MARKOS 8

1Gis nanya fag manga masohod, sadi ya ginan taw kaaywanon nonbangkad han Hisos, tadwa ha hanon, hanggan is Hisos nafaakbang hanya it manga katogbong, iglwang kitay, 2Ho kaawa wa to fag manga taw kaaywanon, maskin kati tolo wak sirang ta no gofod intam, namin wat manga balon. 3Aho nogfaoli was taw hat manga balay, ta no kalonos yapdi, tamlombay wat lonos boknga dalan, kawa tiba giwas fakaayayowan. 4Ginyan Hisos manga katogbong nasagot hanya kiti, Kinda fag mapsog fanganon to fag manga taw istay, maskin tam sawas basad fakahyabogan. 5Ginyas Hisos naintaw hat manga katogbong, Kayoday hayo tinapay is nyamo? Taglwang, Fito dik tinapay. 6Ginyas Hisos nafatokaw ka manga taw sas baba daga a, nabol ka fitok tinapay. Nontabo wagbaya in Diyos, nafaarogbotan, ginya nadisag hat manga katogbong kaarakitay ta homoray has manga taw. Ginyat manga katogbong nangorayan wan has fakaaywanan. 7Ha ofi yadi oyang ogbot. Ginya madi; is Hisos, no nabaya yadi han Diyos ka manga oyang, nalwang, Toy ham fahafodan yadi has taw. 8Fagayo nangwan, napsog ya ngadi. Ta no natifon ista sawad nakanan fanganon mafaarogbotan, napno fitok baban. 9Ka manga taw sinya manga ofat ik libot kaaywanan. 10Is Hisos nafaoli wan ka fakaaywanan a, ginya madi nataban it manga katogbong, dagos nasahay has basad baloto, hawas akbang banwa Dalmanota. 11Ka manga Farisiyo inbangkad ya ngay han Hisos, nafabohondit toltol. Tagsagad kitay is Hisos fag ha falagon madolaw gin Diyos banwanan sam tongod, kawa tagsolay in Hisos. 12Yakangas Hisos inhori odit fangayofan, nalwang has taw kitay, Yakana ka kati fag masohod fag manga taw nogsagad falagon madolaw? Hogfwayong hayo, orongan wan hodwa ha falagon madolaw ha hayo, ham ka kati fag masohod fag manga taw. 13Is Hisos nafatawas was taw. Ginya madi nasahay has baloto hawas difay linaw. 14In Hisos manga katogbong idwa natohod nadiya it manga balon tinapay, sadi odi ista nadiya. 15Ginyas Hisos iglwang hat manga katogbong kitay, Ham fag matagahan, fag idwa kasaya ka manga Farisiyo hanggan in Hirodis famadahol tinapay. 16In Hisos manga katogbong nangarintawan no kanat kahologan in Hisos fwayong. Taglwang, Kawa tam idwa ha balon tinapay. 17Kawas Hisos nadog ta nogtoltolan, hanyag Iwang kitay, Kana ham nagtoltolan yapdi kawa ham idwa ha balon tinapay? Ham awkin idya twagdog? Hayo fangayofan laya idyag dasog sinya, kawa maganit. 18Kawa bilang odi bota, idwag lag, nyawa ha mata. Bilang odi bongkok, nyawa ham ha manga talinga. Ham awkin idwag tohod? 19Aho no nafaarogbotan limak tinapay has 5,000 ama, kayodak boyog ka napno nafaarogbotan tinapay ka hayo naanggong kasta sawad nakanan? Ta nasagot in Hisos, Safolo ha dowa. Ginyas Hisos naintaw ya domwag, 20Sadi ya ginan aho no nafaarogbotan fitok tinapay has 4,000 kayodak baban ham igdog kasta sawad nakanan ka hayo naanggong itfagonan? Ta nasagot, Fito ya. 21Ginyas Hisos nafwayong has taw, Ham awkin idya twagdog? 