1 Kɔlìn 10

1Mì biò nà, mà jàvá ná sì wɔ̀lɔ́ é nɛdí nà wòlu laíò wó dedí Mosè bu. Koóè kamaidí wou e sìɤàìnù wo wolo Ijɛ tàvíì nù, ŋwɔnɔ̀ wò kɔ̀ìn dí Júwó Tàáàn nù nɛŋgbɛlɛŋ, jídè èì dí wo sún gbǐn nɛ̀. 2Koóè é kamaidí wou nɛ̀ mùndí wó dedí Júwó Tàáàn nu kɔ̀ìnù nù, wò kwalidí wò wúlú Ŋgàla nímí wò dè Mosè wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò. 3Wo gbǐn wò bidí nɔɔ̀ jìlɛ́ɛ̀ jì é bidí Ŋgàla jɔ̀ɔ wolo. 4Wo namu nɔɔ̀ nímí kɔlɛ́ɔ̀n Ŋgàla wɔ́ bidí e wo nì. Wo gbǐn wò bidí nɔɔ̀ nímí namu e wolo Ŋgàla wɔ túúléè nù é dedí wò bu feé gbǐn wó bidí bɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ túúlé dɔ̀ɔ̀ èè dedí Kolàì wɔ bulu bulúì. 5Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dedí nyɔìŋ, nà wòlu laíò wo gbǐn wòo bidí Ŋgàla kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, dɔɔ ŋwùnù wo falan dí sijɛ́ɛ̀ nù. 6Sɛlɛ̀ wòló gbǐn è dè naà ei sɔ́wàì sɛ̀lɛ̀ nà ŋwùnù, e dè nà kpiìn àa bì lɛ soò dí tìti mùnɛ̀ jɛ́ nà wòlu laíò wó nɛdí, 7kpedeó a kève lɛ̀ wùlɛ̀ì sɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nà wòlu laíò téŋ wó bidí nɛ̀. Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀ "Wòlíì kodí dè wo nɛ̀ gbǐdí wo namu so dí tìti wo tù bàdè sɛ̀lɛ̀ wo dɔdè làwo ŋwùnù." 8Àa nà tù bàdè sɛ̀lɛ mùnɛ̀ jɛ́ wo téŋ wó nɛdí. Sànyà kɔlɛ́ɔ̀n nù wòlu tawosìn kowaa sɔn kwai taàn wò falan dí. 9Àa na sɛ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ nà wòlù laíò téŋ wó nɛdí. Ŋwɔnɔ̀ gbɛ̀ɛ́òn javadí wò. 10Nàa dànàì nyǔndè mùnɛ̀ jɛ́ nà wòlu laíò téŋ wó nɛdí, ŋwɔnɔ̀ Falan Tedíɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ javadí wò. 11Sɛlɛ wòló gbǐn è nɛdí wò è dè ei sɔ́wàì sɛ̀lɛ̀ wòlíì téŋ ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ wò sàadadí è jàkun eodè è dè kpiìn wòì nà ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, tàodéè á dè è nù è dè ve de kala jìnù. 12Nà kìi na bulu eu vɛ. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ sìàì bɔɔ̀ pɛ́ wɔ̀ì sɛlɛ siin nu bùlùì gbɛ̀, wɔ̀ yá wɔ bulúì eu kìi, èì má edèè de wɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ siìn. 13Nu sɛ̌ì gbǐn é dè naà na bo jìnù è nɔɔ̀ è ka wòlíì gbǐn bò jì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla tù má wòlù nu kulu wɔ̀ ka wɔ wòíì eu kànàì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ è ŋwuni nù sɛ e jì na bò wɔ̀lɔ́ nǎ e jàde wúlú saì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ nu sɛ jì má mù bò Ŋgàla nì ve mù de kewu mu kálí kulu è jɔ̀ɔ̀ wɔ nɛ̀ è mu wolo è nù nɛŋgbɛlɛŋ. 14Dɔɔ ŋwùnù, mi ŋwɔnya kàíò, nà sa na faàìn lɛ̀ wùlɛi sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 15Mà dè na bò siyɛ̀ìnù mùnɛ̀ jɛ́ wòlù ka keleɤele bi nyɔɔ́ò bo siyɛ̀ìnù dè. Na bulúì nà kùlà kulu dè wɔ̀lɔ́ nù má tɛmu è. 16Taaɤáà á ka è gbɛ̀lɛ̀ì Jisɛ̀ wɔ Gbǐdí gbàáà nù à namu má e nu sóè àì Jisɛ̀ wɔ tòyóè namunù dè? Kpowúì bɛ́ɛ́lɛ́ á ka è nù sɛ̀n, à jì má è, àì Jisɛ̀ Kolàì wɔ kpujáà jì de? 17Èé kpowúì dè nɔɔ̀ kɔlɛn, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á tùmùì à dè nɔɔ̀ kpuja kɔlɛn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàni dídɛ̀ɛ̀ dè kpowú kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ì. 