MARKOS 11

1Kati yabay, ta kadasog wa has banwa Hirosalim. Araw ta nondasog sas Moyod Oliboan, sas akbang manga tifonan balay Bitfagi hanggan Bitanya, is Hisos nafagonat manga katogbong dowa. 2Is Hisos natogon kitay, Ham fag hawas masoson fag tifonan balay. Ham araw nomdasog sinya, ham dagos lomag sadik anak habayo libaba, matarabingan, idyapdi ha taw nasahay sinya. Lohasan it tarabing a, goyodan hastay. 3No ha gintaw hayo kitay, Kana hayo fakamolon is nyamo? Ham fag lwang kitay, Kagfon intam kasayag sahay, fomwali ya araw, ngalay di. 4Ginya ka dowak katogbong inlahaw, nalag ngay ka anak habayo sas boknga karsada, matarabingan sas bilog sakbawan balay. Ta nalohas it tarabing. 5Ginya ka manga taw malindogan sasta akbang naintaw has dowak katogbong, Kana hayo fakamolon is nyamo noglohas ka anak habayo tarabing? 6Ginya ta nasagot has taw kan Hisos togon fag manga hampang. Ginya madi ka manga taw nafadiya han Hisos manga katogbong ka anak habayo. 7Ta nagoyod ka anak habayo han Hisos, nasagmak it manga rotay aba sas baba goyoy anak habayo, ginyas Hisos nasahay wan. 8Kaaywanon fag manga taw nasagmak yadit manga rotay san Hisos fagonan lahawan. Tiba nabonggo manga sanga hayo galabongan gis talon, ginya ta nasagmak sas dalan san Hisos fagonan. 9Ka manga taw ka gona in Hisos hanggan goyan igtarawagan marigon, taglwang, Kafiyaon kafiyaon, Ka kadasog hastay san Diyos ngayan, fag bomaya wan. 10Is Dabid intam pinagka wa ama, it sakop ka kaakbang wamlag fag bomaya yadi wan. Kafiyaon ka san Diyos banwanan hayam tongod im tongod. 11Is Hisos hawas basad alad banwa Hirosalim a, nasakbaw yadi has basad Fanimbaan-Dahol. Ginya madi, no namarantayan di nga sat ligongan, is Hisos nadokson ya, igtaban ka Safolo-ha-Dowa has Bitanya, kawa kayabi wan. 12Nonsirang wan, ta no kafwali ya gis Bitanya, is Hisos kalonos wan sas boknga dalan. 13Is Hisos no nalag sadik fon igos malabong, ayayo yapdi, nagobok has fon igos maskin gayfan ngandayo ha bohad. Dapat is Hisos no akbang wan has fon igos, idwa ha lagan bohad sinya fag fon, manga odi labong maskin idya famolon manga bohad igos. 14Is Hisos iglwang has fon igos, Fag idwa ha taw homwan domwag bohad igos gistay fag fon. In Hisos manga katogbong nadog it hampang. 15Ginya madi ta nondasog wa sas Hirosalim, is Hisos nasakbaw basad aladan Fanimbaan-Dahol a, dagos nasogo has dayo alad ka mangag balidya hanggan igsali sas basad aladan. Nafatobong lamang kasta fwalidan kagbalyo kwarta hanggan ka mangag balidya salompati manga tokawan. 16Is Hisos kwangit igfalahaw has basad aladan Fanimbaan-Dahol nyawa faktaw no ha diya. 17Is Hisos nafaadal has taw kitay, Gwadi insorat san Diyos kasoratan kitay, Sas fagayo fag layonan taw, ta fag ngomayan angko balay, Balay Fandaranginan, Dapat ham nafabali angko balay oliyanan odi manga fangnahaw. 18Ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan ka mangag faadal Batasan Hodyo nadog in Hisos fwayong. Yakanga ta gisip no kinda nangos ta nogdaog in Hisos, maskin ta kadala hanya, kawa ka fakaaywanan intaka wagdog in Hisos adal. 19No kayabi wan, da Hisos inlahaw gis basad banwa. 20Nonsirang, da Hisos no hanya ya has basad Hirosalim, ta nalag tonya fag fon igos, hanggan wat manga dalid intonga wan. 21Is Pidro natohod in Hisos sabayon, yakangag lwang hanya, Haw kagfon hyami, fanlag kin, tonya fag fon igos, kam nasabayon, intonga wan. 22Is Hisos nalwang hat manga katogbong kitay, Ham fag syag fagaba han Diyos. 23Hogfwayong hayo kitay bonwa bohag, nyawa faktaw no lomwang toy fag moyod, Haw fag galin wa gis nyamo, loksowan ha basad dagat, tonya fag taw nodwa gadowan it fangayofan, dapat sadi wak fangayofan igsyag kitay im-anod wat fwayong, orongan wam-anod kitonya. 24Yakanga, hogfwayong hayo, ham nogsyag kitay ham tomanggap gin Diyos hayo fagdaranginon, ham tomanggap wa tonya. 25No ginahin ham nogdarangin, taw no ha nafahoriyan hayo, ham fag faliyam tonya, kaarakitay hayo Ama ka sat banwanan sam tongod, mamaliyam yadi hayo manga naogali dwat. 26(Dapat ham nodwag faliyam kasta nafahoriyan hayo, hayo Ama sam tongod idwa yadi mamaliyam hayo manga naogali dwat.) 27Ta nonfwali ya has banwa Hirosalim, is Hisos igsakbaw ya domwag has basad aladan Fanimbaan-Dahol. Manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, hanggan ka mangag faadal Batasan Hodyo, hanggan ka manga fagtahinan sas banwa naakbang han Hisos. 28Ta gintaw hanya kiti, Kanam kangayanan haw no gibolon to fag manga bagay? Fakta ka nadisag hyamo kangayanan gibolon kitonya? 29Is Hisos nasagot has taw, iglwang, Ho ngap omintaw yadi hayo, ham sagotan angko, ho bago di fomwayong ha hayo no kana kangko kangayanan gibolon to fag manga bagay. 30Ginda kan-ginan in Hwan kangayanan igfatogna manga taw, ngatay gim tongod, ngatay gis taw? 31Ginya madi tagfabarohagan ha sadi ha sadi, taglwang, Tam no lomwang, Giwam tongod, is Hisos lomwang, Kana mayon ham nodwa katiwala in Hwan hyabi? 32Dapat tam no lomwang, Gi odis taw, tam kadala has fakaaywanan, maskin ta katiwala kitay is Hwan in Diyos fangampang orongan. 33Yakanga ta nasagot in Hisos kitay, Midwa twa, Ginyas Hisos nafwayong, Hodwa yadi fomwayong hayo no ginday angko kangayanan gibolon to fag manga bagay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\