MATIYO 12

1Gis nanya fag masohod, sas Sirang Kafahowayan, da Hisos igdalan sasta namay ha tirigo. Gis nanyat manga katogbong kalonos wan, yakanga ta nabol manga haway tirigo sayok, ginya kwan wan. 2Ka manga Farisiyo no nalag ista naibolon, taglwang han Hisos, Lag ngay im manga katogbong gibolon kadwa maangay sas Batasan Hodyo, maskin sawas Sirang Kafahowayan. 3Is Hisos nasagot, Ham awkin idwa nabasa in Dabid naibolon hyabi no kalonos hanggan wat manga ofod kalonos yadi? 4Is Dabid nasakbaw han Diyos basad balay a, hanya hanggan wat manga ofod nahwan ka tinapay kandisag han Diyos. Ka Batasan Hodyo iglwang ka manga fagalan-han-Diyos lamang ka fiya homwan tonya fag tinapay. 5Ngatay ham idwag basa sas Batasan Hodyo kitay, fagayo fag Sirang Kafahowayan ka manga fagalan sas Fanimbaan-Dahol igfalamang di ka Togon kawa hastay fag sirang. Nyawa kitonya bohonwa dwat ista naogali. 6Hogfwayong ha hayo, aho Kanbangkad kati hastay bohondi kitos Fanimbaan-Dahol angko kangayanan. 7Ham nangos no natwa wagdog to fag manga hampang kaglwang, No sa dingko, fiya man no kaawa manga taw hasag sogba fangafiyan, ham nangos haraw idwa naato kadwa ha naibolon dwat. 8Maskin aho, Kanbali Taw, kagbahala has Sirang Kafahowayan. 9Is Hisos inlahaw wan hawas basad fanimbaan Hodyo. 10Sinyas basad fanimbaan ha sadik ama it gamat sadi inrifis wan. Ha akwa yadi manga taw sinya kagsayak it fabangdanan gin Hisos manga ibolon. Yakanga ta gintaw in Hisos, Ka Batasan Hodyo awkin igfaangay di kitay, nyawag fafiya sagit sas Sirang Kafahowayan, fiya di? 11Is Hisos nasagot, Nyawa faktaw sa hayo, no ha topa indagdag has basad tabyo sas Sirang Kafahowayan, ham awkin idwa bomol ginyas basad tabyo? 12Idwa aw ka sadik taw labi man ik mahalga ha sadik topa, ham gayfan? Yakanga ka Batasan Hodyo igfaangay di no gibolon fiya nyawa sawas Sirang Kafahowayan. 13Ginya madis Hisos nafwayong has ama kanrifis it gamat, Haw fag falogday im gamat. Yakanga nafalogday ngat gamat a, infiya wa dagos, ogali wan, kito mandi kat gamat balis baliw yabay. 14Dapat ay, ka manga Farisiyo nadokson wan, goyonan igtoltolan no kindasta halimbawan kaarakitay domaog in Hisos. 15Is Hisos natwa di kitay ta kahori hanya, yakanga inlahaw yadi wa ginya. Aywan ka goyan hanya a, is Hisos nafafiya yadi ista manga sagit fagayo. 16Dapat is Hisos nabando marigon kitay ta fag idwag fadog has taw kawa ha hanya. 17To in-anod wan kaarakitay igfatonglos in Isayas, ka fangampang fwayong kiti, 18Lag ngay, to kangko sogowan kangko yadi nafili, Ho gwayan wa galwasi hanya, hanya angko yadi fagbayaon. Ho domisag hanya angko Falad. Hanya fadog has fagayo fag manga layonan taw kitay, hodwa ha fagapinon taw nogfadosa. 19Hanyadwag daraogan, mahoway di no kampang has taw, nyawa basad wa karsada idwag ringgit, ogali wa no kampang. 20Hanyadwa lomifong ka iyano kanbokong, Idwa yadig fahapsa ka salong ka ganos ganos odi, No kandogay day hanya, kadwa ha fagapinon taw nogfadosa, nodyag daog has fagayo 21Hanggan fagayo fagayo fag manga layonan taw hawa hanya no somyag aban. 22Ginya ta nataban han Hisos sadik ama bota, boyon ya ngadi, kawa labang kagfahoriyan hanya. Is Hisos nafafiya ka ama, yakanga ka ama nahampang ya, infoga yat mata. 23Fagayo intaka waglag, taglwang, To aw mayon kan Dabid hasokfonan anak? 24Dapat ka manga Farisiyo no nadog ista hampang kitonya, iglwang, Tyamo fag ama it kadonongan igfaalin manga labang, gi odin Biilsibol ka fagtahinan manga labang. 25Is Hisos nasarom di ista fagisipon, yakanga nafwayong has taw, Fagayo fag gorangon sakop imdaog di nombali dowak layonan, yakanga idwa domogay. Nyawa sida fag banwa, ngatay talanahan, nombali dowak layonan ginyag labanan wan, idwa domogay. 26Nos Satanas kagfalagyo in Satanas sakop, hanyag laban yadit sadili. No kitonya, kinday it sakop no domogay, ham gayfan? 27Nos Biilsibol kagfasyagan angko igfaalin labang, fakta, ham gayfan, kagfasyagan hayo manga anak igfaalin labang? Yakanga hayo manga anak mandi kagfatohoyan kitay ham gwayan wagfalamang. 