MATIYO 3

1Gis nanya fag masohod, is Hwan, kagfatogna manga taw, indasog sas sakop Hodiya, sas basad fakahyabogan. Sinya no nafaadal bago bago. 2Hanyag lwang, Ham fag soyo, obonan yadi ka hayo manga ogali dwat, maskin ka gim tongod kaakbang wa kabali Gorangon. 3Kawas Hwan iglwang kitonya, hanya kan Isayas, in Diyos fangampang, faglwangon no danwa ngap nafwayong kitay, Kiti kat nafwayong kagtawag marigon marigon sas basad fakahyabogan kitay, Fatalagaan in Diyos bato lahawan, Fahaslongan it manga dalan. 4Gis nanya in Hwan rotay olad kamilyo mahaligan, anit yadit fagyahos, manga fan hanggan dyahot it fanganon. 5Ka manga taga Hirosalim fagayo, hanggan fagayo gis sakop Hodiya, hanggan ka gis bali bali difay safa Hordan, nagobok in Hwan sinya. 6Is Hwan nafatogna manga taw sas safa Hordan, hanggan ta nabayat sadili manga naogali dwat. 7Dapat is Hwan noglag kaaywanon fag manga Farisiyo hanggan Sadosiyo gakbang ha hanya kaarakitay fatogna wan, is Hwan nalwang has taw, Ham bilang odi manga abyanon no madaya. Fakta kagfatagak hayo kitay ham fag lagyo wan gin Diyos fadosaan ka kadasog aban? 8Fag hanggan wa hayo manga bohad ogali kagfalag kitay ham igsoyo. 9Ham fag idwa kasyag kitay maskin ham in Abraham manga hasokfonan, ya fiya wan. Gwadi hogfwayong ha hayo kitay, gistay fag manga bato is Diyos syagan kalig in Abraham manga hasokfonan orongan. 10Gis kati ginan ka wasay danwam hatak sas dalid hayo, omobang fagayo fagayo fag manga fon hayo kadwa fiyat manga bohad, omokas wa has basad afoy. 11Sas danom ho fatogna hayo, kawa tandaan kitay ham igsoyo, hanggan ham gobon yadi hayo manga ogali dwat. Dapat ka goyan angko, gingko ginanan, madonong man angko, sas Maliyaw fag Falad hanya no fatogna hayo, hanggan sas afoy. Ho kaya mandiya ngadit lapak. 12Hanya ha bitbit fanayang kaarakitay falayon fiya fiya it opa, manga ohot. Tomifon it tirigo sas basad dongdong, dapat ay, somonog wa ka manga ohot sas afoy kadwa kapsa. 13Ginya madis Hisos indasog sas safa Hordan gis sakop Galiliya, naakbang han Hwan kaarakitay is Hwan fatogna nangos hanya. 14Is Hwan nasanggala in Hisos, nalwang, Fag haw ngap nangos ka fatogna angko, dapat haw di ngap ka gakbang hangko. 15Dapat is Hisos nasagot kiti, Kati fag masohod faangayan wangko, maskin to fag im-anod kaarakitay in Diyos kafangayofanan imtonglos wan. Yakangas Hwan nafaangay wan. 16Is Hwan nontabo wa ngag fatogna in Hisos, is Hisos hawas dayo danom. Ka manghara banwa sam tongod inboklas wan, ginyas Hisos nalag in Diyos Falad kitos salompati kayokfo ha hanya gis tongod. 17Ginya ha nahampang gin Diyos banwanan sam tongod, nalwang, Tongko fagalwasiyon fag Anak, hogbaya wa dahol dahol hanya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\