1 Kɔlìn 11

1Nà suŋwà mì vɛ mu, mùnɛ̀ jɛ́ má ka Kolàì suŋwà. 2Mà ka nàì kaaje sa sànyà gbǐn nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà ka kulu dè kùlà e kàn mì, na dè mùndí sɛlɛ laíì gbǐn bu ŋwànì má siyaó è nà. 3Kɛ́ mà jàvá ná sì è nà nɛ̀ jijì gbǐn wɔ nu kewu kewúɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Kolàì. Nyinɔ̀ gbǐn wɔ nu kewu kewúɔ̀ dè wɔ wɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ nu kewu kewúɔ̀ dè Ŋgàla. 4Dɔɔ ŋwùnù jijíɔ̀ wɔ̀ dè má Ŋgàla sɔ̀nù gbani nù kpedeó wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu tɔmbɔlɔ dè má wɔ̀ wúlú kɛní wɔ̀ì Kolàì wɔ tɛ̀ɛ̀mì bi. 5Ŋwɔnɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ dè má Ŋgàla sɔ̀nù gbani nù kpedeó wɔ dè Ŋgàla kòwài tɛmu wɔ̀ì má tɔmbɔlɔ wúlú gbǐlà, kɛní wɔ̀ dè wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔi bɛlɛ sanù. Wɔ sɛlɛ wolàì nyinɔ wúlú suyɛ. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wɔ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ̀ì bɛlɛ sa ya, ŋwɔnɔ̀ è dè ve nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n wo sa má wɔ wúlúì. 6È dè má wɔ̀ì má tɔmbɔlɔ wúlú gbǐlà wɔ sɛlɛ wolàì nyinɔ wúlúì suyɛ. Ŋwɔnɔ̀ èé é dè tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ nyinɔ̀ sa má wɔ wúlúì, è ŋwùwà ve wɔ gbǐlà wɔ wúlúì eu tɔmbɔlɔ. 7Jijíɔ̀ wɔ̀ì wòlù dè wɔ gbǐlà tɔmbɔlɔ wúlú, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla nyàŋgè wɔ̀, wɔ nyínɛíì nù e kanàì dè wɔ bɛlɛ biíì nù. Nyinɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè jijì wɔ bɛlɛ́ɛ̀. 8Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí nyinɔ̀ wɔ sún júwà wó jì jijì nyàŋgè, kɛ́ wɔ̀ júwadí jijì wɔ dídɛ̀ɛ̀ wo nyàŋgè nyinɔ̀. 9Kpedeó wɔ kève jijì nyàŋgè nyinɔ̀ wɔ ŋwùnù, kɛ́ wò nyàŋgèdí nyinɔ̀ jiji ŋwùnù. 10Ŋgàla wɔ tedíò wɔ sɛlɛ ŋwùnù nyinɔ̀ dè wòlù wɔ gbǐlà tɔmbɔlɔ wúlú, dɔ̀ɔ̀ è siya ve è wɔ̀ dè wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ de kewúì jàdè. 11Èé á dè nà tàodéè nɛ̀nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù, nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ bului faan eu dèì gbɛ̀ soolo ŋwɔnɔ̀ jijíɔ̀ wɔ̀ì wɔ bului faàn eu dèì gbɛ̀ soolo. 12Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jɛ́ nɔɔ̀ wó júwadí jijì wɔ dídɛ̀ɛ̀ wò nyàŋgè nyinɔ̀, nyɔìŋ nɔɔ̀ nyinɔ̀ pɛ́ wɔ̀ ka jijì kɔ̀mà. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn kpóŋ. 13Na bulúì nà kùlà kulu dè vɛ. Nyinɔ̀ dè má Ŋgàla sɔ̀nù gbani nù wɔ̀ɔ gbǐlà tɔmbɔlɔ wúlú? 14Nàì è sì ná nɛ̀ wúlú dùi gbòolo dè má jiji wúlúì èì è dè tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ wɔu? 15Kɛ́ wúlú dùi gbòolo dè má nyinɔ̀ wúlú èì, wɔ kàí dèéè dè nì. Ŋgàla nidí nyinɔ̀ wúlú dùi gbòolo è gbì wɔ wúlúì eodè. 16È dè má wòlù gbǐn wɔ̀ jàvá wɔ́ fi mɛndɛ sɛlɛ wòló ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ má gbɛ̀ ve e nyɔɔ́ɔ̀ seì èè dè, nà bɛ́ɛ́lɛ́ kpedeó Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò gbǐn nà Ŋgàla sɔ̀ɛ́ɛ̀ èì wùlɛ̀ bì. 17Màì nai kaaje saì gbɛ̀ sɛlɛ wòló nù má dè e tɛmu jìnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà gbàdàì má sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ka è jèè wolo e tì sɛlɛ̀ kàí eu. 18E ku nyɔɔ sepáà dè, wò è mì se ya wò nɛ̀ nà nù tèì ya sɔn, na wòíì èì nù kɔlɛ̀n dè. Mà funàì sɛlɛ̀ wòló e sún è dè ŋgàma. 