28Dapat non Diyos Falad kagfasyagan angko igfaalin labang, it kahologan in Diyos sakop indasog wa sa hayo. 29Fakta ka somyagan somakbaw hasta basad balay kaarakitay ignahaw ista botang, kagfon balay no marigon, nodwa gomafos yap hanya bago bago? Kagfon balay no magafosan wa bay, ginya madi idwa somawad it manga botang. 30Kadwa kaoyon angko iglaban angko. Kadwag togbong angko igfatifon manga taw, yagfasarowayan di ngap. 31Yakanga hogfwayong ha hayo, nyawa kana kasta ogali dwat, nyawa hanggan igfadwat igdog in Diyos, twam liyam, dapat ay, ista hampang nogfadwat igdog ka Maliyaw fag Falad, idwam liyam nyawa ginahin. 32Nyawa faktaw no kampang dwat donggon kawa hangko, Kanbali Taw, fiya digfaliyam ista nahampang dwat, dapat ay, ka kampang dwat donggon kawa has Maliyaw fag Falad, ista naogali kitonya idwam liyam nyawa kati, nyawa hanggan aban. 33Ka fon hayo no fiya, it bohad fiya yadi. Ka fon hayo no dwat, it bohad dwat yadi. Kat bohad kagfalag no kinday fag hayo it fon. 34Ham bilang odi manga hasokfonan abyanon no madaya. Hayo fangayofan no dwat, kinday ham no twa kampang fiya, ham gayfan? No kindawasta fangayofan, kitonya yadi ka kadog. 35Ka taw no fiya, it fwayong fagaba yadi wa fiya, maskin it fagayfanon fagaba wa fiya. Dapat ka taw no dwat it fangayofan, it fwayong fagaba yadi wa dwat, maskin it fagayfanon fagaba wa dwat. 36Hogfwayong ha hayo kitay aban sas Sirang Fangabayan, ta ha sagoton wa fagayo fag manga hampang kat nafwayong kadwa ha kahologan. 37Maskin gi wa hayo sadili manga nahampang imtohoyan kitay, ngatay ham fiya san Diyos faglagan, ngatay ham fag has fadosaan. 38Ginya ha mangag faadal Batasan Hodyo hanggan tibak Farisiyo nafwayong han Hisos kiti, Haw kagfaadal, falagan nangos hyami sadik falagon madolaw kagfatohoyan ha hyami haw no faktaw. 39Is Hisos nasagot, Ka kati fag masohod fag manga taw dwat wa dahol, kawa has iba fagsyagon ham nogfasakop. Ham igsayak falagon madolaw, dapat hodwa ha falagon ha hayo, no bohonwa kanlag san Honas, in Diyos fangampang nadalanan. 40No kinday is Honas hyabi tolok sirang hanggan tolok yabi sas basad tiyan oyang dahol dahol, kitonya yadi aho, Kanbali Taw, tolok sirang hanggan tolok yabi sas basad basad daga aban. 41Aban, sas Sirang Fangabayan, ka manga taga Ninibi fatohoyan has fadosaan ka kati fag masohod fag manga taw, maskin ka taga Ninibi nasoyo hyabi, kawas Honas nafaadal has taw, dapat ay, kati yabay, kastay bohondi kiton Honas it kangayanan. 42Gis nanya yadi fag Sirang Fangabayan, ka ina gis Ihipto baliwa, kanbali gorangon hyabi, fatohoyan yadi has fadosaan ka kati fag masohod fag manga taw, maskin tonya fag ina hyabi inbangkad gis bali fongfongan daga kaarakitay domog in Gorangon Salomon kadonongan, dapat yabay, kastay kati bohondi kiton Salomon it kadonongan. 43Ka labang no nalin gis sadik taw, igswaliyan igswaliyan has daga magwang magwang, igligaw it famahowayan, dapat idwa ha lagan it oliyanan. 44Yakangat fangayofan iglwang, Ho kafwali ya ngawan hangko nagalinan. Nonfwali ya, iglag it nagalinan idwa ha goli sinya, malinay di, maangay wan. 45Yakanga ka labang hanya ya ngay, igtaban fito yak labang ka dwat man hanya a, hawa basad taw, sinya wak rnaoliyanan. Yakanga sas katabowanan ka taw mahori man ka gona it fangayofan. Ka kati fag masohod fag manga taw dwat lomag yadi wa kitonya. 46Is Hisos nogtoltol yapdi has taw, yabay it ina hanggan it manga fadwasay indasog wan, mafanayan sas sokayan, ta kasaya mangampang in Hisos. 47Ha nafwayong han Hisos, Im ina hanggan im manga fadwasay sas sokayan, ta kasaya mangampang nangos ha hyamo. 48Dapat is Hisos nasagot, Fakta kangko ina, fakta kangko manga fadwasay, ham gayfan? 49Ginyas Hisos igsiyo hat manga katogbong, iglwang, To kangko ina hanggan angko manga fadwasay. 50Kawa nyawa faktaw no katanog angko Ama kafangayofanan, ka sat banwanan sam tongod, tonya wa kangko manga fadwasay, kangko ina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\