1 Kɔlìn 15

1Mì biò nà, mà dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e díwòò na wúlú nu jànù e kàn Tedí Kàí má sedí è nà na dùmà è jàdè faàìn, nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ ná funàì kpáán. 2Dɔ̀ɔ̀ èè dè Tedí Kàí má sedí è nà. Tedí Kàí è gbɛ̀ na sɛlɛ siin nu saì, nà kan má è dè kpáán. Kɛní nɔɔ̀ è dè má nà funaió è soolo. 3Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wó siyaó è mì dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ mì pɛ́ mà siyaó nà. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ ŋwɔmu nù è tì sɛlɛ́ì gbǐn eu. Sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ èè dè Kolàì falan dí nà sɛlɛ nu sa ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla jàkúìn tan dí è yá nɛ̀. 4Wɔ̀lɔ́ wò kìimadí wɔ̀, kùlùì taaníɔ̀ nù Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ mùndí, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla jàkúìn tan dí wɔ̀ nɛ̀ ve. 5Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wɔ̀ toludí Pitɛ̀ sǐn dè wɔ tolu mùndí wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn sǐn dè. 6Dɔɔ ei jède nà bíò wɔ́ toludí wò sǐn dè wò tìdí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì wààyò eu, ŋwɔnɔ̀ wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò dè nɛnɛ̀ tàodè jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ téŋ wòó falan ya. 7Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ toludí mùndí Jìín sǐn dè e kanàì dè wɔ de namu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ. 8Doo gbǐn ei jèdè, wɔ̀ toludí mi bulúì mì sǐn dè, mìí mi Kolàì wɔ de namu nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè sògbɛlɛ gbɛ̀lɛ̀ sɛ̀lɛ̀. 9Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ kpóŋ tidì mi sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu, ŋwɔnɔ̀ èì ŋwùwá pɛ́ wó jívàì mi wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà bidí Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò kùla siin kùlàì. 10Kɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè saaláà nù, mì mà dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ má dè ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ nɛdí è mìì, èì dí nɔɔ̀ dè soolo de. Ŋwɔnɔ̀ mà jòwò ya dí tìti e tì de namu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ wou, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màì dí è nɛ̀ mi bulúì mi de kewúì nù kɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè é dè mì jaindè èè nɛdí è. 11Dɔɔ ŋwùnù è dè má Ŋgàla kòwàíì è woloó mì jɔ̀ɔ̀ kpedeó è woloó wò jɔ̀ɔ̀, Ŋgàla kòwài dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ nà gbǐn kpóŋ à ka è nà se, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ nà funàì. 12Èé nà tedíì é dè Ŋgàla wɔ̀ dí Kolàì dè júwa ya falan jɔ̀ɔ̀, jɛ́ naà na sún nà gbɛ̀ ve taìn nà nɛ̀ falan wòlúò wòì de dɔ ji jìnù dè falan jɔ̀ɔ̀? 13È dè má dɔ̀ɔ̀ è dè ŋgàma, dɔɔ e nu saáì dè Ŋgàla wɔ̀ì dí Kolàì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀. 14Ŋwɔnɔ̀ èe deo má Ŋgàla wɔ̀ì Kolàì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀, èe deó nɔɔ̀ soolo ŋwɔnɔ̀ na Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èe jio nù kɛŋ bi. 15È dè má è dè ŋgàma Ŋgàla wɔ ka wòlù dè júwà falan jɔ̀ɔ̀, kɛní wɔ̀ì dí Kolàì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀lɔ́ siya ve è àó ŋgàma de, èé á nɛó Ŋgàla júwaó Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀. 16Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è dè má Ŋgàla wɔ̀ì falan wòlúò de júwàì gbɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀, kɛní wɔ̀ì dí Kolàì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀. 