FILIPOS 3

1Angko manga fadwasay, sas katabowanan tingko sorat, hogfatohod intam kitay, tam fag kasolong fagaba maskin tam insadi hasagfon intam. Hodwa kaya golit angko soraton ha hayo kati, hanggan fiya man ha hayo aho nogfatagak hayo. 2Ham fag matagahan ka manga taw kadwa fiya it ibolon, it ogali kito odis hayopan, ka manga ama ka garonganon kitay fag imlifong ogbot gista habilogan. 3Bonwa tonya fag manga taw, dapat tam ka manga ha natanggap ogali hasagfatoli orongan, maskin tam idwag syag kitay tam nangafiyan han Diyos kawa tam ha naogali santam labi anit. Tam ka manga ha tandaan orongan maskin in Diyos Falad kagfasyagan intam igfasayagdog in Diyos, hanggan tam igbaya fagaba kawa tam insadi san Kiristo Hisos. 4No kitay di, aho no kasaya di, ho syagan digsyag kitay, ho mangafiyan han Diyos aho nogfatonglos kitonya fag manga ogali. No ha taw gayfan kitay hanya nangafiyan han Diyos kawag fatonglos manga ogali malagan, aho labi man, aywan man kangko nafatonglos ogali malagan. 5Hyabi, aho no masagayan sadik simba, ta natoli angko. Angko manga magorang baliw baliw in Israil manga hasokfonan. Aho gin Binhamin fag layonan, hanggan angko manga hafofowan sonson wa manga Hibriyo. No hadis Batasan Hodyo baliwa, hyabi ho katanog fagayo fag manga togon Hodyo, kawa aho sadik Farisiyo. 6Maskin ho mahogod no gibolon in Diyos ibolon, aho hanggan wa gisog in Diyos Tifonan. Ka manga taw ka gayfan kitay tam mangafiyan han Diyos kawa tam no katanog ka Batasan Hodyo fwayong, tadwa ha oliton angko. 7Dapat ay, kati, maskin is Kiristo lamang kangko fagsyagon, tonya fag manga ogali kangko manga fagfatakaon hyabi, hogdog idwa ha kahologan sangko kati. 8Bondi tonya fag manga ogali kangko nangayan, hanggan fagayo angko manga ogali hyabi, hogfatimbang kitay idwa ha kahologan, maskin labi man mahalga man inya kangko fakasayaon, aho fag homilala in Kiristo Hisos, kagfon angko. Kawa ha hanya, ho nadayo wan angko fagfatakaon hyabi, kitos manga boga fag-okason, kaarakitay ho fag sa di ngan Kiristo gamat, fiya wan, 9hanggan imsadi orongan ha hanya. Kati hodwa gayfan kitay aho nangafiyan han Diyos maskin ho katanog ka Batasan Hodyo. Kati ho twa wa kitay, aho nangafiyan han Diyos kawa hogsyag in Kiristo, yakangas Diyos igfatohoyan kitay aho nangafiyan hanya. 10Hodwa ha fakasayaon domwag no bonwa kitay, aho fag homilala wa fiya fiya in Kiristo, aho fag domog in Kiristo karigonan hanya nonboyag ya, katahin yadi sat fakahoriyon hanggan hat kahatayan. 11No kitonya hogsyag wa kitay, ahom bangon yadi gis kahatayan aban. 12Hodwag lwang kitay ho nasyagan wan. Bonwa kitay angko ogali inbali wa hosto. Dapat ay, hodwag fagomon igdalandan kaarakitay ho omafo angko bato tanggapon, kan Kiristo Hisos natanggap kawa hangko, hanya no nadalandan hyabi. 13Manga fadwasay, ka orongan, hodwa gayfan kitay ho nafatonglos tonya, dapat ay, sadi di kangko fagisipon, no bali day angko fagsyaganon, ho homogodan wan has fagonan, hodwam libang maayfanan ka hyabi. 14Yakanga hogdalandan madagos has fagonan kaarakitay ho omafo angko bato tanggapon. To fag tanggapon ka haboyagan bago san Diyos banwanan sam tongod, kan Diyos fagfatawagon angko gin Kiristo Hisos. Tonya kangko fagisipon nangos. 15Kitonya yadi nangos intam manga fangayofan fagayo, tam, ka mangan ganit santam Fon. No ha akwa tiba santam kadya kitonyat manga fangayofan, is Diyos mamatwagdog has taw tonya. 16Nyawa kindawan, tam fag fadagos intam lahawan ogaliyon has fagonan, kito kantam fakatwawon balis kati. 17Angko manga fadwasay, ham fagayo, ham fag tolad angko manga ogali. Ka hyami naogali sa hayo faglagan ka fiya hayo fagtoladon. Ham fag matohodan ka gogali kitonya. 18Ho fagabag fwayong ha hayo hyabi, hanggan kati ho galowan wan no golit ha hayo kitay, aywan santam it manga ogali igfabali bilang idwa ha kahologan in Kiristo kahatayan sas nafatimbangan hayo. 19Ka kitonyat ogali, hawas fadosaan it hadasogan, maskin it manga habilogan fakasayaon dwat ka bilang wat fagsimbaon. Tagfatakagdog it manga ogali ka fiya orongan it fakayaon. It fagayfanon ka odi ka manga tagastay is baba daga fagfagayfanon. 20Dapat ay tam, tam manga taga banwa sam tongod, maskin sinya wantam banwanan ka orongan. Tam gwayan wagfanayan intam Famawi, is Kiristo Hisos, kagfon intam, kambangkad ginya aban. 21Hanya fabago intam manga magomo fag habilogan ka ha kahatayan, fabali kito yadit sadili habilogan kafiyaon, maskin hanya somangkap it kadonongan ka syagan igsakop fagayo fagayo fag manga bagay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\