1 Kɔlìn 16

1Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè naà é kàìn lɛkwai ei gbanàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò ŋwùnù wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù. Nà nɛ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má seó è Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò wó dè Kàlesiya kagbóè nù. 2Dɔ́wɔ́ gbǐn e kùlu ku nyɔɔ sepáà nù, lɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn na kɔlɛn kɔlɛ́ìn e nyɔɔ́ɔ̀ sà ve è wɔ̀ sa e sún èì wɔ nyàŋgè e funai. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nǎ mùndí lɛkwai èì gbanàì ye e dèèlè, mà jì má. 3Ŋwɔnɔ̀ mà kàmá jì, mà tiya ve wòlúò ná kàlàì wò faàn lɛkwaíì bɛ̀nì sɛ̀lɛ ŋwùnù, ma gbǐlà wòì jàkùn ma siya wò wòlúò wó dè Jèlusàlɛ̀ŋ. 4È dè má mà dè wòlù ma bɛ̀ kɛní à wo jòò à bɛ̀àì ve díndɛ̀. 5Mà wolo má Mɛsèdoniya kagbóè nù mà jì ve na bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè va kɔ̀ìnù. 6À na wo jòò à sa ve dúwàì sɔn dí kɔlɛ̀n, èì má ŋwúnù mà sìɤàì ve va nìtòóè tì, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nà kava ve mì nù mi namúì nù feé gbǐn mà dè ve bɛ̀. 7Màì nɔɔ̀ jàvá má jì nɔɔ̀ à tì nàì fíli dɔɔ sànyáà nù. Mà jàvà ve à na wo jòò a sa dúwàì sɔn dí kɔlɛ̀n, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwuni má è. 8Kɛ́ mà è nyàŋgè ya mà sìɤàì ve Ɛfisɔ̀, è sìɤàìnù Pɛntɛkɔ sànyáà tili jɛ. 9Gbulu gbàà è kali ya jòwo kàí jòwo ŋwùnù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nà kɔ̀ɔ̀n towóò wó tùmùì vè. 10Temetè jì má na bò, nà dùmà wɔ̀ jàdè faàìn nà nɛ̀ì wɔ kulu dè tili, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ dè jòwònù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ má dè. 11Wòlu sǐn èe tì wɔ̀ nù, kɛ́ nà kava wɔ̀ nù wɔ de namúì nù wɔ̀ namu kulu lɔ̀mù nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ jì jèè mi bò. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mi sǐn dè wɔ̀ ku nɛ̀ bíò wò jòò. 12Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè naà é kàìn nà bíɔ̀ Àpɔlɔ̀. Mà fɛlɛó wɔ̀ì wɔ̀ gbì nà bi wòló wòì wɔ̀ jì na wòi ni, kɛ́ wɔ̀ì è ŋwuni wɔ̀ jì naà fáálíìn. Wɔ̀ kàmá e de kewúì sa, wɔ̀ jì vè. 13Nà kìi na bulu eu, nà ŋwúnù kpáán Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nà júwà jiji kulu, nɛ̀ mùndí nà kewunù. 14Sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ ná dè e nɛ̀nù, nà jàvà wòlù. 15Nà sì sɛlɛ̀ e kàn Tɛ̀fenɔ̀ e kanàì wɔ̀ gbàíòn. Wò wò deó wòlu ku nyɔɔ sepáò wó funaió Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ Kulii tàvíì nù. Ŋwɔnɔ̀ wò naà wo bulùì Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò wo jòwò nyɔ̀ɔ̀ò tùwà ya. Nai fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè mì biò nà, 16nà ŋwànì wòlu doo towóè wo jòwò faáìn bu e kanàì dè wɔ̀lɔ́ gbǐn nɛ̀ wo jòò wó dè jòwònù. 17Mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà Tɛ̀fenɔ̀, Fɔ̀tùnatɔ̀ nɛ̀ Àkaikɔ̀ wo jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jòwóè é ŋwùwào na jòwòì wò dè e jòwònù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì vè dè. 18Ŋwɔnɔ̀ wò mi kulu dè tila ya mùnɛ̀ jɛ́ wó tilaó na kulu dè. Dɔɔ ŋwùnù na bì wòlu wòló towóè tɛ̀ɛ̀mì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 19Wòlúò gbǐn kpóŋ wó dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nù é dè Esiya kagbóè nù wò te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Àkweilà nɛ̀ Pùlèsilà sɔn e kànàì dè sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wó ka gbàdàì wo bóè nù, wò te na gbǐn kpóŋ wòì Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 20Sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wó dè vè wò te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Nà nìnàì yiì wòì mùnɛ̀ Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò. 21Mìí má dè Pɔɔ̀ mi bulúì mà sàadàì wòi te wòi wɔ̀lɔ́. 22Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvà, sɔni wòì dè wɔ̀ bu. Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, jì! 23Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn. 24Mi jàváà dè na gbǐn na ŋwùnù Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\