ROMA 4

1Kana kantam tohodon gin Abraham, ka manga Hodyo hafofowan? Kanat nadalanan hastay baliwa? 2Is Abraham no nangafiyan han Diyos kawat manga ogali fiya, is Abraham syagan igfatakas taw. Dapat is Abraham idwa ha fagfatakaon san Diyos faglagan. 3Maskin ka Kasoratan iglwang, Is Abraham igsyag han Diyos, yakangas Diyos nafatohoyan kitay is Abraham nangafiyan wa hanya. 4Tam no ha disag is taw maskin gibolon, bonwa kitay disag odi, dapat tangdanan wan kawa naibolon. 5Dapat intam fagsyagon no bohonwantam sadili ogali, dapat, nos Diyos intam fagsyagon, kagfafiyan hanya ka manga taw ka ha ogali dwat, ginya madis Diyos igtanggap intam, kawa tam igsyag ha hanya. 6Yakangas Dabid nalwang, ka taw bomaya wan is Diyos noglwang kitay, tonya fag taw nangafiyan wa hanya, bonwa kitay kawa ha naibolon fiya. Is Dabid iglwang, 7Ka manga taw bomaya wan is Diyos nogfaliyam it manga naibolon dwat, Nodwag botang it manga naogali kadwa fiya. 8Yabay, nyawa faktaw bomaya yadi wan, kagfon intam nodwag tohod it naogali dwat. 9Ham gayfan awkin ka mangan toli lamang ka bomaya kito? Bohondi ka mangan toli, hanggan kadwan toli, fiya yadi no bomaya kitonya. Tam naolit kitay is Abraham nangafiyan wa han Diyos maskin, igsyag hanya. 10Ginahin tonya nonlag, ham gayfan? Is Diyos danwag lwang kitay is Abraham nangafiyan wa hanya, nyawas Abraham idyan toli hyabi. 11Aban yas Abraham intoli, bilang odi falagon kitay is Diyos igfatohoyan kawas Abraham nangafiyan wa hanya, maskin is Abraham igsyag in Diyos hyabi, nyawa idyapdin toli. Inlag kitonya kaarakitay is Abraham imbali ista wa pinagkaama has fagayo kagsyag han Diyos, yakangas Diyos kagfatohoyan kitay nangafiyan wa hanya, nyawadwan toli. 12Kitonya yadi, is Abraham ista wa pinagkaama has mangan toli, manga Hodyo, kagsyag han Diyos kiton Abraham kagsyag in Diyos nyawa hanyadyan toli. 13Is Diyos idwa natogon han Abraham hanggan hat manga hasokfonan kitay, tonya wa ka omafo sadik baba daga, kawa ta no katanog ka Batasan Hodyo, dapat ta no mangafiyan wa han Diyos kawag syag hanya. Kawa nogsyag in Diyos, is Diyos iglwang is Abraham nangafiyan wa hanya. 14Ka omafo in Diyos togon bato disagon, no ka odi ka manga katanog ka Batasan Hodyo, idwa ha kahologan nogsyag in Diyos, bonwa yadi disagon in Diyos natogon. 15Maskin ka manga Batasan Hodyo nafadog wa has taw, yakangan Diyos kaisogan inlag wan ta nogsway, dapat no nangos idwa ha akwa ka Batasan Hodyo, bonwa kitay manga taw igsway. 16Maskin ngan tohoyan kawa ka mangag syag han Diyos ka tomanggap it togon bato disagon, kawa malooy in Diyos kahowayan. Yakangam bali sadik disag matohoyanan han Abraham manga hasokfonan, bondi ka mangag fasakop has Batasan Hodyo, dapat has fagayo kagsyag in Diyos, kito yadin Abraham nogsyag, kawas Abraham intam fagayo pinagkaama hasagsyag baliwa. 17Kito kansorat Hogfabali hyamo ista pinagkaama has aywan fag manga layonan taw. To fag togon ha fakaanodan wan san Diyos faglagan, kan Abraham fagsyagon. Hanya kagfaboyag ya ka manga natay hanggan kagfabangkad yadi fagayo fag manga bagay kadya haraw ha akwa. 18No ogali di taw, is Abraham idwa gasolop kitay it babay omanak aban, dapat ay, idwag fagomon igsyag kan Diyos nafwayong kitay, hanyam bali ista pinagkaama has aywan fag layonan taw. Is Abraham kasyag wa ngap kitay, im-anod wan in Diyos togon hanya kitay, Hyamo hasokfonan kayo was fanggasan aban. 19Gis nanyas Abraham kaakbang wa sadik daan ik fangaraw it kagorangan, mayan mayan odi noglahaw, hanggan it babay, is Sara idwa ganak. Nyawa kitonya, is Abraham idwag fagomon igsyag in Diyos. 20Is Abraham idwa gadowan kitay, in Diyos togon bato disagon idwam anod, labi wa ngap inrigon di ngap nogsyag in Diyos, nafasayagdog yadi hanya. 21Orongan wa ngap is Abraham kasyag kitay is Diyos syagan igfaanod it togon bato disagon. 22Kawa kitonya, is Diyos igfatohoyan kitay is Abraham nangafiyan wa hanya. 23Dapat ka manga hampang kansorat kitay is Abraham nangafiyan wa han Diyos, idwan sorat kaarakitay igfarigon lamang in Abraham fangayofan, 24dapat hanggan wa hantam kati kat fagfwayongon. Is Diyos iglwang kitay, tam mangafiyan wa hanya tam nogsyag hanya ka nafaboyag ya kagfon intam, kawas Hisos. 25Is Hisos kasta nafahatay kawa hantam manga ogali dwat, ginyan boyag ya kaarakitay tam mangafiyan han Diyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\