1 Kɔlìn 1

1È wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀, é fun dí Ŋgàla wɔ kulúì nù wɔ kàlà wɔ̀ faàn wɔ̀ jì wɔ̀ dè dè namu nyɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì ŋwùnù, è wolo mùndí nà bíɔ̀ Sɔɔtìn jɔ̀ɔ̀. 2È dè bɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò bò wó dè Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù, è dè mùndí bɛ̀ wòló gbǐn bò Ŋgàla wɔ́ kàlà wòì faàn wò dè wɔ̀ gbàìòn, wòló wó dè Ŋgàla wɔ bèè nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wo nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, e gbì wòló wòì wó gbàvàì dè díì gbǐn wó ka nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ jíví, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wo Wòlu Nyɔ̀ɔ̀ wɔ dè mùndí nà pɛ́ nà Wòlu Nyɔ̀ɔ̀. 3Nà Téɔ̀ Ŋgàla nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 4Sànyà gbǐn nù mà ka mi Ŋgàláà màmà sa na ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ ya Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. 5Èé nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò ná dè naà nù kɔlɛ̀n nà nyàŋgè ya sɛlɛ́ì gbǐn nù, e gbì siyɛ sɛ̀lɛ̀ èì nɛ̀ keleɤele bi sɛ̀lɛ̀ èì. 6Tedíì é kàìn Jisɛ̀ Kolàì è dè naà na kulúì nù kpáán. 7Ŋwɔnɔ̀ sànyà kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì nɛ̀ tì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ nà gbɛ̀lɛ̀, èé ná dè konù na dè wɔ tuwà wɔ̀ siya nà sɛlɛ̀ è kàn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀. 8Wɔ̀ kan ve nà dè kpáán e sìɤàìnù tàodéè e kala dè, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve sɛlɛ siin sún gbǐn ě nàì dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ji Sànyáà nù. 9Ŋgàla wɔ́ kàlàdí nà faàn nà wɔ Jííjíɔ̀, na Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì jòò, nà dè nù kɔlɛ̀n, wòlù gbɛ̀ wɔu faan funàì. 10Mì biò nà, mà dè nai fɛlɛ̀nù nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ de kewúì saala nù nà nyìnì yii wòì, e kàn na siyɛ wòíì nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nǎ nù tèì. Nà mɛnàì yiì jɔ̀ɔ̀ faàn kpé, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na kulu de kùláà nɛ̀ na wòíì dè nù kɔlɛ̀n. 11Mì biò nà, Kolò wɔ̀ gbàíòn téŋ wò è mì se ya, wò nɛ̀ dàn tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè na tidì. 12Wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù èè dè, wòlíì dɛ̀ɛ̀ ka dè dɔ wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè Pɔɔ̀ wɔ ŋwùnù," dɛ̀ɛ̀ nɛ̀, "Mà dè Àpɔlɔ̀ wɔ ŋwùnù," kɔlɛ̀n nɛ̀, "Mà dè Pitɛ̀ wɔ ŋwùnù," dɛ̀ɛ̀ nɛ̀, "Mà dè Kolàì wɔ ŋwùnù." 13Kolàì wɔ nu tèì tèi dè nì? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, niì, Pɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ faláòn tíì eodè nà ŋwùnù nì? Wo kwalió nà wúlú Ŋgàla nímí Pɔɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù? 14Mà sa Ŋgàla màmà èé mi bulúì màó na sún wúlú Ŋgàla nímí kwali kɛní nɔɔ̀ Kùlepɔ̀ nɛ̀ Keyɔ̀ sɔn má kwalió wò wúlú Ŋgàla nímí. 15Na sún gbǐn nàì e tɛmùì gbɛ̀ ye mu, ná jì tan wò kwalió e nyɔɔ́ɔ̀ wúlú Ŋgàla nímí mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 16(Kɛ́, mà kwalió Tɛ̀fanà nɛ̀ wɔ̀ gbàíòn jòò wúlú Ŋgàla nímí, é wolòì dòò woi jèdè màì è funàì má nɛ̀ mà kwalió wòlù wùlɛ soolo wúlú Ŋgàla nímí.) 17Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ó mì tiya mà kwali wòlù wúlú Ŋgàla nímí. Wɔ̀ tiyaó mì mà tɛmu wɔ Tedí Kàíì, kɛ́ màó siyɛ mùnɛ̀ jɛ́ wòlù fuyóì woni keleɤeléì é dè. Èe deó má mà nɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛní Jisɛ̀ Kolàì wɔ faláàn tíì eodè e kanàì dè e de kewúì èe jio nù kɛ̀ŋ bì. 18Tedíì é kàìn Jisɛ̀ Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè è dè nùmú sɛ̀lɛ̀ wòló ŋwùnù wó dè falanù ŋwɔnɔ̀ wòì nɛ̀ èì ndè sa. Kɛ́ nàí Ŋgàla wɔ́ saì nà sɛlɛ siìn nù, à sì è à nɛ̀ èè dè wɔ de kewúì. 19Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mà nyùmà ve keleɤele bi nyɔɔ́ò wo keleɤeléì nù, ma seli wúlú bi nyɔɔ́ò wo sɛlɛ ei nde sàáà dè." 20Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, keleɤele bi nyɔɔ́ò woni ŋwúnaíì è dè naà fe vɛ? Kpedeó wúlú bi nyɔɔ́ò pɛ́? E gbì mɛndɛ fi nyɔɔ kàíò wòì wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù yɛ? Ŋgàla wɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu keleɤele bi nyɔɔ́ò wo keleɤeléè nùmù sɛ̀lɛ̀ tùwà ya. 21Ŋgàla wɔ keleɤele biíì nù wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ wòlù gbǐn èì wɔ, sìì gbɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ bulu wɔ keleɤeléè nù. Tedíì á ka è tɛmu wòlíì nɛ̀ è dè nùmù sɛ̀lɛ̀ Ŋgàla jòwàìó è wɔ̀ sa wòló sɛlɛ nù wó funàì wɔ̀. 22Jusíò jàvà kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ e dè ei seele, Kulii nyɔɔ́ò ŋwɔnɔ̀ wo jàvà keleɤele dè ei seele. 23Nàníì à ka tedíì tɛmu e kàn Kolàì wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tíì eodè, è dè ba túúlé Jusíò ŋwùnù, e dè mùndí nùmú sɛ̀lɛ̀ wòló ŋwùnù wòì Jusi wóó dè. 24Kɛ́ è kànàì má wòló Ŋgàla wɔ́ kàlàdí wò faàn, e Jusi nɛ̀ Kului jí pɛ́ tedí wɔ̀lɔ́ è kàn Kolàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ de kewúì nɛ̀ wɔ keleɤeléè. 25Ŋgàla wɔ nùmúì keleɤelei dè è nù e tì wòlu fuyó wɔni keleɤeléì eu. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ jainu nyíníì nu kewu tì wòlu fuyíì wo de kewúì eu. 26Mì biò nà, nà kùlà kulu dè jɛ́ ná bidí kùlà Ŋgàla wɔ kìyá nà faàn kàlà. Wòlu fuyó wɔni sɛlɛ ei nde sàáà nù, nàí ná bidí keleɤele, na faàìn kewu nù, na bi ŋwúnai nàì dí tùmù. 27Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tàodéè nu nyɔɔ́ò wó ka è nùmú sɛ̀lɛ̀ júwàì Ŋgàla ka è keleɤele sɛ̀lɛ̀ júwàì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ kamà keleɤele bi nyɔɔ́ò tɛ̀ɛ̀mì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wó ka è jainù nyínà sɛ̀lɛ̀ jívàì Ŋgàla kavadí è nù, wɔ̀ kamà faain nu kewu nyɔɔ́ò tɛ̀ɛ̀mì. 28Ŋgàla ka lɛ wɔ̀lɔ́ júwà wòlu fuyíì wó ka è jɛ, wo jíyà eu sǐn, wò nɛ̀ èì kàí de, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̀ nyùmà sɛlɛ́ɛ̀ nù wó nɛ̀ è dè sɛlɛ bulu bulu. 29Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e nu saáì èè dè, wòlù èì jòŋga selìì gbɛ̀ Ŋgàla sǐn ku. 30Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ è nɛ̀ ya nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò na dè nù kɔlɛ̀n wɔ nɛ̀ mùndí è Jisɛ̀ Kolàì wɔ dè nà keleɤeléè. Wɔ saaláà nù Ŋgàla júwaió nà telembo nyɔɔ́ò. Dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀ à ka Ŋgàla wɔ faàn jèe wolu dè, wɔ sa nà sɛlɛ̀ nu. 31Dɔɔ ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve wɔ̀ seli jòŋgà, è ŋwùwà ve wɔ seli jòŋgà e kàn sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dí è nɛ̀ ya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\