NAFALAG 19

1Ginya madi ho nadog kaaywanon fag manga taw sas banwa sam tongod, it manga hasnog inbali bilang di sadi ta no gambahan kiti, Tam fag fasayagdog kagfon intam Is Diyos lamang ka ha kafiyan, ka ha kadonongan hanggan igbawi intam. 2Orongan wa fakafiyan hanya nogfatohoyan ista fadosaan. Nafadosa ka ina ka ha kangayanan has hayan baliwa, Kagfadwat manga taw istay is baba daga kawat ogali nogfabayowan. Is Diyos nafadosa hanya maskin kawa nogfahatay intam Fon manga fangibolon. 3Ta nangarambahanan ya domwag kitay, Fag fasayagdog kagfon intam. Sinya dik ganos ganos ham tongod, idwa kapsa sadi wak kaban ya, ka gorangon fag banwa no kasonog. 4Ka dowak safolo ha ofat ik fagtahinan hanggan ka ofat kanhalig boyagan nanlibabaan a, nafasayagdog in Diyos, ka matokawan sas tokawan fanokawan gorangon, nalwang, Fadi wan, fag kitonya wa ngay. Fag fasayagdog kagfon intam. 5Ha nahampang gis tokawan fanokawan gorangon iglwang, Ham fagayo fagayo in Diyos manga fangibolon Nyawa ka ha kangayanan, Nyawa kadwa ha kangayanan, ham ka manga katanog it fwayong, ham fag fasayagdog intam Diyos. 6Ho dagos wa nadog kasta manga hasnog kaaywanon fag manga taw kanbali bilang sadi dik hasnog, bilang wa tarapsakan danom gis tongod tiwan, no gambahan kito was dalogdog ganingalan wan, fiya wa donggon. Taglwang, Tam fag fasayagdog hanya maskin intam Diyos hanggan kagfon intam kadwa ha bosal, inbali wa hari. 7Tam fag baya, fag kasolong wan. Tam fag fasayagdog in Diyos kadaholan, Maskin ka Anak Topa kaakbang wa kababay. It fakasayaon ina nandayagan, 8nasolong rotay kaabohayon, malinay ya ngadi. Ka rotay abohay kawan Diyos manga nafili it manga naogali fiya. 9Ginya ka anghil nafwayong angko, Soratan to, Kasta manga nasabang kaarakitay omofod yadi has Anak Topa nafatalaga fanganon has fangsawan, bomaya wan. Nadogang yat hampang, nalwang kitay, To orongan wan in Diyos manga hampang. 10Ginya ho nanlibabaan san anghil atobangan kaarakitay mamasayagdog hanya, dapat hanya nalwang hangko, Fag idwa hangko haw nogfasayagdog, aho it sogowan yadi, kito yadi hyamo, hanggan kito kam manga fadwasay kagfaorongan kawa han Hisos. Fag is Diyos ka hyamo fagfasayaon igdog. Maskin ka fakaoronganan sawan Hisos hanggan fagayo in Diyos manga fangampang nafwayong hanggan nasorat, sinya wa kan-anod san Hisos. 11Ginya madi ho nalag kitay in Diyos banwanan sam tongod maboklasan wan. Ginya ho nalag sadik habayo abohay. Ka masahayan sinya it ngayan is Matanogon, hanggan is Orongan maskin sawas fakafiyan hanya noglaban hanggan nogfatohoyan ista fadosaan. 12It manga mata bilang wa afoy gigang. Aywan kasta nafasangbaw hat baba alfoyo. It ngayan insorat yadi sat boknga habilogan, dapat hanya lamang ka twa no kanat ngayan kansorat sinya. 13It rotay di foloton wan. Manga taw igngayan hanya in Diyos Hampang. 14Ka manga tifonan sondalo gin Diyos banwanan sam tongod gofod hanya sat ginanan, masahayan yadi sas baba manga habayo abohay. Ista manga rotay myasa wa abohay, malinay ya ngadi. 15Sadik talibong matayom inbangkad yadi git basad bibig, it fanlaban has manga layonan daga dahol. Hanya no bomahala has taw it karigonan gamat bilang wa baol. Hanya fabolos gis fanlidan obas ka alak gin Diyos, kadwa ha bosal, kawan Diyos mahori fag kaisogan. 16Insorat sat manga rotay hanggan boknga balangbang ka ngayan, Hari has fagayo fag manga gorangon, hanggan Fon has manga fon. 17Ho nalag yadi sadik anghil malindogan sas baba myanit. Ka anghil igtawag ka manga manok kaglayog sas boknga halayawan iglwang, Ham fag hastay, ham fag kabangkad han Diyos dahol fag talagaan fanganon. 18Ham fag hastay wan, kaarakitay homwan ka manga gorangon it manga habilogan, manga sondalo, hanggan wat manga fagtahinan, ka manga habayo hanggan ka manga masahayan haraw sinya. Ham hwan wan ista habilogan fagayo fag manga taw, nyawa kasta sogowan, nyawa ka bohonwan, nyawa kadwa ha kangayanan, nyawa ka ha kangayanan. 19Ginya madi ho nalag ka hayopan maisog, ka mandi ka ha baran kanfakdat wan, hanggan ka manga gorangon istay is baba daga, hanggan wat manga ofod sondalo intifon ya, kaarakitay lomaban ka masahayan baba habayo abohay, hanggan hat manga ofod sondalo. 20Dapat ay, ta nagamat ka hayopan maisog. Ta nagamat yadi ka fangampang bohagon ka naibolon manga madolaw sas hayopan maisog faglagan. It manga naibolon madolaw kat fandaya has manga taw, ka manga taw ka ha akwa ka maisog fag hayopan tanda hanggan kaglohod hat tolad. To fagayo dowa in-okas boyagan has basad linaw asopri gigang. 21Ka masahayan baba habayo it talibong ka famahatay ka hayopan maisog manga sondalo. Ka manga manok fadi wad nahwan, idyadi wa namin ista manga habilogan ka natay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\