MATIYO 28

1Nonsagaya wan ka Sirang Kafahowayan, da Mariya taga Magdala hanggan sadi yak Mariya, hawan Hisos lobgoban kaarakitay ta manibaw, dayo kayawa sas sirang gona sa sadik simba. 2Yabay sadi odi ginan nalinog marigon. In Diyos anghil sadi nadokson gin Diyos banwanan sam tongod, nafabalolang ka bato fanahop, ginya madi natokaw wa sinya baba fanahop bato. 3Ka anghil mata masilaw kitos hilat, it rotay abohay yadi kito was gafas. 4Ka manga bantay sondalo karokog wa a, inlobay wa kadala no nalag ka anghil. 5Dapat ka anghil nafwayong has manga ina, Ham fag idwa kadala, ho twa kitay ham igsayak in Hisos kanpako sas nafatimbangan hayo itfagonan. 6Hanyadwastay, hanyan boyag ya kito kat fwayong itfagonan. Ham fag hastay, bantayan kasta nagfwalidan hanya is nwa basad lohib. 7Ginya ham fag hanya wan, fag fwayong hat manga katogbong kitay hanyan boyag ya, gomona wa hayo has sakop Galiliya. Ham lomag wa hanya sinya. Yabay ham fag tohod angko fwayong ha hayo. 8Ginya madi da Mariya inlahaw wa madali gis lobgoban. Ista manga fangayofan sayo kadala sayo kasolong wa dahol igdog. Yakanga tagdalandan wan han Hisos manga katogbong kaarakitay fomwayong kat lagan. 9Dapat is Hisos natagbo inda Mariya, nahampang mahoway. Ka manga ina naakbang in Hisos, natahos it bitis, nanlibabaan hat atobangan. 10Is Hisos nafwayong has taw, Ham fag idwa kadala. Ham fag hanya wan, fwayongan hangko manga fadwasay kitay ta fag hawas Galiliya, yakanga ta lomag angko sinya. 11Ka manga ina noglahaw wan, yabay tibak sondalo kagbantay sas lobgoban hawas basad banwa, nafwayong has manga fagtahinan fagalan fagayo kat lagan sinya sas lohib lobgoban. 12Ka manga fagalan nanifonan, ginya madi, nontabo wagtoltolan has manga fagtahinan banwa, ta natangdan dahol has manga sondalo. 13Ta natogon ka manga sondalo fag kiti ham nogfwayong is taw, ham fag lwang kitay, Sayabi, mi no matoyogan wan, it manga katogbong inbangkad has lohib lobgoban, naanggong wan it habilogan. 14Ta nafwayong yadi, Ham fag idwa galibitan, nyawa ka gobirnador domog kitonya, mi bahala wa hanya, ham idwam iktan. 15Yakanga ka manga bantay sondalo natanggap wat tangdan, nafadahit yadi has taw kitonya. Hanggan wa balis kati tonya yapdi ka manga Hodyo fagfadahiton has taw. 16Ginya madi ka safolo ha sadik katogbong hawas Galiliya han Hisos nagfwayongan fag moyod itfagonan. 17Ta no nalag in Hisos ta nanlibabaan hat atobangan, dapat tiba gadowan yapdi. 18Is Hisos naakbang has taw, iglwang, Fagayo fag kangayanan san Diyos banwanan sam tongod hanggan sas baba daga indisag wa hangko. 19Yakanga ham fag lahaw wan, ham fakalig angko manga katogbong sas fagayo fag manga layonan daga. Ham fag fatogna ka manga taw, sangko Ama ngayan, hanggan sat Anak ngayan, hanggan sat Maliyaw fag Falad ngayan. 20Faadalan yadi tonya fag manga taw imtanog fagayo kangko natogon ha hayo. Yabay, fanlag nga aban, no bali da ha daga yapdi, ho omofod wa fagaba hayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\