MATIYO 9

1Yakanga da Hisos nasahay wa baloto, nwali ya has bali difay linaw dahol, nadagos wa hat sadili banwanan. 2Yabay tiba taw nadiya han Hisos sadik taw kadwa syagan kimot, maigyanan sat baba sagmak. Is Hisos no nalag kitay tagsyag marigon ha hanya, is Hisos nafwayong has taw kadwa syagan kimot, Ama, ha fag marigon im fangayofan. Hogfaliyam im manga naogali dwat. 3Tiba kagfaadal ka Batasan Hodyo naayfan sat basad fangayofan, To fag taw igsway in Diyos. 4Dapat is Hisos nasalom ista fagisipon, yakanga nalwang has taw, Kana mayon ham no gisip kitonyak dwat? 5Sida ka malpos fwayongon, ngatay Hogfaliyam im manga naogali dwat, ngatay Ha fag kabangon, anggongan wam sagmak, fag lomahaw wan. 6Dapat ho falag ha hayo kitay aho, Kanbali Taw, ha kangayanan igfaliyam ista manga ogali dwat istay sas baba daga. Ginyas Hisos nafwayong has idwa syagan kimot, Haw fag kabangon wan, dyan wam sagmak, nyawa ha mwali wa kati. 7Ka ama nalindog wa ngay, nwali wan. 8Ka manga taw no nalag kitonya, indala wan, hanggan tagbaya yadi han Diyos ka nadisag kitonya fag kangayanan has taw. 9Da Hisos nalahaw wa ginya fag banwanan. Ta noglahaw yapdi, is Hisos nalag sadik ama, it ngayan is Matiyo, matokawan sas fanohotan bohis Roma. Is Hisos nafwayong hanya, Ha tahinan wangko. Is Matiyo dagos wanlindog, natahin wa hanya. 10Araw da Hisos no matokawan san Matiyo balay sas bilog fanganan, yabay aywan fag manga fanohot bohis hanggan tiba taw kadwa fiya it ogali, nagobok in Hisos. Ta fagayo nanayowan kwan sinya, hanggan in Hisos manga katogbong. 11Ka manga Farisiyo no nalag kitay tagsayowan kwan hanon sinya, ta naintaw in Hisos manga katogbong, Kana mayon kagfaadal ha hayo nogsayo has manga fanohot bohis hanggan has manga taw ka ha ogali dwat? 12Is Hisos nadog ista manga hampang, yakanga nasagot kiti, Ka manga ha sagit ka kasaya has famolongan, no kadi idwa ha manga sagit idwa kasaya hanya. 13Gwadi ham fag twagdog it kahologan noglwang, Ka kaawaan kangko fakasayaon, fiya man ka fangafiyan fag sinogba. Maskin ngay honbangkad hastay, angko fagsayahon ka manga ha ogali dwat, bohonwa ka gayfan kitay it manga ogali fiya. 14Ginya madi in Hwan manga katogbong hawan Hisos, naintaw hanya kitay, Gwadi hami fagabadwa kwan hanon kaarakitay mandarangin, hanggan ka manga Farisiyo kitonya yadi. Kana mayon im manga katogbong nodwa gogali kitonya? 15Is Hisos nasagot has taw, Ka mangag fasakop has famabayan marongkot awkin kagbabay no gofod yapdis taw, ham gayfan? Dapat ay, aban, ha pomilit tomaban kagbabay, gis nanya ta bago didwa kwan hanon kaarakitay mandarangin mahogod. 16Idwa haglonob rotay kadyan yamos has daanon fag rotay, maskin ka bago maganit man ka daanon, yakanga labi man imdahol ka losbong sas daanon. 17Idwa yadi ha taw somiblag alak bago has basad sohadan anit daanon. No omibolon kitonya ka anit imbosni, ka alak im-od-olanan lamang, ka sohadan anit imdwat yadi wan. Yatokitay, tagsiblag bago fag alak has bago fag sohadan anit, ginya fagayo dowa dogay imdwat. 