1 Kɔlìn 14

1Sɛlɛ́ɛ̀ é ŋwùwà na kìi è dè èè dè jàvà. Nà kwa na kulu de kùláà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ saba lɛ́ì èì. E wúlúì bulu bulúì dè Ŋgàla kòwài tɛmúì. 2Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka towò kòwàíì tɛmu wòlù èe sà èì ndè, wɔ̀ɔ ka wòlu fuyó bo siyɛ̀ìnù dè, kɛ́ wɔ̀ ka Ŋgàla bo siyɛ̀ìnù dè, èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka è tɛmu wòlù èe sà èì ndè. Ŋgàla Wɔi Nyináà saala nù, wɔ̀ ka ŋgàma sɛlɛ́ì tɛmu dè é dè kìimu nù. 3Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka Ŋgàla kòwàíì tɛmu wɔ̀ ka e wòlíì senù dè, wɔ̀ nì wò ei mà, wɔ̀ kálà wo kulu nɛ̀ mùndí wɔ lɔ̀mà wo kulu. 4Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka towò kòwàíì tɛmu wòlù e sà èì ndè wɔ̀ ka nɔɔ̀ wɔ bulúì èì mà, kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka Ŋgàla kòwàíì tɛmu wɔ̀ ka Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì mà. 5Mà jàvà ve na gbǐn kpóŋ na dè siyɛ towò kòwài towò towóì nù. Kɛ́ mà jàvà ŋgelè na gbǐn na dè Ŋgàla wɔ tedíì tɛmu. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka Ŋgàla kòwàíì tɛmu wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì wɔ̀lɔ́ wɔu wɔ́ ka towò kòwài towò towóì tɛmu. Kɛní nɔɔ̀ è dè má wòlù dè e dí wɔ́ gbɛ̀ towò kòwài dòò e nu saàì e dè ei mà sìŋgbéè gbǐn ŋwùnù. 6Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, mà jì má na bò, jɛ́ naà mà mà ve nàì, mà siyɛ̀ì má na bò towò kòwài towò towóì nù? Ě kàí dè pɛ́, kɛní nɔɔ̀ ma jà nà sɛlɛ sún è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ kpedeó keleɤele sún, kpedeó Tedí Kàí sún kpedeó wɔ sɛlɛ siyáà sún. 7Kùlù lɛ̀ gbǐn mùnɛ̀ jɛ́ bàkáà dè e wòíì èì má eu funàì wòlù ě e dòyóè sì. 8Ŋwɔnɔ̀ è dè má kɔ̀ɔn kei kùlù nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì kɔ̀ɔn kei kùlù wɔ dè nɔɔ̀ kei soolo kùlù, jɛ́ wò nyàŋgè ve nɛ̀ kɔ̀ɔn ŋwùnù. 9Jɛ́ naà wòlù sà ve mù wòíì èì ndè mù siyɛ má towò kòwàíì nù wòlù èe sà èì ndè? Mù wòíì kɔ̀ìn ve nɔɔ̀ fìvíì nù. 10Towò kòwài déélá déélá dè tàodéè nù, kɛ́ e sún gbǐn èì e dí dè mú nɛ̀ èì nu saai bi. 11Kɛ́ è dè má naà màì towò kòwàíì sì wó dè e tɛmùnù, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè towò kòwàíì tɛmùnù wɔ̀ dè ve towò wùlɛ nu nyɔ̀ɔ̀ mi ŋwùnù, mì pɛ́ ma dè towò wùlɛ nu nyɔ̀ɔ̀; 12Èé ná jàvà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ saba lɛ́ì dí tìti, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nà sa naà sɛlɛ́ì gbǐn nù faàn nà nɛ̀ sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ ve sìŋgbéè tawòì. 13Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka towò kòwàíì tɛmu wolu e sà èì ndè wɔ̀ yá Ŋgàla sɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nì wɔ̀ de kewu e nu saai ŋwùnù. 