NAFALAG 1

1To fag sorat kagfwayong in Diyos nafalag han Kiristo Hisos, kaarakitay is Kiristo Hisos man ka fatohoyan hat manga sogowan ka manga bagay kaakbang wamlag aban. Ginya madis Kiristo nasogo ya domwag it anghil kaarakitay falag to fag manga bagay han Hwan, it sogowan. 2Ginya madis Hwan nafwayong it mata lagan fagayo, kawan Diyos nafalag hanya, hanggan is Kiristo Hisos nafaorongan yadi wan. 3Kagbasa to fag sorat bomaya wan, hanggan ka mangag talinga hanggan igfaanod kan Diyos manga nafwayong istay, bomaya yadi wan, maskin to fagayo fag manga bagay kaakbang wamlag aban. 4Ahos Hwan kagsorat ha hayo san Diyos fitok tifonan sas sakop Asya. Ham nangos fag domog kitay is Diyos, ka kati, hanggan ka hyabi, hanggan ka kabangkad aban fag Diyos, hanggan ka fitok falad ka san Diyos tokawan fanokawan gorangon akbang, 5hanggan is Kiristo Hisos ka fiya wak faorongan, ka bago bago fag natay kanboyag ya, hanggan Hari has manga gorangon istay is baba daga, ham nangos fag domog kitay tonya fag tolo mahoway ha hayo, hanggan igfalokmay hayo manga fangayofan. Is Kiristo Hisos galwasi intam, hanggan it folot ka nafalfas intam gintam manga ogali dwat, 6ginya madi nafabali intam it sakop kafiyaon, manga fagalan-han-Diyos, kaarakitay omibolon in Diyos hanggan it Ama ibolon. Tam fag fasayagdog hanya hanggan fag faanod it kafiyan hanggan karigonan hanggan aban aban. Fag kitonya wa ngay. 7Is Kiristo Hisos kaakbang wamdasog sas linyabo. Fagayo fag manga taw lomag hanya, hanggan ka naoros in Hisos daga tagyangan, ta lomag hanya aban. Gis nanya, sas fagayo fagayo fag manga banwanan taw, ta omoraw was kadalan Hisos. Fadi wan, fag kitonya wa ngay. 8Is Diyos kagfon intam, kadwa ha bosal, ka kati, hanggan ka hyabi, hanggan ka kabangkad aban fag Diyos iglwang, Aho ka Alfa hanggan ka Omiga. 9Ahos Hwan, hayo fadwasay ka kito yadi hayo gagwanta manga mahori, kasadi santam Hari, hanggan idwag fagomon kawa tam insadi san Hisos. Kawa ta kahori angko, aho nogfaadal in Diyos hampang, hanggan ka fakaoronganan kawa han Hisos, yakanga ta nafaalin angko ha sadik foyo dagat, it ngayan Patmos. 10Itfagonan, santam Fon sirang, hogfaangay ka Maliyaw fag Falad kafasadan sangko, ginya ho nadog kitay ha nahasnog dahol gingko dayo goyoy, dahosag bodyong no kaato. 11Ka nahasnog iglwang, Soratan sa sadik famasaan nyawa kana kam manga lagon, ginya ha fadiyan aban kam manga nasorat han Diyos fitok Tifonan sas manga banwa Ifiso, Ismirna, Pirgamo, Tiyatira, Sardis, Filadilfiya, hanggan has Lawdisiya yadi. 12Ho natakfili kaarakitay lomag ka kampang hangko. Kangko lagan fitok salangan ginto. 13Ginya ho ha lagan sadi, ka bilang Kanbali Taw, malindogan sas fagbokngan manga salangan. It rotay balis bisngilan a, ginto it fogong sas boknga dobdob. 14It manga bok bohondi kitos gafas ik kaabohayan. It mata kito was afoy nogsinay. 15It bitis kito wasta nafalayon tanso gis basad afoy sawas kasinayan. It hasnog kito wasag fawas danom kagtarapsahan. 16Ha bitbit yadi fitok fanggasan sat balis sihon fag gamat, ha baladaw ha tayom baliw baliw kabangkad git basad bibig. It walong masilaw kito was myanit nogyawa sas boknga sirang. 17Ho no nalag di ngay hanya, ho nakfo hat atobangan, bilang wa mahatayan. Dapat hanya natawid angko it gamat ka balis sihon, ginyag lwang, Haw fag idwa kadala, aho ka nagona hanggan kamgoyan, 18aho ka boyagan yadi kati. Hyabi ho natay wan, dapat fanlag ngay, kati ahon boyag ya, ho fawa matay domwag hanggan aban aban. Aho wa ka ha manga sosi has kahatayan hanggan has Daga Salad. 19Yakanga ha fag sorat ka hyamo lagan, ka kati fag masohod fag manga bagay, hanggan ka manga bagay kamlag aban. 20To kat kahologan kadya nafatwagdog has taw, kangko bitbit fitok fanggasan hanggan ka fitok salangan ginto. Ka fitok fanggasan kawa ka manga anghil gis fitok tifonan, hanggan ka fitok salangan ginto, kawan Diyos fitok tifonan taw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\