18Nà kùlà nɛ̀mu kulu dè Esulɛ nyɔɔ́ò nù. Wòló wó bidí saaɤa lɛ́ì jì wò dedí naà nù kɔlɛ̀n wo saaɤa saáà nù Ŋgàla wɔ̀ì. 19Wɔ̀lɔ́ má tɛmu e nu saáì vɛ? Nà funàì mà dè e na senù mà nɛ̀ lɛ̀ wùlɛ́ì wòlíì wó ka wò sɔ̀, kpedeó jìlɛ́ɛ̀ wó ka è saaɤà saàì lɛ̀ wùlɛ́ò wòì è dè jíde sún gbǐn? 20Kpede. Wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù èè dè, wòló wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè wòo ka saaɤà sa Ŋgàla wɔ̀ì kɛní nyina siíòn wòì. Ŋwɔnɔ̀ màì jàvá nà wo jòò ná jì nù kɔlɛ̀n dè. 21Nǎ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ taaɤáà nù nímí namàì nɛ̀ mùndí na namàì nyina siíòn wo taɤáà nù nímí. Nǎ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbǐdí gbàáà nu jìlɛ́ɛ̀ jì na jì nyina siíòn woni gbǐdí nu jìlɛ́ɛ̀. 22Kpedeó à jàvá á nɛ̀ì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tɔɔwàì nàu? Nà funàì nà de kewu tì wɔu? 23Wòlíì téŋ ka è tɛmu wò nɛ̀, "À gbɛ̀ sɛlɛ̀ gbǐn nɛ̀ì á jàvá á nɛ̀ è." Òòyi, kɛ́ sɛlɛ́ì gbǐn èe ka wòlù sɛlɛ̀ nù sa, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn èe ka wòlù nu kava. 24Wòlu sún gbǐn wɔ̀ɔ kpáŋá nɔɔ̀ wɔ bulu wɔ ŋwùnù, kɛ́ è ŋwùwà ve wɔ kpáŋá wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ ŋwùnù. 25Nɛ̀mɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wó ka è sɔŋwɔ̀ sa dɔ́wɔ́ɛ̀ nù nà gbɛ̀ e jìì, na kulu de kùláà èe nɛ̀ì nàa bídè nɛ̀mɛ́ɛ̀ sɛlɛ̀. 26Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀ "Tàodéè e gbì e nu lɛ́ì gbǐn èì è dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ bèè." 27Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ dè wɔ̀ jíví má mù jìlɛ̀ jì, ŋwɔnɔ̀ mù ŋwuni è mù nɛ̀ mù dè va bɛ̀nù, jì jìlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nì ve è mù ku, mù kulu de kùláà e nɛ̀ è ka bídè. 28Kɛ́ wòlù dɛ̀ɛ̀ tan má mù, "Àa jìlɛ́ɛ̀ dè wó saaio è saaɤà lɛ̀ wùlɛ́ò wòì," dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má ka jì jìlɛ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wɔ́ seì mù wòi dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí kulu de kùla ŋwùnù. 29Èì mù kulu de kùláà ŋwùnù dè kɛ́ è dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wɔ́ dè mù sanù mu dè e nɛ̀. Wòlíì dɛ̀ɛ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù naà wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá má nɛ̀ è, màì e nɛ kídí bi wòlù wùlɛ̀ wɔ kulu de kùláà ŋwùnù? 30Mà sa má Ŋgàla màmà mi jìlɛ́ɛ̀ ŋwùnù de ŋwùnù naà wòlù gbɛ̀ ve mi nyɛlɛ taìn jìlɛ́ɛ̀ ŋwùnù má saì Ŋgàla màmà?" 31Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wɔ̀lɔ́ gbǐn ná nɛ̀ ve è, nà jì má jìlɛ̀, kpedeó nà namu jíde sún gbǐn, nà kewu dè nà nɛ̀ e gbǐn Tedé Ŋgàla wɔ bɛlɛ́ɛ̀ nu gbàa tùwa ŋwùnù. 32Nàa tuma wòlù gbǐn jɔ̀dè, dɔ̀ɔ̀ èè dè Jusíò nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó dè e kanàì dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè. 33Nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ má dè miníì nɛ̀nù. Sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ má ka è nɛ̀, mà ka è nɛ̀ wòlíì gbǐn wo kulu lɔ̀mà ŋwùnù, màa ka è nɛ̀ mi ŋwùnù, kɛ́ mà ka è nɛ̀ wòlíì gbǐn wo sɛlɛ kàí ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\