NAFALAG 2

1Ha soratan han Diyos Tifonan sas banwa Ifiso, hat anghil kitay, Ka ha bitbit fitok fanggasan sat balis sihon fag gamat, hanggan kaglahaw sas fagbokngan fitok salangan ginto ka nafwayong angko, soratan kitay, 2Ho fadi wadtwa hyamo manga naibolon, hanggan im nakayayan, hanggan kitay hadwag fagomon. Ho twa wa kitay haw kadwat iglag ka manga gogali dwat. Haw nasolay ka mangag faniring odi in Diyos manga Fandiya-Barita. Haw natwa waglag kitay manga odi bohagon tonya. 3Ho twa kitay maskin haw galwasi angko haw nadog mahori, dapat hadwag fagomon, hadwan bway. 4Dapat, to kangko lagan dwat sa hyamo kati, hagfasigpala wa bangan angko, idwa kito ka hyabi ha no galwasi angko bago bago. 5Ha fag tohod haw no kinday hyabi no galwasi angko. Ha fag soyo wan hanggan fag dayo ka manga dwat fag ogali. Im ogali fag kito mandi ka hyabi ha no galwasi angko. Dapat, ha nodwag soyo, ho ngalay dimbangkad has nyamo, ho bomol kam salangan. 6Dapat to fag bagay kangko nabayaan hyamo, haw kito yadingko, haw kahori wa dahol dahol ka manga Nikolayta ibolon. 7Ham no ha manga talinga ya ngadi, fag talinga wan ka Maliyaw fag Falad fwayong han Diyos manga Tifonan. Hogfaangay kitay aban, sas fiya fag oliyanan ka manga natay, ka manga nadaog has kadwatan, ta fag homwan ka bohad hayo kagfaboyag is taw. 8Ha soratan han Diyos Tifonan sas banwa Ismirna, hat anghil kitay, Ka nalwang yadi kitay, Aho ka nagona hanggan kamgoyan, ka natay, ginyan boyag ya, ka nafwayong hangko, soratan kitay, 9Ho natwa wan ka hyamo nadalanan manga mahori. Ho twa kitay haw myabog, dapat ka orongan haw maakwa. Ho fadi wadtwa kitay kagfaniring manga Hodyo igyod hyamo, dapat ka orongan tonya fag manga taw in Satanas di sakop. 10Ha fag idwa kadala ka manga mahori kamdasog ha hyamo aban. Haw fag danwa twa kitay is Fandaya faporiso tiba aban sa hayo safolok yabi, kaarakitay somolay hayo. Haw fag idwag fagomon nyawa ta hanggan wa fahatay hyamo, ginya madi ho domisag ha hyamo haboyagan ka bilang wa sangbaw kagfalag kitay haw nadaog has kadwatan. 11Ham no ha manga talinga ya ngadi, fag talinga ka Maliyaw fag Falad fwayong han Diyos manga Tifonan Kagdaog has kadwatan idwa domalan has fadowa fg kahatayan. 12Ha soratan han Diyos Tifonan sas Pirgamo, hat anghil kitay, Ka ha bitbit baladaw, ka ha tayom baliw baliw, ka nafwayong hangko, soratan kitay, 13Ho fadi wadtwa kitay im banwanan sawan Satanas tokawan fanokawan gorangon, dapat ay, nyawa kitonya, hadwag fagomon igsyag angko. Nyawat fagonan, sa hyamo banwanan, in Satanas wa oliyanan, ta nafahatay angko matanogon fag fangibolon, is Antipas, hadwa nafagomon igsyag angko. 14Dapat to kangko fakabayaon hyamo maskin tiba sa hayo igtalinga in Balaam faadal, ka nafadonong in Balak ka nafayayom manga taga Israil has ogali dwat. Ginya, nyawa ta nahwan famiyan has labang taw, hanggan ta naogali dwat has ka taw baliwa. 15Tiba ya ngadi sa hayo igtalinga has adal Nikolayta. 16Yakanga ham fag soyo wan, dayowan wan hayo manga ogali dwat. Ham nodwa somoyo, hombangkad wa madali has nyamo hayo, yakanga ho omisog tonya fag manga taw, kawa baladaw gingko basad bibig kangko fanlaban has taw. 17Ham no ha manga talinga ya ngadi, fag talinga wan ka Maliyaw fag Falad fwayong han Diyos manga Tifonan. Ho domisag angko nabotang fanganon gingko banwanan sam tongod has mangag daog has kadwatan. Ho fahafod yadi ha sadi ha sadi myasa sadik bato abohay, masoratan yadi sinya bago fag ngayan, idwa ha taw twa ka ngayan bago, no bohonwa ka tomanggap tonya fag bato. 18Ha soratan han Diyos Tifonan sas banwa Tiyatira, hat anghil kitay, In Diyos Anak, kat mata kito was afoy nogsinay, hanggan it bitis kito was tanso nogsilaw siwas kasinayan, ka nafwayong hangko, soratan kitay, 19Ho fadi wadaglag hyamo manga ogali, kawa haw galwasi angko hanggan has taw, hadwag fagomon, haw gibolon in Diyos ibolon, hanggan gagwanta manga mahori. Ho twa yadi kitay bohondi kito ka hyabi im manga ibolon fiya kati. 20Dapat to kangko fakabayaon hyamo, haw igfaangay in Hisibil, ka ina kaglwang kitay hanya in Diyos wa fangampang, dapat it manga adal nabalag odingko manga fangibolon, nafadogay odi has ogali dwat has ka taw baliwa, nafaoyon ya ngadi kitay nyawasta famiya, fakwan lamang. 21No kitay di, ho dogay wagfanaya kitay, tonya fag ina fag somoyo, fag domayo it manga ogali mahaya, dapat dayo kaoman. 22Haw fag danwa twa kitay, ho fagomo tonya fag ina, hanggan ka manga ama ka kasaya hanya, sat baba sagmak kaarakitay dogay idwam bangon. Ka manga kasaya hanya fag ina domog mahori, idwa hat dayo fag mahori ta nodwa somoyo ista manga naogali dwat ginya fag ina. 23Ho fahatay yadi wat manga anak, hanggan in Diyos manga Tifonan fagayo tomwa kitay, aho wa ka twaglag fiya fiya sasta manga fangayofan hanggan isip. No kinday ka hayo manga naibolon ha sadi ha sadi, ho gomanti wa hayo fagayo fagayo. 24Hodwa mamahoriyan domwag hayo tiba sas Tiyatira kadwag talinga han Hisibil adal, kadwan donong hasta faglwangon in Satanas manga abasad fag kadonongan mafyaloman. 25Dapat ay, no baliday ahodya kabangkad, ham fag idwa kaoman hayo manga ogali ka fiya. 26Ho domisag has idwag fagomon igdayo has dwat, hanggan kagfadagos katanog angko manga togon hanggan has katabowanan, ho domisag kangayanan igbahala has fagayo fag manga layonan banwanan taw, kito yadingko natanggap kangayanan gingko Ama. 27Kito was baol mabyat hanya no bomahala aban, tomoltog ka manga layonan banwanan taw, kito wasag bakbak anglit hanggan wagfaarogbotan 28Ho domisag yadi hanya ka faramnag dayo kasirang. 29Ham no ha manga talinga ya ngadi, fag talinga wan ka Maliyaw fag Falad fwayong han Diyos manga Tifonan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\