1 Kɔlìn 13

1Èe de ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ má gbɛ̀ wòlu fuyó kpedeó Ŋgàla wɔ tedíò nùu kòwàíì tɛmùì, màì má wòlù jàvà, mi siyɛ wòíì sɛlɛ̀ wolo ve mùnɛ̀ kei wòì sumbàì sumbai kpedeó wúlé kei wòi sumbàì sumbai. 2È dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ má gbɛ̀ Ŋgàla kòwài kàí tɛmùì, keleɤele gbǐn èe dè ve nì mì jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí ma sà kìimu nù sɛ̀lɛ́ì gbǐn ei ndè, èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ mi Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù ma gbɛ̀ e nɛ̀ì kèì gbààvìíì wolo wo ŋwúnaíì, è dè má màì wòlù jàvà, kɛní è dè nɔɔ̀ soolo. 3Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ má nì mi de kìi lɛ́ì gbǐn wòlù ku, nɛ̀ mùndí ma tiya mi bulúì wo kinya mì, màì má wòlù jàvà mǎ è nù jídè gbǐn sa. 4Jàvà dè kulu kálí, e dè mùndí kàí. Jàvà èì tɔɔwò dè kpedeó jàvà e kève wòlù kɔlɛ̀n ŋwùnù dè, kpedeó e kève mùndí jòŋgà dè. 5Jàvà wɔ̀ì kùla siìn dè kpedeó mu kpáŋá nɔɔ̀ mù bulúì ŋwùnù, kpedeó jàvà kève dan sɛlɛ dè. Jàvà èì sɛlɛ màluŋ dùmà dè. 6Jàvà kulu dè èe tili sɛlɛ siìn ŋwùnù, kɛ́ e kulu dè ka tili ŋgàmáà ŋwùnù. 7Jàvà èe wolo wòlu funàì sɛ̀lɛ̀ èì, e wolo ei kulu kàlà sɛ̀lɛ̀ èì nɛ̀ mùndí e wolo kulu kálí sɛ̀lɛ̀ èì. 8Jàvà dè nɔɔ̀ e dí wɔ́ tàodè. Wòi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà dè e dí e kàn Ŋgàla, kɛ́ wò tì ve dè. Towò kòwài tɛmu wòló wòlù è sà èì ndè, è dè de ti jìnù. Keleɤele bi sɛ̀lɛ̀ dè e dí, kɛ́ è tì ve dè. 9Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà Ŋgàla kòwàì tɛmúì e kanàì dè nà sɛlɛ̀ ei nde sàáà èì si. 10Kɛ́ e sisíɔ̀ kàmá jì, wɔ̀lɔ́ èì si è tì ve dè. 11Èé má dedí jí biyò, mi siyɛ wòíì nɛ̀ mi sɛlɛ̀ ei nde sàáà e kanàì dè mi kulu de kùláà è wolaidí jí biyò, èé mà naà kpakòlò de ya, mà wolo ve naà jí biyo kùláà gbǐn èì. 12Wɔ̀lɔ́ naà á dè e sa nù, e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kwíín sǐn eode búù. Kɛ́ à dè yii ku koai jìnù. Mi keleɤeléì èì si. Kɛ́ è dè si jìnù. Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ mà sì ve sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ sìì mì kàí fɔ́ɔ́n. 13Kɛ́ fáálíìn naà lɛ̀ì taàn wòló wò dè e dí, wolu funàì sɛ̀lɛ̀, wòlii kulu kàlà sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ jàvà. Kɛ́ lɛ̀ì taan wòló tidì wɔ̀lɔ́ e sɛlɛ̀ é ŋwɔmùì nù èè dè jàvà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\