19(È dè ŋgàma kɛní nà yá nù tèì dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòló wó dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wòlu sǐn e kwali wòì.) 20Nà gbàdàì má nàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbǐdíì, e nu jìlɛ́ɛ̀ jìnù dè. 21Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn ka wo bulu wo jìlɛ́ɛ̀ jìì gbì wŏ wolu tuwà. Ŋwɔmúì ka téŋ wòì dè, téŋ wo túdú sisi. Téŋ wòo ka so dɛ̀mù dɛ̀múì sún sa, téŋ ŋwɔnɔ̀ sóè kamu wò. 22Bòì èì nà jɔ̀ɔ̀ dè feé ná gbɛ̀ jìlɛ jìì na túdúì si na namu jídè yɛ? Kpedeó nà jàvà ve na nyùmà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè na kamà wòló tɛ̀ɛ̀mì wòì jídè bì yɛ? De naà nà jàvá má se nà? Mà sa nàì kaaje yɛ? Ŋgàmáà nù màì pɛ́ nai kaaje saì gbɛ̀. 23Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ siyadí è mì dɔ̀ɔ̀ mà siyadí nà. Tɔɔlúɔ̀ bulu bulúì wó sadí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wúlú faàn, wɔ̀ júwadí kpowú kelé, 24wɔ sa Ŋgàla màmà, wɔ sɛ̀n è nù wɔ̀ nɛ̀, "Àa mi jeíì dè, wɔ̀lɔ́ é dè na ŋwùnù. Nà dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mi díwòò sìɤàì nà wúlú nù." 25Èé wó kàdí jìlɛ́ɛ̀ jì, nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀ júwadí taaɤáà wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀, "Taaɤá wɔ̀lɔ́ èè dè sɛ̀lɛ̀ nù nyàŋgè dèèléè nà Ŋgàla wò jòò nai tidì mi tòyóè e saala nù. Fe tòóè gbǐn ná namu ve e sún, mi díwòò è sìɤàì na wúlú nù." 26Nà dè má kpowúì jìnù na dè so dɛ̀mù dɛ̀múì namu, nà dè ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ tɛmu e sìɤàìnù wɔ jì jèè. 27Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jì ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kpowúì wɔ namu wɔ so dɛ̀mù dɛ̀múì gbulu wɔ̀lɔ́ nù é sa ve wɔ̀ì bɛlɛ, kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tòyóè nɛ̀ wɔ jeíì sɛlɛ siìn nɛ̀nàì ya. 28È ŋwùwà ve wòlù gbǐn wɔ nyàŋgè wɔ bulúì nɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n wɔ kìyá kpowúì jì, nɛ̀ mùndí wɔ kìyá so dɛ̀mù dɛ̀múì namu taaɤáà nù. 29Kɛ́ è dè má wɔ̀ì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbǐdí gbàáà e nu saáì sì, wɔ jì kpowóè nɛ̀ mùndí wɔ namu so dɛ̀mù dɛ̀múì é dè taaɤáà nù, kɛní wɔ̀ sɛlɛ nu seli wɔ bulúì bò nyìnì ya, èé wɔ́ dè kpowúì è jìnù wɔ dè so dɛ̀mù dɛ̀múì namu taaɤáà nù. 30Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù na téŋ na jaindè èì mɔ̀lì, nàì jainù bì, ŋwɔnɔ̀ na téŋ nàdí falan ya. 31Èe deo má à kìi nà kulúì nù kàí, kɛní Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu selíì sún èe jio nà bò jì. 32Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka nà sɛlɛ́ɛ̀ nù seli, wɔ sa nà ku sɛlɛ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wŏ nà tàodéè nu nyɔɔ́ò wòì gbǐlà wo sa nau wòi. 33Dɔɔ ŋwùnù, mì biò nà, nà bɛ̀ má Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbǐdí gbàáà eu, nà dè má jìlɛ jìnù, nà tuwàì yiì. 34Ŋwɔ̀mù dè má wòlu sún gbǐn wɔ̀ì, è ŋwùwà ve wɔ̀ jì jìlɛ̀ wɔ bóè nù wɔ kìyá Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ Gbǐdí gbàáà eu bɛ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ nù selíì sún ě na bò jì nà gbàdàì má dí kɔlɛ̀n. É kàìn sɛlɛ̀ wòló nì, mà jì má va mà tɛmu ve e gbǐn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\