1 Kɔlìn 12

1Àa naà sɛlɛ́ɛ̀ dè é kàìn saba lɛ́ì é dè Ŋgàla Wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀. Mì biò nà, mà jàvá ná sì ŋgàma sɛlɛ wòló. 2Èé nàì dí nɛnɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò dè, nà ŋwàlàdí gbulu siìn nù na dè lɛ wùlɛ soolóò sɔ lɔ̀ɔn fɔŋwù èì wò nùù dè. Nà bidí wo sɔ̀ gbulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà nù. 3È ŋwùwà ve na sì è mu, nà nɛ̀, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jàdè wɔ̀ì taìn gbɛ̀, "Mà dè Jisɛ̀ wɔ sɔnìnù." Ŋwɔnɔ̀ wòlu sún gbǐn èì e tɛmùì gbɛ̀ wɔ́ jì nɛ̀, "Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀." Kɛní wɔ̀ yá Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jàdè dè. 4Saba lɛ́ɛ̀ é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù e tùmù tùmù è dè, kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ ka e gbǐn kpóŋ wòlù jɔ̀ɔ̀ tù. 5Jòwo towò towóì dè e dí e jòwo ŋwùnù, kɛ́ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ à ka jòwò. 6De kewui towò towóì dè e dí e jòwài ŋwùnù, kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka wòlù wɔ de kewúì ni. 7Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì è dè wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn jɔ̀ɔ̀ wo gbǐn wo sɛlɛ kàí ŋwùnù. 8Ŋgàla Wɔi Nyináà nɔɔ̀ wɔ̀ ka wòlíì dɛ̀ɛ̀ keleɤele wòì nì, wɔ nì mùndí wòlíì wɔ̀lɔ́ sɛlɛ̀ ei nde sa wòì. 9Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ wòlu wɔ̀lɔ́ funàì Jisɛ̀, wɔ nì mùndí wùlɛ̀ saba lɛ̀ wòlu bawo ŋwùnù. 10Wɔ nì wùlɛ̀ de kewu kului sǔlà sɛ̀lɛ nɛ ŋwùnù. Wɔ nì wùlɛ̀ de kewu Ŋgàla kòwài tɛmu ŋwùnù. Wɔ nì wùlɛ̀ de kewu wɔ̀ sì nyináò kɔya sɔn tidì. Wɔ ni wùlɛ̀ de kewu wɔ siyɛ towo kòwàíì nù wòlù èe sà èì nde, wɔ nì dɛ̀ɛ̀ de kewu e nu saai ŋwùnù. 11Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ kɔlɛ́ɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ ka sɛlɛ̀ wòló gbǐn kpóŋ nɛ̀. Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ ka wòlù saba lɛi déélá wòló ni, mùnɛ̀ jɛ́ e fun ve wɔ kulúì nù. 12Jisɛ̀ Kolàì wɔ sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wòlu kpuja kɔlɛ̀n e díì é tùmùì. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ e díì tùmù tùmu, è dè nɔɔ̀ kpuja kɔlɛ̀n. 13Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè, nà gbǐn kpóŋ e dè Jusi pɛ́ nɛ̀ wòlúò wòì Jusi wóó dè, e kɔnyàì nɛ̀ wòló wòì kɔnyàì dè, Ŋgàla Wɔi Nyináà nɔɔ̀ wɔ̀ kwalidí nà wúlú Ŋgàla nímí, dɔɔ ŋwùnù à dè nɔɔ̀ kpuja kɔlɛn. