MATIYO 17

1Nonsagaya onom ik sirang, is Hisos nafasaman git manga katogbong tiba, inda Pidro hanggan da Santyago da Hwan dowasay, nataban has baba moyod abwat. 2Ta no sinya wan, ta nalag in Hisos habilogan inoman wan, fiya wa dahol kabantay. It walong igyawa kitos myanit, it manga rotay it kaabohayan di, masilaw wan. 3Sadi odi ginan da Pidro nalag inda Mwisis da Iliyas kampang han Hisos. 4Yakangas Pidro nalwang han Hisos, Yabay kafiyaon, hyami Fon, tam fag istay yapdik madogayan. Haw no kasaya, ho fomalo hayo tolok dongdongan, insadi hyamo, insadi in Mwisis, insadi in Iliyas. 5Is Pidro no kampang yapdi, sadik linyabo masinay nalanbong is taw. Ginya ha nahampang gis basad linyabo iglwang kiti, Toy angko fagalwasiyon fag anak, hogbaya wa dahol hanya. Fag hanya ka hayo fagtalingaon. 6Ka manga katogbong indala wa dahol dahol ta no nadog tonya fag hasnog, ta nakfo di malohoban. 7Dapat is Hisos naakbang has taw, natawid, ginyag lwang, Ham fag kabangon wan, ham fag idwa kadala. 8Ta no natangdan has tongod yabay, tadwa ha lagan taw no bohonwas Hisos lamang. 9Araw, ta noglahaw has lwad, is Hisos natogon it manga katogbong kitay, Aho Kanbali Taw nodyan boyag ya gis kahatayan, ham hayap igfwayong has taw kan Diyos nafalag hayo kati haraw. 10Ka manga katogbong naintaw in Hisos, Kana mayon ka mangag faadal Batasan Hodyo noglwang kitay bago bago is Iliyas fag imbangkad yapdi? 11Is Hisos nasagot, Is Iliyas imbangkad ya ngay, mamatalaga fagayo fag manga bagay. 12Hogfwayong ha hayo, no kitay di, is Iliyas inbangkad wan, dapat ka manga taw idwa nahilala hanya. Ta naibolon hanya no kinda odi ista fakasayaon. Kitonya yadi aban ta no fahoriyan angko, aho Kanbali Taw. 13Ginya madi ka manga katogbong natwa wagdog kitay is Hwan kagfatogna manga taw kan Hisos fagwason. 14Araw, ta nonfwali ya has lwad, ta nalag aywan fag manga taw matifonan. Sadik ama naakbang han Hisos, nanlingkohodan sat atobangan, iglwang ha hanya kiti, 15Ama kin, haw fakaawa angko anak ama. Hanya fagaba wa kalobay. No natoon ya nga kitonya, mahori wa dahol dahol, maskin fagaba kakfo has basad afoy, nomtoon katogna has basad danom. 16Ho nataban hanya ha hyamo manga katogbong, dapat tadwa nasyagan nafafiya. 17Is Hisos nasagot, Ham kawa kati fag masohod fag manga taw ka dwat wa dahol kawa ham idwa yadig syag angko. Ginahin ya kin nangos aho fag omofod yapdi hayo, ham gayfan? Kandogay day aho fag gagwanta yapdi hayo? Tabanan ka anak hastay. 18Is Hisos nangabaya ka labang, ginya ka labang dagos wa nalin gis basad anak. Ginya madi, ka anak infiya wa dagos. 19Araw, in Hisos manga katogbong naakbang hanya, nodwa yadi hagdog iba taw, ta naintaw hanya kiti, Kana mayon mi nodwa nasyagan igfaalin ka labang? 20Is Hisos nasagot, Maskin ham idwa bangan igsyag angko. Hogfwayong ha hayo, orongan wan, no daho yap man has botol mostasa ogbot ogbot, ham nogsyag angko, ham tomwa waglwang toy fag moyod, Haw fag malin wa gistay, haw fag hanya wan. Ginya yabay hanya wan. Ham somyagan di omibolon fagayo. 21Dapat ka kito fag labang idwa malin no bohonwa kitay ham idwa kwan hanon kaarakitay mandarangin mahogod. 22Aban ogbot, is Hisos hanggan it manga katogbong nogtifonan sas sakop Galiliya, is Hisos nafwayong has taw, Ta kaakbang wa fagamat angko has taw aban, aho Kanbali Taw. 23Ta fahatay yadingko, dapat ahom boyag ya sas fatolo fag sirang. In Hisos manga katogbong inrongkot wa dahol dahol igdog. 24Da Hisos nondasog sas banwa Kapirnaom, ka mangag sohot bohis Hodyo kawa has Fanimbaan-Dahol naakbang han Pidro. Ta naintaw hanya kiti, Kagfaadal hayo igbayad awkin bohis Hodyo? 25Is Pidro nasagot, Ala, igbayad ngay. Ginya madi, is Pidro no nwali has balay, is Hisos dagos wa naintaw in Pidro, iglwang, Kanam fangayofan Simon? Ka manga gorangon sas baba daga, gindak somohot manga bohis, ngatay manga kabahagi, ngatay giwat manga kapariho, ngatay gis iba taw? 26Is Simon nasagot, Giwas iba taw nogsohot. Ginyas Hisos iglwang, No kitonya, ka manga gorangon idwag sohot bohis git kapariho. 27Nyawa kitonya, fiya man ta nodwa ha faglwangon intam, haw fag hawas gobang linaw, haw fag banwit wan. Bol kam iktan oyang gona, haw fag fangangan it bibig, haw lomag sinya sadik kwarta pilak. Bol tonya, bayadan intam bohis, tam dowa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\