MARKOS 16

1Nonsagaya wan ka Sirang Kafahowayan, da Mariya Magdalina, da Mariya in Santyago ina, hanggan da Salomi nasali famabanglo kaarakitay fomiyad in Hisos habilogan. 2No dayo kayawa sas sirang gona sa sadik simba, ka manga ina hawas lohib bato. 3No boknga wa dalan tagtoltolan wagtoltolan wan kitay, Fakta araw ka fomalo intam bomoklas ka tahop bato gis boknga sakbawan lohib? 4Ta no nabantay wan, taglag ka lohib fanahop bato in-oson wan has dayo sakbawan maskin kadaholon ka bato. 5Ta nonsakbaw wa has basad lohib bato, ta nalag sadik anahan matokawan sas balis sihon, ha solong rotay abohay. Ka manga ina inhinol odi. 6Ka anahan nalwang has taw, Ham fag idwa kahinol. Ka hayo fagsayahon is Hisos, taga Nasarit, kasta napako sas nafatimbangan hayo. Hanyan boyag ya domwag, idwastay. Ham bantayan ista nagfwalidan hanya is nwa. 7Ham fag goli wan, fwayongan han Hisos manga katogbong, labi man han Pidro, kitay is Hisos gomona hayo has sakop Galiliya. Sinya ham bago di lomag hanya, kito kat togon hayo. 8Ka manga ina nadokson di ngay gis lohib bato, nalagyo wan, karokog wa kadala, indolaw wan. Tadwa nafwayong nyawa hada fag taw maskin tandala wan. 9Ka manga ina hawan da Pidro hanggan nafwayong has fagayo kasta lagan anahan, basad lohib, it nafwayong fagayo has taw. 10Ginya madis Hisos nasogo kitay it manga katogbong fag bomarita ha sadik dahonya baba daga. Ta nafaadal has taw ka maliyaw hanggan maanod fag barita no kinday tam nombawi hanggan aban aban. 11Dapat nyawa ta nadog kitay is Hisos inboyag ya, nyawa in Mariya wa mata lagan, tadya katiwala in Mariya fwayong. 12Ginya madis Hisos nafalag it sadili hat katogbong dowa, ta noglahaw has moyod, dapat it fanwalongan in-oman. 13Tanfwali ya has basad banwa, nafwayong han Hisos manga katogbong tiba kitay ta nalag wan Hisos. Dapat tadwa katiwala ista fwayong. 14Ginya madis Hisos nafalag it sadili hat manga katogbong Safolo-ha-Sadi, ta no kwan fafa. Is Hisos nangabaya is taw, maskin maganit ista fangayofan, tadwa katiwala ista fwayong, nyawa kagfadog has taw nalag kitay is Hisos inboyag ya. 15Ginyas Hisos natogon has taw, Ham fag hanya wan sadik baba daga, fwayongan ka Fiya fag Barita has fagayo fag manga taw. 16Ka manga taw kantiwala hanggan igfatogna yadi hanya imbawi wan, dapat kadwam tiwala imtohoyan has fadosaan. 17Ka mangam tiwala mamalag to fag manga falagon madolaw. Ta nogsyag angko, ta somyagan igfaalin manga labang gis taw, ta tomwa yadi homampang ka tiba fangampangan. 18Nyawa abyanon homoskos hanya, hanggan nyawa ta domaya igfainom fakalangoon hanya, tadwam kinday. Ta nogfalangday it manga gamat has manga taw ha sagit, tamfiya wan. 19Ginya madis Hisos nontabo wagtogon kiti hat manga katogbong, inabwat has tongod, intokaw san Diyos balis sihon. 20Ginya madin Hisos manga katogbong nalahaw wan, natoltol has fagayo fag manga banwanan taw. Kagfon intam gofod yadi has taw gibolon, igfalag yadi manga falagon madolaw has manga taw kaarakitay igfaanod kitay orongan ista toltol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\