18Is Hisos nogtoltol yapdi has taw, sadik fag tahinan Hodyo insakbaw wan, nanlingkohodan san Hisos atobangan, iglwang, Angko anak ina bago di nafos it ipsaw. Haw nangos tahinan angko, fwalidan yap im gamat ha hanya kaarakitay hanyam boyag ya. 19Is Hisos nalindog wan naofod hanya, hanggan it manga katogbong hanya yadi wan. 20Ya mangharaw, sadik ina ka ha sagit ina, safolo ha dowak fangaraw, naoyan inda Hisos. To fag ina naakbang han Hisos gis ginanan, dayo goyoy, nasapkid it tobwan tobwan rotay, 21maskin it fangayofan iglwang, Ngadi ho somapkid it tobwan rotay homfiya wan. 22Is Hisos inbalihid, ginya no nalag ka ina, nalwang, Anak ina, fag marigon im fangayofan, maskin hagsyag angko, haw infiya wan. Gis nanya yadi ka ina infiya wa dagos it fagdogon. 23Da Hisos nondasog sas balay fag tahinan, nalag tagfaoni manga palawta, hanggan aywan fag manga taw, mawang wan. 24Is Hisos nalwang, Ham fag dokson wa has sokayan. Ka anak ina idwa natay, matoyogan di. Ka manga taw kasay odi in Hisos. 25Dapat ka manga taw nondokson wan, is Hisos nasakbaw wan, natawid ka anak gamat, yakanga ka anak inbangon ya. 26Ginya madi in Hisos naibolon inbarita wa sadik dahonya sinya fag banwanan. 27Da Hisos no nalahaw ginya fag banwanan, dowak ama bota goyan wa goyan wan Hisos. Tagtawag marigon, iglwang, Haw in Dabid hasokfonan anak, haw fakaawa hyami. 28Is Hisos no nasakbaw hasta basad balay, ka manga bota naakbang hanya. Is Hisos naintaw is taw, Ham awkin katiwala kitay ho somyagan omibolon to? Taglwang, Ala, hyami Fon mi katiwala ngay. 29Ginyas Hisos nasapkid ista manga mata, nalwang yadi kitay, Maskin ham igsyag wangko, im-anod wa kitonya. 30Ginya madi dagos wanfoga ista mata. Is Hisos igbando mahogod kitay, Ham fag idyag fwayong nyawa haday. 31Dapat ta nondokson di ngay, ta dagos wa nafwayong sadik dahonya banwanan sinya in Hisos naibolon. 32Ka manga bota kanfiya nonlahaw di ngay, ta ha nataban ya han Hisos sadik taw boyon, labang kagfahoriyan. 33Ka labang no nalin wan, ka boyon kampang ya. Ka fakaaywanan fag manga taw indolaw wan, taglwang, Nyawa ginahin tam idwa ha lagan kadonongan kitonya sas Israil. 34Dapat ka manga Farisiyo iglwang, Ka manga labang fagtahinan kagtogbong in Hisos, yakanga syagan digfalagyo ka manga labang. 35Is Hisos naskatan ya ngawan ka manga banwa hanggan sas manga ligongan manga banwa, igfaadal sas manga fanimbaan Hodyo ka Fiya fag Barita kawa han Diyos sakop baliwa. Is Hisos nafafiya yadi ka manga taw ka ha sagit, nyawa kanat manga sagit, manga fagdogon. 36Is Hisos in-awa ka fakaaywanan fag manga taw, maskin ista fangayofan balaw balaw odi, bilang wadwa ha kaawa has taw, kitos topa kadwa ha gano. 37Yakangas Hisos igfwayong hat manga katogbong. Kaaywanon ka aniyon, dapat sayok ka fangani. 38Ham daranginan hasag fon namay, hanya nangos fag somogo, fag ha omani wa kat aniyon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\