ROMA 11

1Kati tongko intaw ha hayo sadi ya, Is Diyos nadayo aw it sadili layonan fag manga taw, ham gayfan? Idwa ngap nadayo. Aho sadi yadik taga Israil, gin Abraham hasokfonan, ho gi yadin Binhamin hasokfonan. 2Is Diyos idwa nadayot sadili layonan fag manga taw, kat nahilala gis bago bago yapdi. Ham awkin idwa natwa ka Kasoratan fwayong kawa han Iliyas, ka galibitan igdarangin igfaawaon hanya han Diyos, kawa kasayag fadosa ka manga taga Israil? 3Is Iliyas nalwang, Angko Fon, ta nafahatay wa hyamo manga fangampang. Ta natastas wa hyamo manga fanogban. Aho odi kansawad, isyay wan. Kati ta kasaya ya fahatay angko. 4Dapat kinday kan Diyos sagot han Iliyas? Is Diyos nalwang, Aho ha nafasawad yapdi 7,000 ama kadwag lohod hasta tolad fagsyagon, kawas Baal. 5Kitonya mandi kati fag manga masohod, kawa malooy in Diyos kahowayan, ha akwa yapdi mangan sawad gin Diyos manga nafili. 6Is Diyos nafili tonya fag manga taw, bonwa kitay maskin it manga ogali fiya, dapat kawa malooy in Diyos kahowayan. Is Diyos no nafili lamang manga taw ka fiya it manga ogali, bohonwa kitay in Diyos malooy fag kahowayan kan-awas taw. 7Kinda kati, ham gayfan? Ka manga taga Israil, it fakaaywanan, idya ha nabol it fakasayaon han Diyos baliwa. Dapat kan Diyos nafili, sayok, ha nabol. Ka tiba in-ganit odista manga fangayofan. 8Kito ka Kasoratan fwayong, Is Diyos idyag fatwagdog ista manga fangayofan, Igfatapyaton wan ista manga mata, igfabongkohon wan ista manga talinga hanggan wa kati fag masohod. 9Is Dabid yadi ka nafwayong, Fag gi yadista manga fanohodan ta nomtahid, nom-iktan nangos. Fag imtobong, fag imdosa wan. 10Ista manga mata fag imharom wa nangos, kaarakitay tadwag lag. Ta no boyagan yapdi, fag fagaba mabokongan it goyoy, kawat manga fakabyaton. 11Ho gintaw ya ha hayo manga Hintil. Ka manga taga Israil dagos wa nakfo aw, nontahid wan? Idwa twa kabangon aw, ham gayfan? Bonwa kitay. Dapat kawa ka manga taga Israil nafalamang wan, ka Famawi nadasog has manga Hintil. Ginya madi aban, ka manga taga Israil im-ingli waglag ka manga Hintil nomtiwala. 12Maskin ka manga taga Israil nadayo, kawa tiba fag manga layonan taw ka nalag fiya. Manga Hintil nalag fakinabang dahol maskin manga taga Israil nafasigpala wan. Ginya madi, manga taga Israil, it fakaaywanan, no somoyo ya, fagayo lomag labi man inyak fiya. 13Kiti nangos angko bato fwayongon ha hayo, has manga Hintil. Kawa aho Fandiya-Barita has manga Hintil, mahogod aho nogfatonglos angko bato ibolonon, 14kaarakitay angko manga iba, manga Hodyo, im-ingli waglag hanggan ka tiba imbawi yadi wan. 15Maskin kawas Diyos no nadayo in Israil fag layonan manga taw, ka nafabali tiba taw it manga fakilalaon. Yabay, is Diyos nogtanggap yan Israil fag layonan manga taw, labi man kafiyaon. Bilang kitos nafaboyag ya ka manga natay. 16Halimbawa, ka tinapay gona gis sadik foholan nondisag han Diyos, bilang yadi sadi wak dahonya foholan indisag. Ka dalid hayo, nondisag wa han Diyos, hanggan wat manga sanga indisag yadi wan. 17Ta nalifong tibat sanga gi sadik fon olibo, kasta tanom, ginya madi, ham, bilang manga sanga gis iba fon olibo, ka natobo odi basad talon, ta nafasokfon has fon olibo ista tanom, kaarakitay ham ha tagok yadi hanggan dalid ginya fag fon olibo. 