MATIYO 16

1Ginya madi manga Farisiyo tiba hanggan manga Sadosiyo naakbang han Hisos. Ta kasayag solay hanya, yakanga tagsagad in Hisos kitay hanya fag ha falagon madolaw gin Diyos banwanan sam tongod. 2Dapat is Hisos nasagot kitay, Gwadi no kayabi ham iglwang kitay, No marom aban, fiya fag sirang no kalag di, idwa ha dangga sas banwa. 3Ginya madi no marom marom ham iglwang, Homwayan wa araw maskin malanbong wa ka banwa. Ham bilang yadi wagbasa ka hayo manga faglagon sas banwa sam tongod, dapat ham idwa twag lag ka hayo manga lagan ka madalanan kati fag masohod. 4Ham ka kati fag masohod fag manga taw myasa wa kitonya, dwat hayo manga ogali, ham idwag fasakop in Diyos. Ham igsayak yapdi ka falagon madolaw, dapat hodwa ha fagfalagon madolaw nodwa kito kan Honas nadalanan nafahalimbawa. Ginyas Hisos nafatawas was taw, nalahaw wan. 5Da Hisos no nadifay ka linaw dahol, it manga katogbong bago di natohod kitay tadwa nadiya it balon tinapay. 6Is Hisos iglwang has taw, Ham fag matagahan, fag idwa kasaya ka manga Farisiyo manga Sadosiyo famadahol tinapay. 7It manga katogbong nangarintawan no kanat kahologan in Hisos fwayong, taglwang, Kawa tam idwa ha diya tinapay maskin is Hisos iglwang kitonya. 8Dapat is Hisos natwa wan kasta faglwangon, yakanga naintaw is taw, Kana ham nogtoltolan yapdi kawa ham idwa ha balon tinapay? Ham idwa bangan igsyag angko. 9Ham awkin idya twagdog mangharaw? Ham awkin idwag tohod aho no nafaarogbotan ka limak tinapay, kawa has 5,000 taw? Kayodak boyog tinapay ka nalabi ka hayo natifon? 10Kitonya yadi ka fitok tinapay kawa has 4,000 taw, kayodak baban tinapay ka nalabi ka hayo natifon? 11Kana ham nodya twagdog kitay bohonwa tinapay kangko faglwangon? Ham fag matagahan has manga Farisiyo hanggan Sadosiyo famadahol tinapay. 12Yakanga ta natwa wagdog kitay ka manga Farisiyo hanggan Sadosiyo manga faadalon kan Hisos fagfatagahon, bohonwa ka fagfaaktomon famadahol has tinapay. 13Ginya ta nondasog sas sakop Sisariya, ka Sisariya ka san gorangon Filipos sakop, is Hisos naintaw it manga katogbong kiti, Fakta, hono, aho Kanbali Taw, ta noglwang? 14Ta nasagot kiti, Tibag lwang, haw, honos Hwan kagfatogna manga taw hyabi. Tibag lwang haw is Iliyas hyabi. Tibag lwang yadi kitay haw, hono, is Hirimiyas hyabi hyabi, ngatay haw in Diyos fangampang sadi ya. 15Ginyas Hisos naintaw hat manga ofod, Dapat no ham kaglwang, faktaw aho, ham gayfan? 16Is Simon Pidro nasagot, Haw wa kan Diyos-natogon-Famawi. Im Ama kawas Diyos boyagan. 17Is Hisos iglwang han Simon, Simon, in Honas anak, haw bomaya wan maskin angko Ama ka sat banwanan sam tongod ka nafatwagdog ha hyamo no faktaw aho, bohonwa taw ka nafatwagdog hyamo. 18Hogfwayong yadi ha hyamo, haw is Pidro, sadik bato. Sinya fag baba Bato ho homalig angko Tifonan, hanggan nyawa sakbawan Daga Salad idwa domaog angko Tifonan. 19Ho domisag yadi ha hyamo ka manga sosi sakbawan han Diyos banwanan fag sakop. No kana kam fagbandoon istay is baba daga, kitonya yadi ka san Diyos banwanan sam tongod ka fagbandoon. No kana kam fagfaangayon istay is baba daga, kitonya yadi ka san Diyos banwanan sam tongod ka fagfaangayon. 20Ginyas Hisos nabando yapdi marigon hat manga katogbong kitay ta fag idyapdig fwayong nyawa hada fag taw kitay hanya in Diyos-natogon-Famawi. 21Gis nanya ginan is Hisos bago di nafadog fiya fiya hat manga katogbong kitay hanya fag lomahaw has banwa Hirosalim, hanggan aywan it agwantaon mahori sinya aban. Maskin ka manga fagtahinan sas banwa hanggan manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan ka mangag faadal Batasan Hodyo fahoriyan hanya sinya, fahatay yadi wa hanya. Dapat ay, aban, hanyam boyag ya sas fatolo fag sirang. 22Is Pidro nafasaman ogbot gis taw in Hisos, igfabago gato hanya, iglwang kiti, Hyami Fon, is Diyos nangos fag idwag faangay tonya. Idwa fiya ha hyamo no kitonya. 23Dapat is Hisos nasayango wan Pidro, ginyag lwang, Satanas, fag lahaw wa gistay haw. Haw igtoplan dingko bato lahawan. Haw idwa goyon in Diyos, haw goyon odi has taw. 24Ginya madis Hisos nalwang hat manga katogbong, Nyawa faktaw no kasayag tahin angko, falibangan fagaba kat sadili fakasayaon, fasanan it sadili fatimbangan hayo, ginya madi tahinan wangko. 25Nyawa faktaw not sadili haboyagan it fagfahalgaon, tonyam liyam di, dapat ay, kadwa kwangit it sadili haboyagan, kawa hangko, it haboyagan idwam liyam. 26Kana kat fakinabangon, ham gayfan, sadik taw no omafo sadi wak dahonya baba daga, halimbawa, dapat ay, it sadili haboyagan nomliyam di aban? Kana ara it bayad kaarakitay bomawi yat sadili haboyagan, ham gayfan? 27Maskin aban, aho Kanbali Taw imbangkad ya, angko manga anghil mahoyogan hangko, hanggan angko Ama kafiyan malagan yadi sangko gis nanya. Gis nanya aban aho gomanti has fagayo kawasta naibolon no kinday. 28Dog ngay, bonwa bohag, tiba taw kastay idya matay nodya lomag angko, aho Kanbali Taw, kadasog kabali hari hangko sakop.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\