FILIPOS 1

1Ahos Pablo kagsorat has fagayo fag manga taw kantohoyan han Diyos sas banwa Filipos, hanggan has manga fagtahinan, manga fangibolon san Diyos Tifonan. To fag sorat gi yadin Timotiyo. Hami da Timotiyo, mi pariho in Kiristo Hisos nasali manga sogowan. 2Ham nangos fag domog kitay, is Diyos intam Ama hanggan is Kiristo Hisos kagfon intam mahoway ha hayo fagaba, hanggan igfalokmay hayo manga fangayofan. 3Nyawa ginahin aho nogtohod hayo, hogbaya in Diyos, kangko fagsyagon. 4Hanggan nyawa ginahin aho nogdarangin kawa ha hayo, aho kasolong wan, 5maskin hogtohod no kinday ham natogbong angko igfadog ka Fiya fag Barita has taw, gi yapdis hyabi gis nanya fag sirang tam no bago di nanladlagan hanggan wa kati. 6Yakanga, ho twa matohoyanan kitay is Diyos, ka nafabago gibolon kitonyak fiya sa hayo manga fangayofan, hanya fadagos yapdi gibolon hanggan wamtabo it fakasayaon, gis nanya fag sirang is Kiristo Hisos nombangkad ya hastay. 7Hogtohod hayo fagaba, yakanga maangay aho nogbaya kawa ha hayo, maskin ham fagayo igtogbong angko, aho nogfatonglos in Diyos nadisag angko to fag ibolonon malayonan. Nyawa hyabi aho no syagan yapdig sabang has iba banwanan, hanggan wa kati, aho no maporisowan, ham igtogbong yapdingko. 8Is Diyos twag faorongan kitay ahodwag bohag aho noglwang kitay, aho kito yadin Kiristo Hisos no galwasi hayo. 9Hogdarangin han Diyos kitay, ham fag fadagos kalabi wan no gadgalwasiyan, kaarakitay ham imdonong orongan hanggan twag fatohoyan no kana ka fiya. 10Ginya madi ham twag fili no kana ka fiya man has fagayo fag manga ogali. No kitonya ham idwa ha aktom dwat sa hayo manga fangayofan, hanggan tadwa ha fagsogaton hayo gis nanya fag sirang aban is Kiristo nombangkad ya. 11Hayo manga ogali imbali sonson wa maangay orongan, kawas Kiristo Hisos lamang ka syagan igfabali hayo kitonya, kaarakitay manga taw mamasayagdog in Diyos kafiyan. 12Ho kasaya kitay ham, angko manga fadwasay, ham fag tomwa kitay kangko manga nadalanan natogbong hasagfahaskat ka Fiya fag Barita. 13Kawangko manga nadalanan, ka manga sondalo kagbantay sas balay gorangon, hanggan ka manga tiba taw istay, ta fagayo natwa kitay ahon poriso kawa aho in Kiristo wa sogowan. 14Hanggan ka fakaaywanan fag manga fadwasay labi wanrigon nogsyag hantam Fon, yakanga, labi man inrigon yadig barita in Diyos hampang, idwa ha madala. 15Anod ngay, tiba nogbarita kawa han Kiristo, kaingli odingko, kasaya odig daraogan sas hampang, dapat ay, tiba nogbarita kafiyaon it fakasayaon. 16Ka manga fiya it fakasayaon igbarita kawa ta galwasingko, maskin ta natwa wagdog kitay, ahon poriso kawa ahog fadahit kitay ka Fiya fag Barita orongan wan. 17Dapat ka tiba fag manga taw nogbarita kawa han Kiristo, idwa sonson wa fiya ista fakasayaon. Ta kasaya nangos, fag hanya kambantog, hanggan ta gayfan ta falabi wangko kahoriyan aho no maporisowan istay kati. 18Nyawa kindawan, hodwa kahori, hogbaya wa ngap. Ka fiya is Kiristo fag imbarita wa ngay, nyawa dwat, nyawa fiya kasta fakasayaon ta nogbarita. Hogfadagos yapdi kasolong, 19maskin hogsyag kitay aho aba malfas ya gistay maskin ham igdarangin kawangko, hanggan in Kiristo Hisos Falad igtogbong yadi. 20Angko fakasayaon bondi kito ka tiba, aho fag fatonglos fiya fiya angko bato ibolonon, hanggan nyawa ginahin, aho fag idwa madalaon, dapat labi man kati, kaarakitay manga taw noglag angko manga ogali fagayo, ta mamasayagdog in Diyos, nyawa aho boyagan yapdi, nyawa ta fahatay angko. 21Kanat fakinabang tam no boyagan, ham gayfan? No sadingko, it fakinabang aho no kilala in Kiristo. Ginya madi aho no matay, labi man inyak fiya. 22Dapat ay, aho no boyagan yapdistay, aho no syagan yapdig fadagos gibolon bondi kito katfagonan, hodwa twa no sida kangko fagfiliyon, ngatay haboyagan, ngatay kahatayan. 23Dowa angko fakasayaon. Bago bago, ho fag malin gistay fag haboyagan, kaarakitay aho fag san Kiristo akbang, maskin tonya ka fiya wa dahol sangko. 24Dapat ay, no has baliw angko isip, fiya man aho no boyagan yapdistay, kaarakitay tomogbong hayo. 25Kawa kitonya ho twa kitay ho domogay yapdistay. Ho omofod yapdi hayo fagayo, kaarakitay tomogbong yapdi hayo mamadagos masolong nogsyag in Kiristo. 26No kitonya, tam no mangofodan ya aban, ham labi man bomaya in Kiristo Hisos, kawa hogtogbong hayo haboyagan kansadi sa hanya. 27Kati yabay, ka mahalga, hayo manga ogali fag maangay han Kiristo Fiya fag Barita fagsagadon. Ginya madi, no kitonya, nyawa ho syagan igsabang hayo, nyawadwan, ho domog kitay, ham idwag fagomon kawa hayo fangayofan sadi di, hanggan hayo fakasayaon sadi di yadi kitay, ham igtarogbongan gibolon mahogod, kaarakitay manga taw igsyag han Kiristo no kinday ka maangay has manga taw ka katiwala ka Fiya fag Barita. 28Ham fag idwa kadala ka mangag fahoriyan hayo, hayo fangayofan fag marigon fagaba. Ginya madi, kagfahoriyan hayo tomwa waglag kitay tandaog wan, hanggan ham ka domaog is taw kawas Diyos kagfasyagan hayo domaog. 29Maskin is Diyos igfaangay kitay hanggan wa ham, ham fag gibolon in Kiristo ibolon, bondi kitay igsyag hanya, dapat gagwanta yadi mahori maskin galwasi hanya. 30Yabay kati, ham goyon angko, iglaban has toltol ka kasayag faoman ka Fiya fag Barita. Tonya yadi kangko faglabanon hyabi, hanggan ham igdog, angko faglabanon hanggan wa kati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\