18Yakanga, ham fag idwag fasalagwa ka danwa manga sanga gona. Ham idwa ha fagfatakaon. Ham fag tohod kitay bonwa ham, ka manga sanga, kagdiya dalid, ka dalid kagdiya hayo. 19Dapat, ngatay sadik Hintil somagot wa kitay, Gwadi ka manga sanga gonan lifong wan kaarakitay ahom sokfon. 20Anod wa tonya, ta nalifong wan kawa nodwag syag han Kiristo, dapat haw insokfon wan kawa haw igsyag hanya. Haw fag idwag fadaholon hyamo. Yatokitay, haw fag kadala wan. 21Is Diyos nodwag faanogon ka manga Hodyo, ka bilang ka dan wat manga sanga, idwa yadig faanogon hyamo. 22Istay tam iglag in Diyos kahowayan hanggan it kaisogan. Maisog has manga idwag syag han Kiristo, dapat mahoway ha hayo ham nogfadagos hat malooy fag kahowayan. Dapat nodwan, ham is manga Hintil kamlifong aban. 23Ka manga Hodyo nodwag faganiton domwag kitay, dayo igsyag in Kiristo, fiya mandi kamsokfon ya, maskin is Diyos syagan igfasokfon ya. 24No haw, sadik sanga olibo ka natobo odi basad talon, insokfon has orongan wa fon olibo, nyawadwa ginya nogbanwan, malpos man inya is Diyos nogfasokfon ya ka mandit manga sanga gona, ginya mandi fag fon. 25Manga fadwasay Hintil, ho kasaya ham tomwa nangos sadik bagay madolaw, kaarakitay ham idwa ha takan. Ka manga taga Israil, nyawa kitay maganit ista manga fangayofan, idwa fagaba kitonya hanggan aban. Ka manga Hintil, sadi wak kayonya kan Diyos nafili, nomtiwala hanya, 26gis nanya aban, ka manga taga Israil, it fakaaywanan, imbawi yadi wan, kawan sorat kiti, Ka Famawi kabangkad aban gis banwa Siyon, Bomol fagayo fag kadwatan gin Hakob manga hasokfonan. 27Tongko taranggapan has taw aban, Aho no bomol ista manga ogali dwat. 28Maskin ka manga Hodyo nadayo ka Fiya fag Barita, tanbalin Diyos manga kaaway, hanggan ham manga Hintil nalag fakinabang. Dapat, maskin is Diyos igtohod yapdi ka manga Hodyo hafofowan, kat manga nafili, ka manga Hodyo in Diyos wa manga fakilalaon yapdi. 29Maskin is Diyos idwag faoman it fangayofan no fakta kat fagfiliyon, hanggan no haday it bato disagon it malooy fag kahowayan, 30ham manga Hintil, nyawa ham hyabi danwag sway in Diyos, kati ham it fakaawaon, kawa ka manga taga Israil nasway in Diyos. 31Kitonya yadi ka manga Hodyo igsway in Diyos kati, kawa ham nonbalin Diyos fakaawaon, kaarakitay ka manga Hodyo imbali yadit fakaawaon aban. 32Maskin is Diyos nafatohoyan kitay fagayo fag manga taw dan wa sogowan has karigonan ogali dwat, kaarakitay falag has taw kawa hanya kaawa has fagayo. 33In Diyos kaakwaan, it kadonongan hanggan it fakatwawon idwa twa haminon. Tam idwa syagan fahalposan it manga kafangayofanan. Tam idwa kamin gisip it manga ogali. Kito kansorat sas Kasoratan, 34Fakta kagsarom intam Fon fangayofan, ham gayfan? Fakta ka syagan igfaadal hanya? 35Fakta ka ha nadisag han Diyos nyawa kana Kaarakitay is Diyos bahala gomanti bomayad ya hanya? 36Yatokitay, giwa ngap hanya kanginan fagayo fag manga bagay, hanya ka gano fagayo, hanggan fagayo igfalag it kafiyan. Fag is Diyos wa ngap ka tomanggap fiya fiya, fagayo fag kangayanan, nyawa ginahin. Fag kitonya wa ngay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\