ROMA 9

1Orongan wan angko bato fwayongon kati, kawa ahonsadi san Kiristo, hodwag bohag. Ka Falad Maliyaw kagfarigon yadingko fangayofan kitay hodwa ha fagtagahon aban kitay ho nabohag, nyawa hoglwang kito ha hayo. 2Kito kangko bato fwayongon ha hayo, ho kabalaw wa dahol dahol, hanggan hogdog angko fangayofan idwa kahoway. 3Ho kaawa wa dahol dahol angko manga kapariho Hodyo. Bilang fiya man no aho kan Diyos fadosaon, hanggan aho nomsaman gin Kiristo, no nangos angko manga kapariho imbawi yap man. 4Angko manga kapariho kan Israil manga hasokfonan. No kitay di, is Diyos nafabali tonyat manga wa anak. Nafalag yadit kafiyan has taw, nanaranggapan has taw, nadisag yadi has taw ka Batasan Hodyo. Ta natwa no kinday nogfasayagdog in Diyos, hanggan is Diyos natogon yadit manga bato disagon has taw. 5Angko manga kapariho, inda Abraham yadi manga hasokfonan. Ginya madi, gi wasta kaiban is Kiristo nonbali taw. Fag is Diyos kagbahala has fagayo fagayo kantam fagfasayaon igdog hanggan aban aban. Fag kitonya wa ngay. 6Hodwag fwayong kitay in Diyos natogon bato disagon idwan anod maskin idwa fagayo ka manga taga Israil in-aktom han Diyos nafili fag manga taw. 7Idwa yadi fagayo ka gin Abraham in-ngayan it manga hasokfonan anak. Is Diyos nafwayong han Abraham kitay, Ka lamang gin Isaak fag hasokfonan kamngayan hyamo hasokfonan. 8Kitot kahologan, bonwan Abraham manga anak fagayo kanngayan in Diyos wa manga anak. Ka lamang in Abraham manga hasokfonan kansagaya maskin in Diyos wa togon bato disagon, tonya lamang kan-ngayan in Abraham manga hasokfonan orongan. 9Maskin kiti in Diyos togon han Abraham, Aban, gis nanya sangko nafatohoyan fag kasohodan, ho kabangkad ya, ginyas Sara omanak, sadik anak ama. 10Dapat bondi gis nanya tam noglag kitay, idwa myasa kitonyan Abraham manga hasokfonan. Kitonya yadi sanda Ribika manga anak ama dowa. Ista ama sadi di, tonya yadi, kawantam hafofowan, is Isaak. 11Dapat ay, is Diyos nafatwagdog kitay hanya nogfili manga taw, giwat sadili kafangayofanan, idwa gista manga naibolon. Maskin inda Ribika anak nodyan sagaya, idya nasyagan gibolon, ngatay fiya, ngatay dwat, 12is Diyos danwa nafwayong han Ribika, kat foyo fag anak fasognod man hat ahan. 13Kito kansorat sas Kasoratan, Angko fagalwasiyon is Hakob, Dapat ho kadwat diglag in Isaw. 14No kitonya, tam awkin lomwang kitay is Diyos idwa fiya, bilang wa ha fagihidon taw? Balaw kitonya, 15maskin is Diyos igfwayong han Mwisis, No faktaw kangko fakasayaon angko fakaawaon, ho kaawa tonya. Hanggan no faktaw kangko fakasayaon angko fagtogbongon, ho tomogbong wa tonya. 16Yakangas Diyos no kaawa manga taw, bonwa kitay manga taw ka kasaya, ngatay kafiyaon ista naibolon, kawas Diyos ka kasaya kaawa. 17Maskin insorat kitay is Diyos nafwayong han Faraon, ka gorangon sas sakop Ihipto, Ho nafabali hyamo ha kangayanan kaarakitay giwa hyamo ibolon ho mamalag angko karigonan, hanggan angko ngayan imbantog sadi wak dahonya baba daga. 18Yakanga nyawa faktaw is Diyos no kasaya kaawa, ya kaawa wan, hanggan nyawa faktaw hanya no kasayag faganit it fangayofan, yamganit wan. 19Haw awkin somagot angko kitay, No kitonya, kana mayon is Diyos nogsogat yapdi manga taw? Fakta ka lomaban in Diyos kafangayofanan, ham gayfan? 20Dapat tam taw odi, kinda araw tam no somagot kitonya han Diyos? Maangay awkin, ham gayfan, ka anglit nogsogat ka nahalig hanya, noglwang, Kana haw no nahalig angko kitoy? 21Halimbawa, no tam ka ganglit, idwa awkin tam ha bahala kalig nyawa sadik dahol, sadik ogbot, ginya mandi fag foholan daga? 22Kitonya yadi, is Diyos bahala wan no kasayag falag it kaisogan hanggan it karigonan. Dapat ay, dogay is Diyos naagwanta ka manga taw, nyawa fiya wa isogon, nyawan tohoyan kitay, tonya fag manga taw imliyam wa aban. 23Is Diyos kasaya yadig falag it maakwa fag kafiyan kat nadisag mahogod hantam it manga fakaawaon, hantam it manga nafatalaga has kafiyan gi yapdis hyabi. 24Tam wa tonya fag manga taw kat nafatawag, bohondi gis manga Hodyo, dapat gi yadis manga Hintil. 25Kito kan Diyos nafwayong san Osiyas Kasoratan, kitay, Ka manga taw ka bonwangko sakop hyabi, ho ngomayan angko wa sakop Ka layonan manga taw ka bonwa angko fagalwasiyon hyabi, ho ngomayan angko fakabaloon kati. 26Hanggan, sinya mandi fag banwanan aho noglwang hyabi, Ta bonwa angko sakop fag manga taw, Sinya mandi kati ho ngomayan has taw kitay, ka boyagan fag Diyos, it manga wa anak. 27Ginya madi, is Isayas nafwayong kawa han Israil, Nyawa kayowas onay dagat in Israil manga hasokfonan, dapat sayok di kambawi. 28Maskin madali hanggan marigon intam Fon nogfatonglos it nafatohoyan fadosaan sas baba daga. 29Kito yadin Isayas fwayong gona, Tam inbali yadi wa ara kitos taga Sodoma, Manga taga Gomora, idwa hansawad, no bonwa kitay intam Fon, ka marigon man has fagayo, nafasawad yapdi ka tiba gintam layonan taw. 30Kinda odi kati kantam fagfwayongon, ham gayfan? Ka manga Hintil kadyapdi kasaya kabali fiya san Diyos faglagan hyabi, kati is Diyos igfatohoyan kitay, ta nangafiyan wa hanya, kawa tagsyag hanya. 31Dapat ka taga Israil kagsayak ka manga ogali kagfabali hanya fiya san Diyos faglagan, idwa nangafiyan ha hanya. 32Kana mayon no kitonya, ham gayfan? Maskin ista sadili odi ibolon kasta fagsyagon, bonwa kitay tagsyag in Diyos. Ta bilang wantahid sas bato fatahidon. 33Kito kansorat, Lag ngay, hogfwalid sas banwa Siyon sadik bato kagfatahid manga taw, Sadik bato dahol kagfahakfo manga taw. Dapat nyawa faktaw kagsyag hanya fag bato, idwa aban imbway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\