NAFALAG 10

1Ginya madi ho nalag sadi yak anghil marigon igdokson gin Diyos banwanan sam tongod, bilang wa masafotan sayo manga linyabo linyabo, ha balangaw ya ngadi sat tongod alfoyo. It walong igsinay kito was myanit hanggan it bitis bilang wa manga igang nogsaroray aba aba. 2Hanya ha bitbit sadik famasaan ogbot maboklasan. It bitis ka balis sihon, malidan sas baba dagat, kat balis wala has baba daga. 3Hanya narokyaw, it hasnog kitos liyon nogngayong. Hanya no narokyaw ha fitok dalogdog nasagot, nafawas, bilang wa nanogonan. 4Ka fitok dalogdog nonsagaya wa kampang, ho gayfan ho somorat, dapat ay, ho nadog sadik hasnog gin Diyos sam tongod kaglwang, Fag idya man igfadog ka fitok dalogdog nafwayong. Haw fag idwag sorat tonya. 5Kangko lagan anghil ka matorangan, insadi it bitis has baba dagat, insadi has baba daga, nafaabwat it gamat balis sihon a, igsiyo han Diyos banwanan sam tongod. 6Naowas ka boyagan fagaba fag Diyos it ngayan, ka nahalig ka banwa sam tongod, ka daga, hanggan ka dagat hanggan fagayo ka sinya, naowas tonya kaarakitay faorongan it fwayong, noglwang, Idwa fadogay domwag. 7Ka fafito fag anghil no faoni it bodyong, is Diyos fatonglos wan it bato ibolonon kadya nafadog has taw, kito kat nafwayong hyabi hat manga fangampang fag manga fangibolon. 8Ginya madi kangko donggon hasnog ka nahampang gin Diyos banwanan sam tongod, nahampang ya domwag hangko, nalwang, Fag gakbang has anghil ka matorangan, insadi it bitis has baba dagat, insadi has baba daga, fag bol ka bitbit famasaan maboklasan 9Ho naakbang nga anod has anghil a, ho nasagad ka famasaan. Ka anghil nalwang hangko, Bol to a, hwan wa dagos. Ha domog mayat no sam daga dobdob, dapat im dayo kwan matamis, kito was dyahot salbod it katamisan. 10Ho nagamit wa a, ho nahwan wan ka ogbot fag famasaan. No kitay di matamis ngawan, kito was dyahot salbod, dapat ho no natolon wan, mayat sangko daga dobdob. 11Gin ka naghil nafwayong hangko kitay, Ha fag fadog ya has taw kan Diyos nafagona nafwayong hyabi kawa has manga taw gis fagayo fag banwa, hanggan gis fagayo fag layonan banwanan taw, hanggan manga sanglitan, hanggan kawasta manga gorangon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\