MATIYO 26

1Araw is Hisos nontabo wagfaadal tonya fagayo, nalwang hat manga katogbong kiti, 2Ham twa wan kitay dowa odik sirang aban Fanohodan Nagsagayan tam nogtohod ka anghil nogsagaya ista manga balay hyabi, ta fagamat angko, aho Kanbali Taw, kaarakitay hompako wan sas nafatimbangan hayo. 3Gis nanya yadi fag masohod, is Hisos nogfwayong kitonya, ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos, hanggan ka manga fagtahinan sas banwa nanifonan san Kaifas balay dahol, kawas Kaifas ka gorangon fag fagalan gis nanya. 4Ta nanoltolan kitay ta fag gomamat mafyaloman in Hisos, ginya fahatay hanya. 5Dapat, Fag idwa hono sas Fanohodan, ngandayo manga taw mangagran wan. 6Ginya madi araw, da Hisos sawas Bitanya san Simon balay, ka Simon ka ha sagit kitong hyabi. 7Ta no kwan yapdi sinya, sadik ina naakbang in Hisos, ha diya sohadan alabastoro fag bato, napno famabanglo, dahol it sali. Is Hisos no sas bilog fanganan, ka ina nabohos ka famabanglo han Hisos boknga alfoyo. 8Dapat in Hisos manga katogbong no nalag, ta kahori has ina, taglwang, Anogon di famabanglo. 9Balay balay haw no nafasali yap man tonya, dahol araw it sali, ginya fiya man ha no nadisag it sali has manga myabog. 10Dapat is Hisos fadi wad natwagdog ta noglwang kitonya. Yakangag lwang has taw, Kana ham no kabaya ka ina? Kafiyaon to kat naibolon hangko. 11Maskin ka manga myabog idwa ha fagalinan gi hayo akbang, dapat ahodwa fagaba maofodan hayo aban. 12Ka ina no nabohos famabanglo hangko igfatalaga wangko has lobgoban. 13Hogfwayong hayo, bonwa bohag, nyawa siday, sadik baba daga, ta no tomoltol ka Fiya fag Barita aban, ta fagaba wa aba omowas to fag ina it naibolon, yakanga tomohod hanya fagaba. 14Ginya madi insadi gis Safolo ha Dowa, is Hodas Iskariyoti, nanabang has manga fagtahinan fagalan-han-Diyos. 15Is Hodas naintaw, Kana ara hayo disagon angko aho no fagamat ha hayo in Hisos? Yakanga ta dagos wa nabangkad it kwarta tolok safolo kwarta pilak, nadisag han Hodas it tangdan. 16Yabay, ginya wa ginan is Hodas gisip no ginahin no somyagan wagfagamat has taw in Hisos. 17Ginya madi ka sirang gona sas Fanohodan Tinapay Mayangfis nondasog wan, in Hisos manga katogbong hawan Hisos, naintaw kitay, Sida nangos araw hyamo fakasayaon hami nogfatalaga intam Yafon Fanohodan Nagsagayan? 18Is Hisos nasagot, Ham fag hawas basad banwa, ham fag hawa sadik taw, ham fag lwang kitay, Ka Famaadal igtogon hyami kitay, hami fag lwang kiti, Hogdog ho kaakbang wan. Aho hanggan angko manga katogbong hawa hyamo balay no mangwan ka Yafon Fanohodan Nagsagayan. 19Ka manga katogbong intanog in Hisos sogo. Yakanga ta nafatalaga wan ista Yafon Fanohodan. 20Ginya madi araw, no kayabi wan, is Hisos hanggan it manga katogbong safolo ha dowa, sawas bilog fanganan sinya. 21Ta no kwan yapdi, is Hisos iglwang, Hogfwayong ha hayo, bohonwa bohag, insadi sa hayo kaoyon angko manga kalaban. 22Ka manga katogbong inrongkot wagdog, igsadig sadi gintaw han Hisos, Hyami Fon, aho awkin kam faglwangon? 23Is Hisos nasagot, Ka hara nafasohod angko natognat tinapay has basad mangkok, tonya kangko ofod kam-oyon angko manga kalaban. 24Aho Kanbali Taw kaakbang wa kalahaw kito kansorat hyabi, kawa angko dalanon, dapat isyay wan angko ofod ka goyon angko manga kalaban. Fiya man hara hanya nodwan sagaya git ina hyabi. 25Is Hodas, in Hisos ofod ka goyon in Hisos kalaban naintaw yadi, Haw kagfaadal, aho awkin kam faglwangon? Is Hisos nasagot, Haw wa kaglwang. 26Ta no kwan yapdi, is Hisos nabol tinapay, nabaya in Diyos, nafaarogbotan, ginya nadisag hat manga katogbong. Is Hisos iglwang, Ham fag bol toy, fakwan wan. Toy angko wa habilogan. 