ayayo yap gingko, maskin dwat angko manga ogali. 9Is Pidro hanggan it manga ofod indolaw wan kawat iktan oyang kaaywanan wan. 10Hanggan in Simon manga ofod sa sadik baloto, da Santyago da Hwan, in Sibidiyo manga anak, tandolaw yadi wan. Ginyas Hisos iglwang han Simon, Haw fag idwa kadala, gis kati ginan taw man kam iktanon aban. 11Ginya madi kasta manga baloto nondagsa wan, da Pidro naobon wat manga akwa fagayo a, natahin wan Hisos. 12Ginya madis Hisos no sawa sadik banwa, ha sadik ama ha sagit kitong, nakfos wa sadik habilogan, naakbang han Hisos. Ka ha kitong no nalag in Hisos, nanlibabaan a, nafaaronganon hanya, iglwang, Ama, haw no kasaya di, haw fadi wad somyagan igfafiya angko sagit. 13Ginyas Hisos natawid hanya, iglwang, Ho kasaya ngay, haw fag imfiya wan. Ginya madit kitong dagos wanfiya. 14Yakangas Hisos natogon hanya kitay, Hawag fwayong nyawa hada fag manga taw, dapat fag ha yap has fagalan-han-Diyos, fabantayan hanya im habilogan. Ginya madi ha disagan kan Mwisis natogon bato disagon bilang faorongan has taw kitay haw infiya wan. 15Yatokitay, indahit di ngap has manga taw kawan Hisos naibolon. Yakanga ka fakaaywanan fag manga taw inbarangkadan di ngap han Hisos kaarakitay tomalinga hanya, hanggan igfafiya ista manga sagit. 16Dapat ay, is Hisos hawas ayayo gista manga banwanan kaarakitay mandarangin sinya. 17Dapat gis nanya fag kasohodan is Hisos nogfaadal, ha akwa manga Farisiyo hanggan ka mangag faadal in Mwisis manga togon gis fagayo fag banwa, sakop Galiliya hanggan sakop Hodiya hanggan gis Hirosalim, ta matokawan yadi sinya. In Diyos kadonongan sawan Hisos kaarakitay igfafiya ka manga ha sagit. 18Yabay, gis nanya ha manga taw kadasog, gosong sat baba sagmak, sadik taw kadwa syagan kimot. No kitay di, tagpilit wagfasakbaw nangos hanya has basad balay kaarakitay ta fomwalid ka ha sagit han Hisos akbang. 19Dapat ay, tadwa twag fasakbaw hanya, kawa sawas fakaaywanan fag manga taw, yakanga ta hawas baba balay. Ta nalosbong ka atop a, natonton han Hisos akbang, ka ha sagit sat baba sagmak. 20Is Hisos no nalag kitay tagsyag marigon ha hanya, nafwayong has ama kadwa syagan kimot, Ama, hogfaliyam im manga naogali dwat. 21Ka mangag faadal Batasan Hodyo hanggan ka manga Farisiyo nangarisipan kitay, Fakta tonya ka kampang igsway in Diyos? Bohonwa awkin is Diyos lamang ka ha kangayanan igfaliyam manga ogali dwat? 22Dapat is Hisos nasarom ista fagisipon, yakanga nalwang has taw kiti, Kana mayon ham no nangarisipan kitonya? 23Sida ka malpos fwayongon, ngatay, Im manga naogali dwat fag imliyam wan, ngatay Ha fag kabangon, haw fag lomahaw wan? 24Dapat ho falag ha hayo kitay, aho Kanbali Taw, ha kangayanan igfaliyam ista manga ogali dwat istay sas baba daga. Ginyas Hisos nafwayong has idwa syagan kimot Aho wa kaglwang kitay, Haw fag kabangon wan, diyan wam sagmak, nyawa ha mwali wa kati. 25Ka ama dagos wa nalindog sas faglagan manga taw, naanggong wat sagmak, nwali wa a, igfasayagdog ya ngadi han Diyos. 26Ka manga taw indolaw wa dahol iglag, ta nataka wan, nafasaya ya ngadig dog in Diyos, taglwang, Madolaw wa dahol dahol kantam lagan kati. 27Ginya madi araw, is Hisos nadokson wan gis basad balay, inlahaw wan, nalag sadik ama kagsohot bohis Roma, it ngayan is Libi, matokawan sas fanohotan bohis. Is Hisos iglwang hanya, Ha tahinan wangko. 28Is Libi dagos wanlindog, naobon wat manga sangkap fagayo fagayo a, natahin wa hanya. 29Ginya madis Libi nasyahod it manga fanganon aywan sat balay kawas Hisos nondasog. Manga fanohot bohis Roma aywan, hanggan ka iba taw sinya yadi igsayowan kwan handa Hisos. 30Ka manga Farisiyo hanggan kat manga ofod kagfaadal Batasan Hodyo, gidginasan wa gidginasan wan. Taglwang han Hisos manga katogbong, Kana ham no kwan, manga ginom, igsayowan has manga fanohot bohis hanggan has manga taw ka ha ogali dwat? 31Is Hisos nasagot has taw, Ka manga ha sagit ka kasaya has famolongan, no kadidwa ha manga sagit idwa kasaya hanya. 32Maskin honbangkad hastay, kangko fagsayahon, bohonwa ka gayfan kitay it manga ogali fiya, dapat ka manga taw ka ha ogali dwat kangko fagsayahon kaarakitay ta somoyo wan. 33Ginya tibag lwang han Hisos kitay, In Hwan manga katogbong fagabadwa kwan hanon kaarakitay mandarangin mahogod. Kitonya yadi ka manga Farisiyo katogbong ogali. Bati im manga katogbong kwan di hanon fagaba, hanggan ginom. 34Is Hisos nasagot is taw, Ham awkin idwag fahwan hanon hasagfasakop hasta fangsawan fatalagaan fanganon, kagbabay no gofod yapdis taw? 35Dapat ay, aban, ha gomamat tomaban kagbabay, gis nanya ta bago didwa kwan hanon kaarakitay mandarangin mahogod. 36Ginyas Hisos nafahalimbawa yadi kitay, Idwa ha romagyang rotay bago, falonob has daanon. No omibolon kitonya imdwat wa ka rotay bago, hanggan ka lonob bago idwa yadi maangay has rotay daanon. 37Idwa yadi ha taw somiblag alak bago has basad sohadan anit daanon. No omibolon kitonya ka sohadan anit imbosni wan, ka alak im-od-olanan lamang, ka sohadan anit imdwat yadi wan. 38Yatokitay, tagsiblag bago fag alak has bago fag sohadan anit. 39Nyawa faktaw no gayfan yapdi kitay ka gona fag alak ka fiya kainom, idya kasaya manginom ka bago, maskin iglwang ka gona fag alak fiya wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\