MARKOS 5

1Da Hisos indasog wan sas difay linaw sas banwanan manga Girasino. 2Is Hisos no nadokson gis basad baloto, sadik ama ka ha manga labang igfahoriyan hanya natagbo in Hisos. Ka ama inbangkad gis basad manga lohib fanlobgobanan taw, 3kawa sinya no maoliyanan. Kati idwa ha taw syagan gafos ka ama, nyawa kadina ka fanggafos. 4Itfagonan ta fagaba wagbinggas ya, gafos ya manga lobid baol, dapat hanyag bogloy digbogloy di ka kadina, igtogo digtogo di ka binggas. Idwa ha taw syagan igdaog ka ama. 5Fagaba wa marokyawan, yabi sirang, sinyas basad manga lohib fanlobgobanan, hanggan wa basad moyod. Igfabaran wat sadili habilogan ha sayo manga bato. 6Dapat ay, ka ama no nalag in Hisos gis ayayo, nadalandan hanya a, nanlibabaan hat atobangan, 7igtawag marigon, iglwang, Hisos, in Diyos ka Abwat-man-has-Fagayo-Fagayo it Anak, kana haw nogmawat angko? Is Diyos igdog angko, aho nogtangkod kitay haw fag idwag fahoriyan angko. 8Ka labang nalwang kitonya kawas Hisos nafwayong hanya kati kati haraw, Haw sadik labang dwat, fag galin gis nyamo fag ama. 9Ginyas Hisos naintaw hanya, Faktam ngayan? Ka labang nasagot kitay, Ahos Mahabanan maskin hami kaaywanon. 10Ka labang nafaawaon in Hisos, nalwang, Ha nangos fag idwag faalin hyami gistay fag talon. 11Gis nanya ha sadik tifonan baboy ayo ayo kwan manga lamnon sasta akbang, baba moyod. 12Ka manga labang nafwayong in Hisos, kitay, Ha nangos sogowan wa hyami has manga baboy, mi fag has basad manga baboy. 13Yakangas Hisos nafaangay wa ngay. Ginya ka manga labang, no nalin gis ama, hawas basad manga baboy. Ka tifonan manga baboy, manga 2,000, dagos wa nanhadalandanan madali has lwad indahodan, has basad linaw dahol. Fagayo inlimos wan. 14Ka manga gano ista tifonan baboy nalagyo wan, namarita has manga basad banwa hanggan sas ligongan. Ka manga taw inbarangkadan, namantay no kana ka sinya. 15Ta nondasog han Hisos, taglag ka ama ka haraw ka labang, is Mahabanan, it fagfahoriyon, kati matokawan yadi sinya, ha solong rotay, it fangayofan ogali man di. Tandala waglag. 16Ka manga nalag is Hisos nogfafiya ka ama, natoltol kawa hanya hanggan has manga baboy. 17Ginya ka manga taw igsogo wan Hisos kitay, fag lahaw gista banwanan. 18Ginya madi araw araw, is Hisos nogsakbaw wan has basad baloto, ka ama, ka manga labang fagfahoriyon haraw, gwayan wa kasaya mahin in Hisos, 19dapat is Hisos idwag faangay, iglwang hanya, Haw fag goli yapdi ham manga fakilalaon. Fwayongan has taw ka hayo Fon naibolon kafiyaon sa hyamo, hanggan in-awa hyamo. 20Ginya ka ama nwali wa ngay, namarita has taw sas banwanan Safolok-Banwa kitay, in Hisos naibolon ha hanya kafiyaon. Ka manga taw fagayo intaka wagdog. 21Da Hisos nondasog ya has difay linaw, kaaywanon fag manga taw nagobok hanya sas baba daga, sas bahalan danom. 22Ginya madi sadi kagbahala sas fanimbaan Hodyo, kawas Hayro, inbangkad wan. Ginya, no nalag in Hisos, nanlibabaan san Hisos atobangan, 23igfaaronganon wan, iglwang kitay, Angko anak ina kaodikitay sas balay yapdi. Haw nangos tahinan angko, fwalidan yap im manga gamat hanya kaarakitay hanyam boyag yapdi. 