14Mà sɔ̀ má Ŋgàla towò kòwàì nù wolu èe sà èì ndè, mii nyináà wɔ̀ Ŋgàla sɔ̀ ya, kɛ́ ě mi bulúì dè. 15Jɛ́ naà mu, mà nɛ̀ ve? Mà sɔ̀ ve Ŋgàla mii nyináà nù nɛ̀ mi kulúì nù. Mà fa ve doyo mii nyináà nù ma fa doyo mi kulu de kùláà nù bɛ́ɛ́lɛ́. 16Nà sɔ̀ má nɔɔ̀ Ŋgàla nai nyináà nù wɔ̀lɔ́ nà wɔ jòò ná gbàdàì jɛ́ wɔ̀ gbɛ̀ ve taìn, "È dè nyɔìŋ." Mù Ŋgàla sɔ wòíì wúlú kwalaíì èé wɔ̀ì wɔ̀lɔ́ sì mú dè e tɛmùnù? 17Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ na Ŋgàla sɔ wòì é dè kàí dí tìti, ě ei mà nà bàdéɔ̀ ni. 18Mà sa Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èé má ka towò kòwàíì tɛmu wòlù èe sà èì dè è tì nau. 19Kɛ́ mà dè má sìŋgbéè nù nyɔɔ́ò tidì, è dè kàí ma tɛmu wòì wààyò wòlù gbɛ̀ ei nde saì wo siya è wòlù wùlɛ̀ì, è tì wòi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa koai kowaa tɛmu towò kòwàì nù wòlù èe sà èì ndè. 20Mì biò nà, na kulu de kùláà nù na sɛlɛ̀ èe wolàì wóó nyɛ́ɛ́wìì, kɛ́ na sɛlɛ̀ wolàì wóó sɛlíìn è jìàì má màlùŋ de siin kùla bò. Nà dè kpakòlòì na kulu de kùláà nù. 21E sàada sàada è dè Ŋgàla jàkúìn nù, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, Jijíò wo towò kòwàíì tɛmu saaláà nù wòlù èe sà èì ndè mà siyɛ ve mì gbàíòn bò. Mà siyɛ ve wo bò towò wùlɛ̀ nù nyɔɔ́ò faàìn nù, kɛ́ e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ nyɔìŋ mi bulu mì gbàíòn wŏ mi wòì nyìnì." 22Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má towò kòwàíì tɛmu wòlù èe sà èì ndè, è dè kului kàlàn wòló ŋwùnù wòì Jisɛ̀ funàì, èì Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò ŋwùnù dè. Ŋgàla wɔ tedí tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè kului kalan wòló ŋwùnù wó funàì Jisɛ̀, kɛ́ èì kului kàlàn dè è wòló ŋwùnù wòì Jisɛ̀ wɔ̀ funàì. 23È dè má sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbàdàì má dí kɔlɛ̀n wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbì towò kòwàíì tɛmùì wòlù èe sà èì ndè, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔ̀ɔ̀ de kpedeó wòlu soolo yèlé gbǐn jèì má nà wɔ̌ tan nà dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ò? 24Kɛ́ è dè má na gbǐn nà dè Ŋgàla wɔ tedí tɛmùnù, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì kpedeó wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlù wùlɛ soolo, wɔ̀ nyìnì má na wòíì èì, wɔ̀ sì ve è wɔ̀ dè sɛlɛ̀ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wòi dòò wò wò siya ve è wɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 25Wɔ kìimu nu sɛ̀lɛ́ì gbǐn è tolu ve gbaja nù, dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ wɔ̀ su ve kɔmɔ́ì dè wɔ sɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù Ŋgàla dè nai fandɛ̀." 