22Da Hisos nondasog wan has banwa Bitsayda, ka manga taga sinya nataban sadik ama bota, galibitan wagfwayong han Hisos, is Hisos fag tomawid yap. 23Is Hisos nagamit ka ama bota, nafasaman yap gis taw, hawas dayo manga balay. Is Hisos natofay ka ama bota mata, ginya natawid ka ama, naintaw hanya, Kati hagdog awkin hanfoga wan? Haw awkin iglag wan? 24Ka ama namarantayon wan, iglwang, Hoglag manga taw bilang wa manga hayo iglahaw. 25Ginya, sadi ya ginan is Hisos nandog it mata, ginya ka ama igdoro wan, it mata infoga wa fiya fiya, nalag nyawa kana fag bagay. 26Is Hisos nafaoli ya ka ama, dapat iglwang kitay, Haw fag idwag dalan sas tifonan manga balay. 27Ginyas Hisos hanggan it manga katogbong nafadagos it lahawan. Hawas manga tifonan balay sas sakop Sisariya, ka Sisariya ka san gorangon Filipi sakop. Ta noglahaw yapdi, is Hisos naintaw hat manga katogbong kitay, Fakta hono aho, ta noglwang? 28Ginya madi ta nasagot han Hisos, Tiba taw noglwang, haw, hono, hyabi, is Hwan kagfatogna manga taw. Dapat tiba taw iglwang, haw kawas Iliyas hyabi, ginya tibag lwang, haw in Diyos fangampang sadi hyabi. 29Ginya madis Hisos naintaw ya domwag hat manga katogbong, Dapat no ham kaglwang, faktaw aho, ham gayfan? Is Pidro nasagot, Haw wa kan Diyos-natogon-Famawi. 30Ginyas Hisos nabando has taw kitay ta fag idyapdig fwayong nyawa hada fag taw kitay hanya in Diyosnatogon-Famawi. 31Ginya madis Hisos bago digfadog hat manga katogbong kitay hanya, Kanbali Taw, omagwanta aywan fag manga mahori aban. Ka manga fagtahinan sas banwa, ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, hanggan ka mangag faadal Batasan Hodyo domayo, hanggan wa fahatay hanya. Dapat ay aban, nomsagaya tolok sirang, hanyam boyag ya. 32Is Hisos no nalwang kitonya, nafatigna fiya fiya. Ginyas Pidro nafasaman ogbot gis taw in Hisos, igfabago gato hanya. 33Dapat is Hisos nasayango hat manga katogbong tiba, naato in Pidro, nalwang, Satanas, fag lahaw wa gistay haw. Hadwa goyon in Diyos, haw goyon odis taw. 34Ginyas Hisos nafaakbang hanya ka fakaaywanan fag manga taw hanggan it manga katogbong, ginyag lwang, Nyawa faktaw no kasayag tahin angko, falibangan fagaba it sadili fakasayaon, fasanan it sadili fatimbangan hayo, ginya madi tahinan wangko. 35Maskin, nyawa faktaw, not sadili haboyagan it fagfahalgaon, tonyam liyam di, dapat ay, nyawa faktaw kadwa kwangit it sadili haboyagan kawa hangko, hanggan ka Fiya fag Barita, it haboyagan idwam liyam. 36Kana kat fakinabangon, ham gayfan, sadik taw no omafo sadi wak dahonya baba daga, halimbawa, dapat ay it sadili haboyagan nomliyam di aban? 37Kana ara it bayad kaarakitay bomawi it sadili haboyagan, ham gayfan? 38Maskin aban, aho, Kanbali Taw nombangkad ya, angko Ama kafiyan imlag sangko gis nanya, hanggan ka manga maliyaw fag anghil mahoyogan yadingko. Gis nanya aban ho maya wagfadog ista ngayan nyawa faktaw, hanya no kayag fadog angko ngayan hanggan angko manga hampang has manga taw, kati fag kasohodan, ka ha ogali dwat, hanggan dayog fasakop hangko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\