MATIYO 18

1Gis nanya fag masohod in Hisos manga katogbong naakbang hanya a, naintaw, Fakta aban ka abwat man it kangayanan san Diyos banwanan fag sakop? 2Is Hisos natawag sadik anak ka sawasta akbang a, nafalindog ka anak sasta fagbokngan. 3Ginyag lwang, Hogfwayong hayo, bonwa bohag, hayo manga fangayofan nodwam oman, ham nodwa tomolad kitos anak, nyawa kindawan ham idwam aktom san Diyos banwanan fag sakop. 4Nyawa faktaw kagfalibaba it fangayofan kito fag anak, tonya ka abwat man has fagayo it kangayanan san Diyos banwanan fag sakop. 5Nyawa faktaw kagtanggap sadik anak kito, maskin galwasi angko, aho yadi kat fagtanggapon. 6Dapat ay, sadik taw nogfayayom has ogali dwat sadik anak ogbot kito kagsyag angko, fiya man ha hanya ta no somiyok sadik bato gilingan mabyat sat boknga liyog, kagfayayom has dwat, ginya omokas tonya fag taw ha basad kaabasadan dagat. 7Isyay wan istay is baba daga, maskin ha akwag fayayom manga taw has dwat fag ogali. Idwa kabol id ha akwa ka gibolon kitonya, dapat ay, isyay wan ka manga taw kagfayayom tiba taw has ogali dwat. 8Nom gamat ibolon, ngatay im bitis lahawan kagtaban hyamo has ogali dwat, lifongan lamang tonya, okasan wan. Nyawam gamat, ngatay im bitis nodwam dowa, ha no hayap man has haboyagan balay balay, fiya man has gamat no dowa, ngatay bitis no dowa, haw nodyap man im-okas ha basad afoy kadwa kapsa. 9Nom mata man kagfasayag lag hyamo has ogali dwat, sowatan wan, okasan wa yadi. Nyawam mata idwam dowa, ha no hayap man has haboyagan, balay balay, fiya man has mata dowa haw nodyap man im-okas has hadasogan fadosaan taw sas afoy. 10Ham fag matagahan, ham fag idwag yod ngadi sadik anak ogbot kito. Hogfwayong ha hayo kitay, ista manga anghil sam tongod fagaba sangko Ama atobangan sat banwanan sam tongod. 11Maskin Aho Kanbali Taw inbangkad hastay kaarakitay bomawi ka mangan liyam. 12Kinda kasta ibolonon, ham gayfan, ka taw no ha topa sadik daan, sadi nogtalang? Idwa awkin omobon yap ka siyam ik safolo ha siyam kwan lamnon sas moyod, ginya madi somayak ka topa ka natalang? 13Hogfwayong ha hayo hanya no nalag ya kanliyam, hanyag baya wa dahol dahol tonya, bohondi kito ka siyam ik safolo ha siyam kadwan talang nogbaya. 14Kitonya yadi, hayo Ama sat banwanan sam tongod, it fangayofan kitay, ngadi sadik anak ogbot kito fag idwam talang. 15Im fadwasay no ha naibolon dwat ha hyamo, ha sabangan hanya. Ham dowa dowa fangampangan yap. Hanya nogtalinga hyamo, ham ogali mandi aban mangofodan. 16Dapat hanya nodwag talinga hyamo, tabanan sadi yak taw, ngatay dowa kaarakitay ha faorongan hayo toltolan fagayo. Ngatay dowa, ngatay tolo kagfaorongan. 17Hanya nodwa yadig talinga has taw, fwayongan han Diyos Tifonan. Ginya madi, hanya nodwa yadig talinga han Diyos Tifonan, ham fag fatimbang hanya bilang sadik Hintil, ngatay sadik fanohot bohis Roma. 18Hogfwayong ha hayo, no kana ka hayo fagbandoon istay is baba daga, kitonya yadi ka fagbandoon san Diyos banwanan sam tongod. Kitonya yadi, nyawa kana ka hayo fagfaangayon sas baba daga, tonya yadi ka fagfaangayon san Diyos banwanan sam tongod. 19Hogfwayong yadi ha hayo, ham nogdarangin, ham no dowak taw kasadi hayo fangayofan nogsagad nyawa kana fag bagay, angko Ama sat banwanan sam tongod faanod hayo fagsagadon. 20Maskin nyawa siday ta nogtifonan, manga dowa, ngatay tolo, kawa galwasi angko, aho sinya yadi maofodan is taw. 21Ginyas Pidro naakbang in Hisos, naintaw hanya, Hyami Fon, kayoday ginan nangos aho nogfaliyam angko fadwasay naogali dwat hangko? Balis fito ginan, aho awkin igfaliyam yapdi? 22Is Hisos nasagot hanya, Hodwag lwang kitay fag balis fito ginan lamang, yatokitay, ka fito ginan fabaliyan fitok safolok olit ham nogfaliyam kitonya. 23Maskin kito kan Diyos banwanan fag sakop. Halimbawa, sadik gorangon igsohot it manga sogowan bayadan ha hanya. 24Kasta nataban gona has gorangon ka ha bayadan 10,000,000 piso. 25Maskin ka sogowan idwa ha famayadon, kagfon sogowan iglwang has taw, Fasaliyan wa hanya hanggan wat babay, it manga anak hanggan it manga sangkap fagayo fagayo, kaarakitay hanya lomag it bayad. 26To fag sogowan nanlingkohodan hat fon atobangan, igfaawaon wa hanya, iglwang, Hayap igfatangon angko, aho aba bomayad di fagayo. 27Ka fon sogowan in-awa di hanya, yakanga nafaliyam it bayadan fagayo, idwa ngap nasohot. 28Dapat tonya fag sogowan nonsagaya ginya, nahablang yadit kapariho, it ofod sogowan ka ha bayadan yadi ha hanya, 500 piso. Nagamat ka ha bayadan ha hanya, yakanga nasohol, iglwang, Ha bayadan im otang hangko. 29Kat ofod sogowan nanlingkohodan ha hanya, nafaawaon yadi, iglwang, Hayap igfatangon angko, aho aba bomayad di fagayo. 30Yatokitay, ka sogowan gona idwag fagomon igsohot hanggan wa nafaporiso hanya hanggan wad bomayad. 31Kawasta manga ofod sogowan, no nalag ka sogowan gona naibolon, tanhori wat manga fangayofan, hawasta fon, nafwayong wa fagayo kat lagan kat sogowan gona naibolon dwat. 32Yakanga kasta fon nafatawag hanya, nalwang, Ha dwat wa dahol fag sogowan, gwadi ho nafaliyam im otang fagayo maskin hagfaawaon wangko. 33Hon-awa hyamo, gwadi ha fag kaawa yadim kapariho. 34Ginya madi, kawat fon kaisog yadi wa hanya, nafaporiso yadi wa hanya hanggan wad bomayad it otang fagayo. 35Kitonya yadi kangko Ama sat banwanan sam tongod it ibolonon ha hayo fagayo ham nodwa yadig faliyam, sadi wak dahonya fangayofan, hayo fadwasay naogali dwat ha hayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\