ROMA 10

1Angko manga fadwasay, no kawangko manga kapariho Hodyo, ho gwayan wa kasaya, hanggan angko fagdaranginon yadi han Diyos kitay, ta fag imbawi nangos. 2Hoglag kitay angko manga kapariho Hodyo mahogod gibolon, kaarakitay is Diyos nangos, fag bomaya was taw no kitay di, dapat ay, tadwa twagdog no kana kan Diyos fagbayaon orongan. 3Tadya twagdog no kinday is Diyos nogfatohoyan kitay manga taw mangafiyan wa hanya, yakanga, tadwag fagomon kalig it sadili halimbawan, idyag fasakop han Diyos halimbawan. 4Is Kiristo kagfatonglos ka Batasan Hodyo, kaarakitay nyawa faktaw kagsyag hanya, is Diyos iglwang tonya fag taw nangafiyan ha hanya. 5No kinday tam no mangafiyan han Diyos, no hadis Batasan Hodyo baliwa, is Mwisis ka nasorat kitay ka syagan gogali ka kahaslongan ka maangay has Batasan Hodyo, ka Batasan Hodyo faboyag hanya. 6Dapat, kawa tam no mangafiyan wa han Diyos maskin tam igsyag in Kiristo, iglwang kiti, Haw fag idwa gayfan kitay fakta ka domasog han Diyos banwanan ham tongod, it kahologan fadokson in Kiristo gim tongod, 7ngatay fakta ka domasog ham daga has Daga Salad, it kahologan faboyag ya in Kiristo. 8Dapat kito kat bato fwayongon, Ka barita no kinday tam no mangafiyan wa han Diyos idwa ayayo gintam. Sawantam manga bibig hanggan fangayofan. Kat kahologan kawa hyami fagbaritaon, kawa hasagsyag han Kiristo akbang hantam. 9Nontam wa bibig kagfaanod kitay is Hisos kagfon intam, hanggan intam fangayofan katiwala kitay is Diyos nafaboyag ya hanya, is Diyos bomawi intam. 10Maskin ngay, intam fangayofan fag syag han Kiristo, kaarakitay is Diyos mamatohoyan kitay, tam nangafiyan wa hanya. Hanggan intam bibig fag fadog has taw kitay, hanya wantam fagsyagon, ginya tam imbawi wan. 11Ka kasoratan iglwang, Nyawa fakta fag taw kagsyag hanya, idwam balaw. 12Idwa ha giba ka Hodyo has Hintil, no pariho igsyag han Hisos. Is Diyos sadi di kagfon fagayo, hanggan hanya kagdisag mahogod it kafiyan has fagayo kagdarangin ha hanya. 13Kito ka Kasoratan iglwang, Fagayo kagsyag hasagfon intam imbawi wan. 14Kinda ara ta no somyag hanya, nodya katiwala, ham gayfan? Kinday ta nomtiwala nodya nadog kawa ha hanya? Kinda ara ta no domog nodya hagfwayong has taw? 15Kinda ka barita nomdog nodya ha manga Fandiya-Barita nasogo? Kito kansorat sas Kasoratan, Masaya waglag ka mangag diya ka Fiya fag Barita nondasog wan. 16Dapat nyawa nadog wan, idwa fagayo intiwala has Fiya fag Barita. Kito kan Isayas nafwayong, Angko Fon, fakta kantiwala hyami nafwayong? 17Yakanga ta nogtalinga ka Fiya fag Barita, ta bago di katiwala. Ka Fiya fag Barita imdog no hagtoltol kawa han Kiristo. 18Dapat angko intaw ha hayo kiti, Manga taw idwa awkin nadog ka Fiya fag Barita, ham gayfan? Ta nadog wa ngay, maskin insorat kitay, Ista manga hasnog indog wan sas fagayo fag banwanan, Hanggan ista manga fwayong naskat wa sadi wak dahonya baba daga. 19Tongko intaw sadi ya, Ka manga taga Israil idwa awkin natwagdog, ham gayfan? Gwadi hyabi yapdi is Mwisis nalwang, Ho aba bago digfainglig lag hayo ka manga taw kadyan bali sadik layonan orongan. Ho aba faisog hayo ha sadik layonan taw kadya manga madonong. 20Ginya madis Isayas nafwayong yadi marigon, Ka mangadyag sayak angko ka nalag angko. Kati aba ho falag wangko sadili has manga idya galingawan angko hyabi. 21Dapat is Isayas yadi ka nafwayong kawa has manga taga Israil kitay, Sadi wak sirangan hogfaaronganon ha sadik layonan taw kadwa katanog angko fwayong, malaban wa dahol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\