27Ginyas Hisos nabol ka fanginoman ha sabahan obas, nabaya in Diyos, nafagamit is taw, iglwang, Ham fagayo fag ginom toy. 28Maskin toy angko wa folot kagfaganit intam taranggapan, angko folot kamwatwat kawa has kaaywanon fag manga taw kaarakitay ista manga ogali dwat imliyam wan. 29Hogfwayong ha hayo, hodwa ominom domwag ka sabahan obas, nodwa aban ya, sawangko Ama sakop fag banwanan, tam no manayowan ya domwag ominom ka bago fag sabahan obas. 30Ginya madi ta no nangambahan sadik ambahan, tanlahaw wa a, hawas baba Moyod Oliboan. 31Ginyas Hisos iglwang hat manga katogbong, Araw basad yabi ham fagayo omobon wangko, kito kansorat sas Kasoratan, Ho fahatay ka fangano, ginya madi it anoon fag manga topa manarowayan wan. 32Dapat ay, aban, aho nomboyag ya domwag, ho gomona wa hayo has sakop Galiliya. 33Is Pidro nalwang marigon han Hisos, Nyawa ta fagayo omobon hyamo araw, hodwa omobon hyamo, nyawa ginahin. 34Is Hisos nalwang han Pidro, Yatokitay, lag nga araw, araw basad yabi, ka tabag nodyag taraok, tolo ginan haw tomangkod angko has taw. 35Dapat is Pidro marigon wagfwayong, Nyawa ta hanggan wa fahatay intam dowa, hodwa tomangkod hyamo has taw. Ka tibak manga katogbong iglwang yadi kitonya. 36Ginyas Hisos naofod it manga katogbong hawas sadik foyo, taglwang Gitsimani. Is Hisos iglwang hat manga katogbong, Ham fag matokawan yap istay, ho mandarangin has nwas dayo ogbot. 37Ginyas Hisos nataban in Pidro hanggan in Sibidiyo manga anak dowa. In Hisos fangayofan igfabago wagdog marongkot galibitan wan. 38Is Hisos nafwayong handa Pidro, Angko karongkotan bilang wa kodkod sangko basad fangayofan. Hogdog angko kahoriyan ho bilang wa kahatay wan. Ham fag mafanayan yapdingko istay matagahan, gofod angko. 39Is Hisos nonsaman ogbot gis taw, nanlohoban wan a, nandarangin, iglwang, Mama, no somyagan di, fatolasan wa gingko to fag fanginoman kahoriyan kati. Nyawa hoglwang kitonya, fag hyamo kafangayofanan kam-anod, bohonwa angko. 40Is Hisos nonfwali ya hat katogbong tolo, nalag kitay ta matoyogan wan. Nafwayong han Pidro, Ham awkin idwa gagwanta gofod angko matagahan mangharaw, ngadi sadik tama sinyahod? 41Ham fag matagahan, fag darangin wan kaarakitay idwa hagfaloksowan hayo. Ka fangayofan orongan wa kasaya has fiya, dapat ka habilogan malombay. 42Fadowa ginan is Hisos nasaman ya gis taw a, nandarangin, iglwang kito, Mama to fag ongot nodwam tolas gingko, ho nodya ginom gistay, im kafangayofanan fag im-anod wan. 43Sadi ya ginan is Hisos infwali ya hat manga ofod, ya mangharaw, ta matoyogan ya ngawan, maskin matapyaton wan ista mata. 44Yakangas Hisos naobon yas taw, fatolo wa ginan nandarangin, kitonya mandi ka haraw it fwayong. 45Ginyas Hisos infwali ya hat manga katogbong, nafwayong handa Pidro, Ham awkin matoyogan yapdi, mafahowayan odi? Yabay, kati wan, ka yadi angko ofod ka goyon angko kalaban, fagamat angko, aho Kanbali Taw, has manga taw dwat. 46Ham ha kalibang, fakabangon, wan, tya wan, kangko ofod ka goyon has taw. 47Is Hisos no kampang yapdi, is Hodas, ka sadi gis Safolo-ha-Dowa, indasog wan. Ha taban kaaywanon kaaywanon fag manga taw, masalawidan manga talibong, mabitbitan manga pinotol. Ka manga fagtahinan fagalan-han-Diyos hanggan manga fagtahinan sas banwa ka nasogo tonya fag manga taw. 48Ta nodyan dasog sinya, kanoyon has taw danwa nafatohoyan kitay, No siday kangko ayohon fag ama, tonya wan kantam iktanon. Gamatan wa dagos. 49Yakangas Hodas naakbang in Hisos, nahampang mahoway, iglwang, Haw kagfaadal has taw, midwa fakayabiyon, midwa ha diya. Ginya madi naayok in Hisos faringfing. 50Is Hisos nalwang hanya, Ama, fadagosan wan im bato ibolonon. Ginya ka manga taw naakbang in Hisos, natoklos hanggan nagamat hanya. 51In Hisos ofod sadi nagonos it talibong a, nabasing ka gorangon fag fagalan sogowan, natigbas it talinga. 52Is Hisos iglwang hat ofod, Halobanan ya im talibong. Kagbasing talibong, talibong mandi it hatayon. 