MATIYO 2

1Sawas banwa Bitlihim, sakop Hodiya, is Hisos nonsagaya. Gis nanya fag masohod, is Hirodis ka gorangon sas Hodiya. Ya mangharaw, ha akwa yadin bangkad manga fiyahin ik famaklay madonong, kawa ha nagadalan has fanggasan baliwa. Tanbangkad has banwa Hirosalim git banwanan sas salogan myanit baliwa. 2Ta nondasog, ta gintaw wa gintaw wa kitay, Siday ka gorangon manga Hodyo ka bagon sagaya hyabi ogbot? Mi no sa hyami banwanan yapdi, sas salogan myanit baliwa, mi nalag it fanggasan. Yakanga hamin bangkad kaarakitay manlibabaan hanya. 3Is Hirodis, ka gorangon, no nadog kitonya, nangalibitan it fangayofan, hanggan sadi wak dahonya Hirosalim kitonya yadi. 4Is Hirodis nafatifon fagayo fagayo fag manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, hanggan ka mangag faadal ka Batasan Hodyo, ginya naintaw has taw no siday mayon kan Diyos-natogon-Famawi, intam Gorangon, nomsagaya. 5Ta nasagot kiti, Sas banwa Bitlihim, sakop Hodiya, hanya nomsagaya, maskin kiti in Diyos fangampang nasorat hyabi kitay, 6Hanggan haw, banwa Bitlihim, san Hoda banwanan, Yatokitay im kangayanan ogbot man has manga banwa kanbantog sas sakop Hoda, Maskin giwa hyamo sadik Gorangon imbangkad Ka bomahala sangko sakop, in Israil manga hasokfonan. 7Ginya madis Hirodis nafatawag ka manga famaklay madonong, kaarakitay tomwa no ginahin ka fanggasan nonlag, dapat idwag fadogon has iba taw. 8Ginyas Hirodis nafalahaw has Bitlihim baliwa ka manga famaklay, dapat natogon yap kitay, Ham fag hanya wan, sayakan fiya fiya ka anak. Ginya ham no nalag, fwayongan ya angko no siday tonya kaarakitay hanggan aho hanya wan, lomibabaan yadi hanya. 9Ka manga famaklay madonong, no nadog ka gorangon togon, inlahaw ya ngawan. Sadi ya ginan ta nalag ka fanggasan kasta lagan sas salogan myanit baliwa itfagonan, yakanga tagbaya wa dahol dahol. Ginya ka fanggasan nagona ya ngay has taw hanggan wa tandasog. Ka fanggasan natorosan sas tongod oliyanan anak. 11Ginya ta nonsakbaw has basad balay, ka manga famaklay nalag ka anak san Mariya it ina akbang. Ta nanlibabaan hanggan nafasayagdog has anak. Ta nabongkat manga sohadan, ginya nadisag has anak, manga ginto, manga salong banglo kamangyan, hanggan tagok hayo mahalga, kawa mira. 12Ginya madi ka manga famaklay madonong natagimfan kitay, ha nafwayong, Ham hawag dalan han Hirodis no goli. Yakanga ta hawas iba dalan no nwali hat banwanan. 13Ka manga famaklay madonong nonlahaw wan, is Hosi natagimfan ya ngay, nalag sadik anghil gintam Fon. Ka anghil iglwang, Kalibang, fakabangon wan, tabanan wa ka talanak has Ihipto. No baliday hodyag fwayong hyamo, ham hayap galin ginya, maskin is Hirodis igsayak ka anak kaarakitay fahatay hanya. 14Yakangas Hosi dagos inbangon gis nanya, inlahaw wan, yabi yapdi, nataban ka talanak has Ihipto. 15Ta sinya wak nadogayan hanggan is Hirodis nodya natay. In-anod kito kaarakitay fatonglos kagfon intam it fwayong git fangampang kitay, Ho nafatawag angko anak gis sakop Ihipto. 16Is Hirodis no natwa kitay ka manga famaklay madonong nabohag odi, nabaybay wa hanya no goli, hanya kaisog wa dahol dahol. Yakanga nasogot manga sakop, natogon kitay, Fahatayan fagayo fag manga anak ama balis dowak fangaraw it kadogayan, hanggan wa ka bago sagaya sas banwa Bitlihim hanggan wa ka sas manga ligongan. Is Hirodis nafwayong kitonya maskin no naintaw gis manga famaklay madonong, taglwang kitay dowak fangaraw kantolas giwasta nalag ka fanggasan bago bago. 17Yakanga in Hirimiyas, in Diyos fangampang nafwayong in-anod wan, noglwang kiti, 18Sadik hasnog indog sas banwa Rama, igngongoy hanggan igrokyaw marigon. Is Rakil ka naoraw it manga anak, Fawa kalibang it fangayofan, Maskin it manga anak natay wan. 19Ginya madis Gorangon Hirodis no natay wan, is Hosi natagimfan ya ngay sas Ihipto, nalag in Diyos anghil. Ka anghil nafwayong han Hosi, 20Haw fakabangon, tabanan ya ngay ka talanak has banwanan Israil, maskin ka manga kasayag fahatay ka anak hyabi natay wan. 21Yakangas Hosi inbangon, ginya nafaoli ka talanak has banwanan Israil. 22Dapat is Hosi no nadog kitay is Arkilao man ka natobos it ama is Hirodis, kanbali gorangon sas Hodiya, is Hosi kadala goli has banwa Bitlihim. Sadi ya ginan ha nafatagak in Hosi basad tagimfan, yakanga hawas sakop Galiliya. 23Ginya da Hosi nabanwanan sas banwa Nasarit, kaarakitay faanod in Diyos fangampang fwayong kitay, Ta ngomayan hanya sadik taga Nasarit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\