26Mì biò nà, de naà è de? Nà gbàdàì má, è ŋwùwà ve wòlù kɔlɛ̀n mɛni dòyóè, kɔlɛ̀n siya sɛlɛ̀, dɛ̀ɛ̀ tɛmu Tedí Kàí e wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, dɛ̀ɛ̀ tɛmu tedí towò kòwàíì nù wòlù èe ka èì ndè sa, e kanàì dè mùndí wòlù dè va wɔ dè e nu saai. Wɔ̀lɔ́ gbǐn ná dè ve e nɛ̀, è dè ve lɛ̀ e mà sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wòì. 27È dè má wòlù dè siyɛ jìnù towò kòwàíì wòlù èe sà èì ndè, wòo tì sɔn kpedeó taàn eu, kɛ́ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wò dè ve siyɛ nɛ̀ mùndí è ŋwùwà ve wòlù dè va e nu saai ŋwùnù. 28È dè má wòlu sún gbǐn èì va dè wo wòì e nu saai ŋwùnù, kɛní wòlu sún gbǐn èe siyɛ, kɛ́ wò siyɛ̀ì nɔɔ̀ wo kulúì nù Ŋgàla bò. 29È ŋwùwà ve wòlìì sɔn kpedeó wòlìì taàn wò tɛmu Ŋgàla kòwàíì, wòlíì kpolóè wo dè kulu de kùlà wɔ̀lɔ́ nù wó dè e tɛmùnù. 30Kɛ́ è dè má wòlù dè sìŋgbéè nù wɔ̀ dè tedí sanù e dè Ŋgàla jɔ̀ɔ wolo, è ŋwùwà ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sepá wɔ́ dè siyɛ̀nù wɔ nɛ̀ e dí bú. 31È ŋwùwà na gbǐn kpóŋ na dè Ŋgàla wɔ tedíì tɛmu, kɛ́ na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà dè e nɛ̀ dúwàì eu, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na gbǐn na kpɛn sɛlɛ̀ yiì jɔ̀ɔ̀, na kálà yii kulu. 32È ŋwùwà ve Ŋgàla kòwài tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sì wɔ wòíì jòwàì. 33Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ì kuŋgbe wòlù dè, kɛ́ wɔ̀ dè kulu lɔ̀mu wòlù. Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì gbǐn nù è ŋwùwà ve 34nyinɔ́ò gbǐn wo nɛ̀ e dí bú. Èì ŋwùwà wó jì siyɛ sìŋgbéè gbàdàì má. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Mosè wɔ kaɤáà nɛ̀, wòo nì wò ŋwúnai sún gbǐn sìŋgbéè nù. 35Wò jàvà má wo sà sɛlɛ sún gbǐn èì ndè e kàn sìŋgbéè, è ŋwùwà ve wò bídè wò wɔ́ò bò jídè. È dè tɛ̀ɛ̀mi kama sɛ̀lɛ̀ gbàà nyinɔ̀ siyɛ má sìŋgbéè gbaniíì nù. 36De è dè? Nà sìàì Ŋgàla wɔ wòíì è wolodí nà jɔ̀ɔ̀? Kpedeó nà kɔlɛ̀n na ŋwùnù nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì è jidí nì? 37Wòlu sún gbǐn tɛmu má è wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla kòwài tɛmu nyɔ̀ɔ̀ kpedeó wɔ̀ sì Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n, è ŋwùwà ve wɔ sì è wɔ̀ nɛ̀ jàkun wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulúì wɔ nùu wòì è dè. 38Kɛ́ wɔ̀ì má kpada jàkun wɔ̀lɔ́ ŋwùnù, na sún gbǐn nàa kpada wɔ ŋwùnù. 39Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, nà kwa na kulúì Ŋgàla kòwài tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, kɛ́ nàa nɛ̀ì wo wolo towò kòwàíì tɛmùì wòlù èe sà èì ndè. 40Sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ ná dè e nɛ̀nù, è ŋwùwà ve e funàì eu nɛ̀ mùndí e dè gbulu nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\