53Hadwa awkin twa kitay ho syagan digsagad togbong gingko Ama? Ho no somagad wan, hanya somogo yadi wa dagos hangko, nyawa bohondi safolo ha dowak habanan anghil. 54Dapat ay, no kitonya, kinday ka manga Kasoratan fwayong nom-anod, noglwang kitay kangko fakahoriyon fag imlag wan? 55Ginya madis Hisos nahampang has fakaaywanan fag manga taw, iglwang, Aho awkin tolisan, ham gayfan, maskin ham masalawidan manga talibong, mabitbitan manga pinotol famogfog, kaarakitay gomamat angko? Sirang sirang hogfaadal basad Fanimbaan-Dahol, bati ham idwa gamat angko gis nanya. 56Dapat to fagayo in-anod wan kaarakitay imtonglos ka manga fangampang nasorat. Ginya madi in Hisos manga katogbong fagayo naobon in Hisos idwam dowa, nalagyo wa dan. 57Ginya ka manga nagamat in Hisos nataban hanya han Kaifas balay. Gis nanya is Kaifas ka gorangon fag fagalan-han-Diyos. Ka mangag faadal Batasan Hodyo hanggan manga fagtahinan sas banwa matifonan sinya. 58No kitay di, is Pidro goyan in Hisos, dapat ayayo sat ginanan. Nondasog has gorangon fag fagalan balay, is Pidro nasakbaw has basad alad, natokaw maofodan yadi has mangag bantay maskin kasaya lomag no kinda kasta ibolonon araw han Hisos. 59Ka manga fagtahinan fagalan, hanggan ka tifonan manga fagtahinan Hodyo fagayo, igsayak manga taw ka bomangdan in Hisos ibolon kaarakitay somyagan igfatohoyan hanya has kahatayan. 60Dapat tadwa ha lagan ista fagbohagon, nyawa kaaywanon fag manga taw inbangkad igbangdan kawa han Hisos. No dogay araw ha dowak taw inbangkad 61kaglwang, To fag taw nafwayong, Ho syagan domwat in Diyos Fanimbaan-Dahol, hanggan fatobo ya tolo lamang ik sirang. 62Ginya yabay ka gorangon fag fagalan nalindog, naintaw han Hisos, Ha awkin idwa somagot? Kana tonya kasta sombong kawa ha hyamo? 63Dapat is Hisos idwa naawang. Ginya madi ka gorangon fag fagalan nafwayong hanya, Hogfwayong ha hyamo, ha fwayongan ha hyami, ka boyagan fag Diyos madogan, no haw wa ngay in Diyos-natogon-Famawi, ka Kadasog fag Gorangon, in Diyos wa Anak. 64Is Hisos nasagot, Haw wa ngap kaglwang. Dapat hogfwayong ha hayo kitay, Gis kati ginan ham lomag angko, Aho kanbali Taw, matokawan sat akbang, kadwa ha bosal, sawat balis sihon. Ham lomag yadi wangko aho no kadasog aban, sas baba linyabo gin Diyos banwanan sam tongod. 65Ginya madi ka gorangon fag fagalan naragyang it solong rotay, nalwang, No kampang kiti, igsway in Diyos. Kana mayon tam nogsayak yapdista sombong tiba taw, ham ngap fadi wad nadog kati, gi wa ngap it sadili bibig igsway wa orongan in Diyos. 66Kinday hayo fatohoyan ka fiya kawa hanya? Tagsagot kitay, Ka fiya, hanya fag matay wan. 67Ginya ta natofay in Hisos mata hanggan nasontok hanya. Tiba natofa yadi hanya marigon. 68Ginya tagmaswag kiti, Haw, kan Diyos-natogon-Famawi, sogi, ha boktongan fakta kagsontok hyamo? 69Gis nanya fag masohod is Pidro matokawan basad aladan. Sadik sogowan ina naakbang hanya, iglwang, Gwadi haw gofod yadin Hisos, taga Galiliya, idwa aw? 70Dapat is Pidro natangkod sasta fagdogan fagayo, nalwang, Hodwa natwagdog im faglwangon. 71Is Pidro igfatawas wan, hawas bilog sakbawan alad. Sadi yak sogowan ina nalag in Pidro sinya, yakanga nafwayong has taw, To fag ama gofod yadin Hisos ka taga Nasarit. 72Is Pidro natangkod ya domwag, nalwang, Hogtangkod wa marigon, hodwa kilala tonya fag taw. 73Araw araw ogbot, ka manga taw sinya naakbang in Pidro, taglwang hanya, Yabay, haw it ofod yadi wa sadi, matohoyanan wan. Mi twa wagdog haw no kampang. 74Is Pidro natangkod marigon, iglwang, Nyawa ho matay wan, orongan wan hodwa kilala tonya fag taw. Ginya madi ka tabag dagos wa nanaraok. 75Is Pidro bago di natohod in Hisos fwayong kitay, Ka tabag nodyag taraok araw, tolo ginan haw tomangkod has taw angko. Ginya madis Pidro nadokson wan, naoraw marigon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\