24Yabay, is Hisos naofod wan Hayro. Sadik tifonan taw kaaywanon naoyan yadi wan, igdarotdotan wa hanya. 25Ya mangharaw, ha sadik ina mahoyogan yadi has taw. Ka ina ha fagdogon dogay, kawa safolo ha dowak fangaraw idwa kafiya it sagit ina. 26Inhori gis manga famolongan ayo no kitay di, hanggan di namin it manga sangkap, nabayad fagayo fagayo has manga famolongan, dapat ay idwa kaoman. Yatokitay, mahori man kat fagonan. 27Ka ina nadog kawas Hisos igfafiya ista manga sagit, yakanga naakbang han Hisos gis ginanan, dayo goyoy, sas fagbokngan fakaaywanan, nasapkid in Hisos rotay. 28Maskin ka ina fangayofan iglwang, ngadi ho somapkid in Hisos rotay, homfiya wan. 29Dagos wanfiya it sagit ina. Ka ina nadog kitay fawag folot yabay. 30Ginya madis Hisos no natwa kitay ha nabol karigonan gi hanya, namalihidan wan sas fagbokngan fakaaywanan taw, iglwang kiti, Fakta kagsapkid angko manga rotay? 31In Hisos manga katogbong nafwayong hanya, Haw fadi wadaglag taw kaaywanon, igdarotdotan wa ha hyamo, ginya haw iglwang, Faktaw kagsapkid angko? 32Dapat is Hisos nafasaligawan it mata sat ligongan kaarakitay lomag no faktaw ka nasapkid it rotay. 33Ginya madi ka ina, maskin natwa kitay hanyan fiya, naakbang hanya, indala wa dahol, nangarokogan wan, nanlibabaan san Hisos atobangan a, nabaya wa fagayo han Hisos. 34Ginyas Hisos nalwang hanya, Anak ina, maskin hagsyag angko, haw infiya wan. Nyawa ha mwali wa kati, im fangayofan fag imhoway wan, hyamo fagdogon infiya wan. 35Is Hisos no kampang yapdi has ina, tiban dasog wan gin Hayro balay. Ta nafwayong hanya kiti, Hyamo anak ina natay wan. Hawag falibang yapdi kagfaadal has taw. 36Dapat is Hisos idwa nabati ista nafwayong, nalwang has ama ka fagtahinan sa sadik fanimbaan Hodyo, Haw fag idwa kadala, haw fag syag di ngay hangko. 37Is Hisos idwa nafatahin ka fakaaywanan. Nataban lamang in Pidro, hanggan da Santyago da Hwan dowasay. 38Ta nondasog san Hayro balay, tagdog ka manga taw gagran igwaraywayan wan, goraw ka anak natay. 39Is Hisos nonsakbaw, nalwang has taw, Yakana ham no gagran hanggan goraw? Ka anak idwa natay, matoyogan di. 40Ta kasay odin Hisos. Dapat is Hisos nafadokson fagayo fag manga taw. Ginya nataban ka anak it ama hanggan it ina, hanggan in Hisos nataban manga katogbong, ginya ta nasakbaw has basad oliyanan anak. 41Is Hisos igtawid ka anak gamat, nafwayong kiti, Talita komi, sat sadili sanglitan. It kahologan nangos, Anak ina, hogfwayong hyamo, fakabangon wan. 42Ginya ka anak ina dagos wanbangon a, iglahaw ya. Ka anak ina ha safolo ha dowak fangaraw it kadogayan. Fagayo fagayo fag manga taw indolaw waglag. 43Ginyas Hisos natogon fiya has taw kitay, Ham fag idwag fwayong nyawa haday ka hayo mata lagan. Ginya madis Hisos natogon has taw, Ham fahwanan fafa has anak ina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\