MARKOS 7

1Ginya madi, gis banwa Hirosalim, ha manga Farisiyo hanggan ka mangag faadal Batasan Hodyo, naakbang in Hisos, 2taglag kitay in Hisos manga katogbong tiba, kwan hanon nyawadya naogas fiya fiya ista sadili gamat kito ka togon magorang fwayong. 3Maskin ka manga Hodyo fagayo, labi man ka manga Farisiyo, tadwa kwan hanon nodya nanggonaw it manga gamat kito kasta kaogaliyan gis magorang hyabi. 4Hanggan ta no goli gis fanaliyan, ta nodya nanggonaw it manga gamat kitonya, tadya kwan hanon. Tadwag liyam it manga ogali gis hagorangan kitay, fag kitonya no manga gogas it manga fanginoman, manga anglit, hanggan manga sangkap tanso. 5Ginya ka manga Farisiyo hanggan ka mangag faadal ka Batasan Hodyo naintaw yadi han Hisos kitay, Kana mayon im manga katogbong no kaliyam wa ka manga ogali hyabi, gis manga magorang, kawat manga gamat idwan gonaw kito kantam ogali gis hyabi, ta no kwan hanon? 6Is Hisos nalwang has taw kitay, Anod, kitonya ngay in Diyos fangampang Isayas fwayong kawa ha hayo, manga taw ka ha takan. Kito kanfwalid sat sorat kitay, Hampang odik masayagdog, Dapat ista fangayofan ayayo gingko. 7Idwa ha kahologan ta nogsimba hangko, Maskin ogali odi taw kasta fagfaadalon. 8Ham igfasigpala in Diyos togon, dapat ham matawidan fiya fiya has ogali magorang. 9Is Hisos iglwang has taw, Anod ham, ham igdayo in Diyos togon kaarakitay hayo sadili fag manga ogali fagayo ka hayo fakatanogon. 10Maskin is Mwisis nalwang kitay, Haw fag idwag falamang im ama hanggan im ina. Nalwang yadi kitay, No fakta ka kampang igsabayon, ngatay hat ama, ngatay hat ina, fiya man hanya no matay wan. 11Dapat ham iglwang, Nyawa faktaw noglwang, ngatay hat ama, ngatay hat ina, Kangko togbong hara hayo, ya Korban wan. It kahologan no Korban, nadisag wa han Diyos ka kitonya. 12Basta nalwang kitonya, gis nanya ham fawag fafalo tonya fag taw it ama hanggan it ina, nyawa kana. 13No kitonya ham idwag fahalga in Diyos togon maskin ham igfalamang odig fadog hayo manga ogali has taw. Dapat aywan yadi fag manga bagay, bonwa kitay matoonan odi tonya, ka hayo fagfalamangon. 14Ginyas Hisos nafaakbang ya hanya ka manga taw, iglwang kitay, Ham fagayo fagayo fag matalingan hangko. Ham fag tomwagdog kitay, 15idwa ha fanganon igfadwat ista fangayofan, dapat gista basad fangayofan kagfadwat ista ogali. 16Ham no ha manga talinga ya ngadi, fag talinga wan. 17Is Hisos nonsakbaw ha basad balay, saman gis fakaaywanan taw, it manga katogbong naintaw hanya kat nafahalimbawa haraw, no kanat kahologan. 18Ginyas Hisos nalwang hat manga katogbong kitay, Ham aw idwa yadi natwagdog? Ham awkin idwa twa kitay bonwa ka hanon kagfadwat ista ogali? 19Ka hanon idwa has basad fangayofan, dapat ha odis basad tiyan, ginyam olay di aban. Maskin nafwayong kitonya, is Hisos nafatohoyan kitay idwa ha fagbaybayon fanganon. 20Ginyas Hisos iglwang, Kadi gis basad fangayofan taw kagfadwat it ogali. 21Maskin gis fangayofan taw nogfabago ka gisip dwat, nyawa anahan nyawa dayaga nogdoyogan lamang, mangag nahaw, mangag fahatay taw, 22mangag fabayowan, manga kaingli is taw. Ginya yadi ka manga dwat fag ogali, kitos igbalibad, mangadwa ha nahayan, hanggan igsadili odi, ka mangag fadwat igdog ka tiba, igfataka has manga taw, hanggan manga dwat fag hakot. 23Tonya fag manga dwat fag ogali fagayo gis basad fangayofan taw nogfabago, igfabali ka taw idwa fiya. 24Ginyas Hisos inlahaw ginya fag banwanan, hawas akbang banwa Tiro hanggan banwa Sidon. Is Hisos insakbaw sasta balay, no kitay di, kwangit igfadog has taw kitay hanyan dasog wan. Dapat, nyawa kitonya, taglag di hanya. 25Sinya ha sadik ina, it anak ina ogbot ha sadik labang igfahoriyan hanya. Ka ina no nadog kitay is Hisos sinya, hanya dagos wa naakbang in Hisos, nanlibabaan san Hisos dayo bitis. 26Tonya fag ina taga Sirofinisya, it fangampangan Girigo. To fag ina igfaaronganon in Hisos kitay, Faalinan ka labang gingko anak ina. 27Ginyas Hisos nasagot kitay, Idwa fiya bomol ka anak taw fanganon ginyag disag has manga ido. 28Dapat ka ina nasagot kitay, Anod, angko Fon, dapat nyawa di kasta manga ido sas daga fanganan, kwan ka manga anak tingaw ka kadagdag. 29Ginyas Hisos nalwang has ina kitay, Kawa haw nalwang kitonya, nyawa haw mwali wa kati, ka labang nalin wan gim anak ina. 30Ka ina nwali wa dagos hat balay, nalag it anak maigyanan sas baba sagmak. Kat ina nondasog, ka labang danwa nalin ginya fag anak. 31Is Hisos nwali ya gis manga sakop Tiro, nadalan sas banwa Sidon hanggan wandasog sas Linaw Galiliya. Nadalan yadi sas sakop Safolok-Banwa fag banwanan. 32Ka sinya fag manga taw nataban han Hisos sadik ama gabongkok, idwa twa kampang fiya. Tagfaaronganon in Hisos kitay nangos, in Hisos gamat fag manawid yap man ka ama boyon. 33Is Hisos nafasaman ka ama boyon gis fakaaywanan taw, natolsok it manga timoyo faniyo has ha bongkok fag manga talinga. Ginyas Hisos natofay a, nasapkid has ama baba dila. 34Ginyas Hisos, no nabantay has tongod, naayangasan a, nafwayong hanya, Ifata, sat sadili sanglitan. It kahologan, Fag katolas wan. 35Ginya madit talinga intolas wan, it tahod dila inlohas yadi a, ginya nahampang maslong. 36Is Hisos iglwang has manga taw kitay, Hawag fwayong has taw, ngadi siday. Dapat is Hisos nogbando has taw, kwangit igfadog, ta labi man igfwayong di ngap has taw. 37Tantaka wa dahol dahol igdog, tagfwadfwayongan kitay, In Hisos manga ibolon fagayo myasa wa fiya. Nafafiya ka gabongkok, ginyag dog ya. Nafafiya ka boyon, ginya ogali mandi, kampang mandi fiya fiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\