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ Nyina kɔlɛ́ɔ̀n nà jaindè kwali ya. 14Kɛ́ wòlu kpujáà e díì èì nɔɔ̀ kɔlɛ̀n dè, e tùmù tùmùì dè. 15Wòlu kɔyáà tɛmu má è è nɛ̀ "Màì mini faàn dè, dɔɔ ŋwùnù màì kpuja wɔ̀lɔ́ wɔ sún dè." Wòi dɔ̀ɔ̀ èì e nɛ̀ì gbɛ̀, wòlù wɔ kɔyáà e wolo wɔ sún dèì. 16È dè má wòlu nɔíì gbɛ̀ e tɛmùì è nɛ̀, "Èé màì mini sǐn dè, màì kpuja wɔ̀lɔ́ wɔ sún dè." Wòi dɔ̀ɔ̀ èì e nɛ̀ì gbɛ̀ pɛ́ wòlù wɔ nɔíì é wolo wɔ sún dèì. 17Èe deo má wòlu wɔ kpujáà gbǐn dè nɔɔ̀ sǐn saja, jɛ́ naà wɔ̀ɔ nyìnìo dè? Ŋwɔnɔ̀ èe deo má wòlu wɔ kpujáà gbǐn dè nɔɔ̀ nɔi saja, jɛ́ naà wɔ nyǔì èe nyìnìo nyɔkɔn ŋwàlì yɛ? 18Ŋgàmáà dè, Ŋgàla nyàŋgèdí wòlu kpujáà díì kɔlɛn kɔlɛ́ìn mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jàvàdí e dè. 19Wòlù kpujáà èe deo má nɔɔ̀ díì kɔlɛ̀n wolu kpuja èe jio e dí dè. 20Mùnɛ̀ jɛ́ é dè, wòlu díì tùmù tùmu kɛ́ e kpujáà dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 21Dɔɔ ŋwùnù wòlù wɔ sǐìn èì wɔ faáàn seì gbɛ̀ é jì nɛ̀, "Màì kpáŋá mù ŋwùnù." Kpedeó wúlú kève kɔyàì tan, "Màì kpáŋá mù ŋwùnù." 22Ŋgàmáà nù, àì sɛlɛ̀ sún gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀ è dè má nà jaíì wòló á nɛ̀ èì nù kewu, èì má nàì dè. 23Nà díì fei e sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu à ka èì kìi kàí fɔ́ɔ́n. Kɛ́ nà feé èì ŋwùwá wòlù sà e dí, à ka e dí eu kìi kàí fɔ́ɔ́n. 24Kɛ́ nà feé é dè kàí e sa ŋwùnù, èì ŋwùwá á kìi eu jìjà kàí. Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèdí nà e kanàì dè nà díì gbǐn, ŋwɔnɔ̀ nà díì wòló wo sɛlɛ èì nù ŋwɔmu nà jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ wo sɛlɛ̀ nù ŋwɔma ya. 25Dɔɔ ŋwùnù wòlù wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpaíì èì nù tèì, kɛ́ wòlu díì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn è kpáŋá yii ŋwùnù. 26Wòlu kpujáà díì kɔlɛ̀n mànɔwɔ má, kɛní wo gbǐn wo mànɔwɔ ya. È dè má wò sa má kɛlɛ kɔlɛ̀n èì kaaje, wo kpolóì gbǐn wo kulu dè tili ve. 27Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má mu, na gbǐn kpóŋ nà nà dè Kolàì wɔ kpujáà ŋwɔnɔ̀ na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà dè wɔ díì sún. 28Ŋgàla wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn jòwò ni ya. E ku nyɔɔ sepáà dè de namu nyɔ̀ɔ̀ò, e sɔníɔ̀ dè kèlì nyɔ̀ɔ̀ò, e taaníɔ̀ dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè kului sǔlà sɛ̀lɛ nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlu bawo nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlii mà nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlu ku gbì nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè towò kòwàíì wòlù èe sà èì ndè e tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò. 29Wo gbǐn kpóŋ wòì de namu nyɔ̀ɔ̀ò dè kpedeó kèlì nyɔ̀ɔ̀ò kpedeó wo gbǐn wo kève mùndí sɛlɛ̀ siya nyɔ̀ɔ̀ò dè. De kewu èì wòlíì gbǐn jɔ̀ɔ̀ dè kului sǔlà sɛ̀lɛ nɛ̀ ŋwùnù. 30Kpedeó de kewu kève wo gbǐn jɔ̀ɔ̀ dè wolu bawo ŋwùnù, kpedeó wo siyɛ towò kòwàíì nù wolu èe sà èì ndè, kpedeó de kewu kève mùndí wo gbǐn jɔ̀ɔ̀ dè towò kòwài towò towóì wòló nu saai ŋwùnù. 31Nà kàlà na kulúì saba lɛ́ɛ̀ èì e sɛlɛ̀ ŋwɔmùì nù e tì saba lɛ́ì gbǐn eu. Mà dè na gbulu kàí siya jìnù è tì dɔ̀ɔ̀ wɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\