MATIYO 15

1Aban, tibak Farisiyo hanggan mangag faadal Batasan Hodyo gis banwa Hirosalim naakbang han Hisos. Ta naintaw hanya kitay, 2Kana mayon im manga katogbong nodwa katanog intam manga magorang ogali gis hyabi hyabi? Ta kwan wa hanon nyawa tadya naogas fiya fiya ista sadili gamat kito ka ogali magorang fwayong. 3Is Hisos nasagot is taw, Kana mayon ham nodwa katanog in Diyos Togon maskin ham katanog yapdi ka ogali magorang gis hyabi hyabi. 4Is Diyos natogon kitay, Ha fag idwag falamang im ama hanggan im ina. Natogon yadi kitay, No fakta ka kampang igsabayon ngatay hat ama, ngatay hat ina, fiya man hanya no matay wan. 5Dapat ham iglwang, Nyawa faktaw noglwang, ngatay hat ama, ngatay hat ina, kangko togbong hara hayo ho nadisag wa han Diyos, 6No nalwang di nga kitonya, nyawag falamang it ama, fiya di. Ka hayo fakatanogon ka odi ogali magorang, yakanga ham idwag fahalga in Diyos togon. 7Ham ha takan wan. Anod, kitonya ngay in Isayas, in Diyos fangampang fwayong hyabi kawa ha hayo, 8Is Diyos iglwang, Hampang odik masayag dog, Dapat ista fangayofan ayayo gingko. 9Idwa ha kahologan ta nogfasayagdog angko Maskin ogali odi taw kasta fagfaadalon. 10Ginyas Hisos nafaakbang hanya ka manga taw, iglwang kitay, Ham fagayo fag matalingan, ham fag tomwa wagdog yadi angko bato fwayongon ha hayo. 11Bohonwa kasta hanon ka has basad bibig kagfadwat ista fangayofan, dapat ista hampang kadwa fiya gista basad bibig kagfabali idwa fiya ka taw. 12Ka manga katogbong naakbang han Hisos, nalwang, Haw fadi wadtwa kitay ka manga Farisiyo inhorig dog im fwayong. 13Is Hisos nasagot, Fagayo fag fon hayo ka bohonwa angko Ama sam tongod it tanom, imgoyod lamang aban. 14Fabayaanan lamang tonya fag manga taw, manga odi bota kagfangolo manga taw. No bota ka gamit bota, fagayo dowa imdagdag ha basad ohang. 15Dapat is Pidro nafwayong han Hisos, Ha fatwag dogan yap hyami im halimbawa haraw. 16Is Hisos nafwayong, Ham awkin idwa yadi twagdog? 17Ham awkin idwa twa kitay nyawa kana kasta samsamon, nontolon wan hawas basad tiyan ginya aban imolay di? 18Dapat ka hampang kalfas gis basad bibig giwas fangayofan, tonya wa kagfabali idwa fiya ka taw. 19Maskin giwas fangayofan nogfabago ka manga isip dwat, ka mangag fahatay taw, ka mangag fabayowan, hanggan nyawa anahan, nyawa dayaga gofodan lamang, ka mangag nahaw, ka mangat fwayong bohonwa orongan, hanggan ka mangag fadwat igdog ka tiba taw. 20To fag manga ogali kagfabali idwa fiya ka taw. Dapat ta no kwan hanon, nyawa tadwa naogas ista gamat fiya fiya, kito ka ogali magorang, tonya idwag fabali idwa fiya ka taw. 21Ginya madis Hisos inlahaw wan hawas akbang banwa Tiro hanggan banwa Sidon. 22Yabay sadik ina taga Kanaan, kagbanwanan sinya naakbang han Hisos, nahampang marigon, nalwang, Angko Fon, in Dabid hasokfonan Anak, gwadi ha fakaawa angko. Labang gwayan wagfahoriyan angko anak ina. 23Is Hisos idwa ha naawang ngadi sadik hampang. Ginyan Hisos manga katogbong iglwang hanya, Disagan nangos hanya it fagsagadon kaarakitay omobon wantam. Tam kanbang wagdog, fagaba wa goyan santam ginanan. 24Is Hisos nasagot kiti, Is Diyos nasogo angko has manga topa matalangan gin Israil tifonan lamang. 25Dapat ka ina naakbang ya han Hisos, nalibabaan sat atobangan, iglwang, Angko Fon, togbongan angko. 26Is Hisos nasagot, Idwa fiya bomol ka anak taw fanganon, ginyag disag has manga ido. 27Ka ina nasagot, Anod, Angko Fon, dapat nyawa di kasta manga ido kwan ka manga tingaw kandagdag git afo nakanan. 28Yakangas Hisos nafwayong hanya, Ina, marigon mangharaw haw nogsyag hangko. Im fagsagadon fag im-anod wan. Ginya madit anak dagos wanfiya. 29Da Hisos no nalahaw wa ginya, infwali ya has bahalan linaw dahol, linaw Galiliya. Ginyas Hisos hawas baba moyod, sinya wak matokawan. 30Kaaywanon fag manga taw inbarangkadan han Hisos, ha taban manga gafilay, manga fihong, manga bota, manga boyon, ha akwa yadi tibak sagit. Ta nafwalid ka manga ha sagit han Hisos atobangan. Is Hisos nafafiya wasta sagit fagayo. 31Ka manga taw indolaw wan, ta noglag ka manga boyon haraw kampang ya, ka manga fihong infiya wan, ka manga gafilay iglahaw ya, hanggan ka manga bota infoga yat mata. Yakanga tagfasayagdog in Israil Diyos. 32Ginya madis Hisos nafaakbang hanya it manga katogbong, iglwang, Ho kaawa wa to fag manga taw kaaywanon, maskin kati tolo wak sirang ta no gofod intam, namin wat manga balon. Ta nodyapdi ha nahwan hanon, hodyapdi kasayag faoli ka manga taw, ngandayo tamlombay wat lonos boknga dalan nodwa ha nahwan hanon. 33It manga katogbong nalwang, Tam sawas basad fakahyabogan, tam gindak bomol manga tinapay homosto no kayo was nwa fag manga taw? 34Is Hisos naintaw has taw, Kayoday hayo tinapay is nyamo? Tagsagot, Fitok tinapay hanggan ha oyang yadi sayok garogbot. 35Is Hisos nafatokaw ka manga taw sas baba daga a, 36nabol ka fitok tinapay hanggan manga oyang. Ginya, nontabo wagbaya in Diyos, nafaarogbotan ka fanganon, nadisag hat manga katogbong. Kat manga katogbong nafahoray wan has manga taw. 37Fagayo nangwan, napsog ya ngadi. Ta no natifon ista sawad nakanan fanganan nafaarogbotan, napno fitok baban. 384,000 ama ka nangwan, bokod wa ka manga ina hanggan manga anak. 39Ginya madi is Hisos nafaoli ya ngawan ka manga taw. Ginya nasahay yadi wa has baloto hawas banwanan Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\