17Ŋwɔnɔ̀ è dè má Ŋgàla wɔ̀ì dí Kolàì dè júwà falan jɔ̀ɔ̀, kɛní na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ dè nɔɔ̀ soolo, èì nù kɛŋ bi. Nɛ̀ mùndí na falan falaìn dè nɛnɛ̀ na sɛlɛ siíìn nù. 18Dɔɔ e nu saáì dè ve mùndí wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wó sìɤaidí Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wo falan wòó màluŋ ya. 19Ŋwɔnɔ̀ è dè má nà kului kàláà Kolàì ŋwùnù e sɛɛnaíì dè nɔɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù, kɛní à dè wòlù a kama jààsɛŋ e tì wòlu fuyó gbǐn wɔu. 20Kɛ́ ŋgàmáà bulu bulúì dè, Ŋgàla júwadí Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ èì nà sǐn dè ve, a sì è à nɛ̀ wòló pɛ́ wó dè falan wɔ ŋwuni sǐn gbàáà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla, júwà ve wò ve dè falan jɔ̀ɔ̀. 21Falan jidí jijì kɔlɛ̀n wɔ saala nù. Ŋgàla wɔ wòlu de júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ e jì jijì wùlɛ saala nù. 22Adàŋ wɔ saala nù wòlù gbǐn ka falan, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlù gbǐn sà ve lɔ̀ɔn fɔŋwù Kolàì wɔ saaláà nù. 23Kɛ́ e kɔlɛn kɔlɛ́ìn bi ve dúwàì. Wòlu ku nyɔɔ sepáà wɔ̀ wɔ̀ dè ve Kolàì. Wɔ ji sànyáà nù è dè ve wòló wó dè wɔ bèè. 24Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ tàodéè kala ve dè. Kolàì keli ve kada sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ de kewu gbǐn dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ tiya ve kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jèè Tedé Ŋgàla bò. 25Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Kolàì wɔ̀ yá kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu jìjà sìɤàì e sìɤàìnù Ŋgàla wɔ̀ gbǐlà wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ wɔ̀ kɔyàì. 26Kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ wɔ́ dè naà e dí wɔ keli ŋwùnù wɔ̀ wɔ̀ dè falan. 27Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla jàkúìn tɛmu è nɛ̀, "Ŋgàla gbǐlà ve lɛ́ì gbǐn kpóŋ wɔ̀ kɔyàì." Ei nde sà sà è dè wòíì é nɛ̀ "lɛ́ì gbǐn" èì Ŋgàla wɔ túúlé è nù mɛni. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ̀ ka lɛ́ì gbǐn Kolàì wɔ̀ kɔyàì gbǐlà. 28Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ kàmá lɛ́ì gbǐn Kolàì wɔ de kewúì jàdè kwa, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Kolàì wɔ́ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ kwa ve wɔ bulùì Ŋgàla jàdè, wɔ́ kwadí lɛ́ì gbǐn wɔ de kewúì jàdè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má lɛ́ì gbǐn kpóŋ kpóŋ dè ve Ŋgàla jàdè. 29Wò kwali má wòlù wúlú Ŋgàla nímí falan wòlúò ŋwùnù de ŋwùnù wò dè e nɛ̀nù? È dè má è dè ŋgàma wò de e tɛmùnù wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ì falan wòlúò de júwà jìnù dè falan jɔ̀ɔ̀, de ŋwùnù naà wò ka wò wúlú Ŋgàla nímí kwali falan wòlúò wo nyɛlɛ́ɛ̀ nù? 30Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ̀ èe kànàì má nà, de ŋwùnù àa deo naà nà bulu wúlú faàn sanù aaváì gbǐn nù. 31Mì biò nà, à nà Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè è nà gbàà tùwà ya. Dɔɔ ŋwùnù mà dè e na senù mà dè falan wù ku sànyà gbǐn nù. 32Mù sà má è mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má kɔ̀nàìdí sǔdè nɛ̀mɛ̀ kaamu kaamu kùlún Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ è dè má mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ kulu de kùláà é dè, de mà sàdí dɔ̀ɔ̀ nù? Wòlíì ka è tɛmu wò nɛ̀, "È dè má Ŋgàla wɔ̀ì wòlu de júwà jìnù dè falan jɔ̀ɔ, à nà jì jìlɛ̀, à namu namu lɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à falan yá bòdí." 33Nàa nɛ̀ì wòlù èe gbǐlàì nà. "Nɛ̀lɛ siin nyɔɔ bu dè èè ka kùlà kùlà kàí nù nyùmà." 34Nà jì jèè mùndí na kulu de kùla kàí nù, nà wolo sɛlɛ siin nɛ gbulúì nù. Mà tɛmu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ na tɛ̀ɛ̀mi kama ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na téŋ nàì Ŋgàla sì. 35Wòlíì téŋ bíde ve wò nɛ̀, "Jɛ́ Ŋgàla júwa ve falan wòlúò de? Jɛ́ɛ̀ fɔn è dè ve wòì yɛ?" 36Nà nùmú fó. Kɔlɔ́ kwáà ná ka è jòwúì kwa e kwáà bulúì èè ka tolu nì? 37Ŋwɔnɔ̀ nà dè má kɔlɔ́ kpedeó gbàlɛ sún gbǐn kèvìnù nàa ka e tíì jòwúì kwa, kɛ́ nà ka e kwáà deè jòwúì kwa. 38Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ka gbàlɛ kwai kɔlɛn kɔlɛ́ìn tíì towóè ni wɔ́ jàvàì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ nìì gbàlɛ kwaíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn e tíì towò towóì. 39Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má, lɔ̀ɔ̀n lɛ́ì gbǐn wo jɛ́ɛ̀ èì wolàì. Wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ dè déélá, nɛ̀mɛ́ò woníì dè déélá, nyàndáí woníì dè déélá, saníò woníì dè mùndí déélá. 40È bì jìjàìnde lɛ̀ì e bì jùdè lɛ̀ì. Kɛ́ lɛ́ì é dè jìjàìndéè woni kàí dèéè dè déélá, lɛ́ì é dè jùdéè woni kàí dèéè dè déélá. 41Kùlɔ́ɔ̀ wɔni kàí dèéè dè déélá kewúɔ̀ wɔni kàí dèéè dè déélá nɛ̀ mùndí soikwaíì woni kàí dèéè dè déélá. Ŋwɔnɔ̀, soikwaíì bɛ́ɛ́lɛ́ e kɔlɛn kɔlɛ́ìn dè déélá déélá. 42Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè dèe jìnù Ŋgàla kalan má falan wòlúò nù. Wò kìima má wòlù wɔ̀ tɛŋ ve wɔ̀ sììn dè tàvì, Ŋgàla júwà má wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ̌ falan ye, wɔ kève mùndí tɛn. 43Wò dè má wòlu kìimànù wɔ̀ ka siìn de wɔ̌ jainù bi. Ŋgàla júwa má wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ ka kàí dè wɔ kewu mùndí nù. 44Wò dè má wòlu kìimànù wɔ bulu wɔ jɛ́ɛ̀ wò ka kwiíì nù kwa. Ŋgàla júwa má wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà ka wɔ̀ jɛ dèèlè ni. Èé wòlù fuyó wɔni jɛ dè é dí, jɛ dè e dí Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è nì. 45Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, "Ŋgàla nyàŋgèdí wòlu ku nyɔɔ sepáà Adàŋ, wɔ kwali wɔ̀ nùù lɔ̀ɔn fɔŋwù." Adàŋ wɔ jèèkaláà wɔ̀ wɔ̀ deó lɔ̀ɔn fɔŋwu ni Nyináà. 46Jɛ́ɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è nì èì kúì nù dè, kɛ́ wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ èè dè kúì nù. Dɔ̀ɔ̀ wɔi jèè dè jɛ́ɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è ni. 47Jiji ku nyɔɔ sepáà, wò nyàŋgàìdí wɔ̀ tàvi wɔ̀lɔ́ nu fowóè, jiji sɔníɔ̀ wolo Ŋgàlaò. 48Wòló wó dè tàodéè bèè wò wolàì wɔ̀lɔ́ wó nyàŋgàìdí wɔ̀ tàvì. Wòló wó wolòì Ŋgàlaò jɛ wo wolàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ. 49Èé jijíɔ̀ wó nyàŋgàìdí wɔ̀ tàvì á dè wɔ nyínɛ̀ì, nyɔìŋ nɔɔ̀ à dè ve jijíɔ̀ nyínɛ̀ì wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ. À dɔ̀ má dè falan jɔ̀ɔ̀ nà nyàŋgè nyàŋgè kpaíì wolai ve Jijíɔ̀ wɔ́ wolòì Ŋgàlaò jɛ. 50Mì biò nà, sɛlɛ́ɛ̀ má dè e tɛmùnù àa e nu saáì bulu bulúì é dè. Wòlu fuyó jɛ wɔ̀lɔ́ èì wòlii sìɤàì kídí bi Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè wɔ bèè. Ŋwɔnɔ̀ lɛ wɔ̀lɔ́ nyùmù sɛ̀lɛ̀ dè èì, lɛ wɔ̀lɔ́ nyùmù sɛ̀lɛ̀ èì de, èì e bèe dèì gbɛ̀. 51Nà tuwà nɛ̀mu nɔidè kìimu nu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ eu. Nà gbǐn kpóŋ àì falan jìnù dè, kɛ́ wò dìnàì ve nàì. 52E dí dè ve nɔɔ̀ míyá mùnɛ̀ jɛ́ wòlù ka sǐn wàlà, wò kàmá puu jèèkaláà tòì. Ŋwɔnɔ̀ wò kàmá puúì tòì Ŋgàla júwa ve falan wòlúò gbǐn dè ŋwɔnɔ̀ wŏ falan ye. Dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀ nà gbǐn à dìnàì ve èì. 53Wolu fuyó jɛ wɔ̀lɔ́ é ka tɛn, è júwa ve jɛ wɔ̀lɔ́ èe tɛn. Lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ é bì sɛɛnai, è júwa ve lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ èì sɛɛnai bì. 54Wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ é ka tɛn è júwa má jɛ wɔ̀lɔ́ èe tɛn, nɛ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ é biì sɛɛnai é júwa má lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ èì sɛɛnai bì, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è kànàì ve eu. È nɛ̀, "Falan wɔ de kewúì è nù nyùmù ya e tì dè. Wò falan kelì ya." 55"Óó falan, fe mù de kewúì dè yɛ? Óó falan fe mù juwáà dè yɛ?" 56Falan wɔ juwáà wolo sɛlɛ siìn nù, sɛlɛ siìn ŋwɔnɔ̀ wɔ de kewúì wolo kaɤáà nù. 57Mà dè Ŋgàla màmà sanù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ́ nɛ̀ì a keli nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. 58Dɔɔ ŋwùnù, mì biò nà, nà nyàŋgè ŋwúnù vɛ kpáán na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wòlù èe saàì na dí. Nà kándàì nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè èì, èé ná sì è nà nɛ̀ jòwóì gbǐn ná ka è jòwò Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù èì dè soolo dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\