1 Kɔlìn 2

1Mì biò nà, èé má jió na bò, mà se nà Ŋgàla wɔ kìimu nu sɛlɛ́ɛ̀, màó wòi nu buwa buwa gbààvìì tɛmu mùnɛ̀ jàkun sì nyɔ̀ɔ̀ gbàà. 2Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, èé à na wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n, mà nyàŋgèó è kulu nù, mà sa sɛ̀lɛ́ì gbǐn nù faàn, ma siya sɛlɛ̀ e kàn Jisɛ̀ Kolàì, e wúlúì dè wɔ falan sɛlɛ̀ tíì eodè. 3Má jió na bò, màó jainù bì, mi jɛ́ɛ̀ dè ei tìnì, ma dè ŋwààmù. 4Mi siyɛ wòì e kanàì dè tedíì má seó è nà, màó è nùù nde dɛ̀mù tɛmàì mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ́ ka nɛ̀. Kɛ́ mà tɛmuó è Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ sɛlɛ siyáà nɛ̀ wɔ de kewúì nù. 5Na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wòlu fuyó wɔ keleɤeléè nù wolo, kɛ́ è wolo Ŋgàla wɔ de kewúì nù. 6Kɛ́ mà ka keleɤele tedíì wòló se wó ŋwúnùì naà kpáán Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Keleɤele wɔ̀lɔ́ èì tàode wɔ̀lɔ́ nù wolo, kpedeó e kève de kewúì jɔ̀ɔ̀ wolo é dè tàode wɔ̀lɔ́ eu jìjà, de kewu wɔ̀lɔ́ dè naà de tìnù. 7Keleɤele wɔ̀lɔ́ má dè e siyànù èè dè Ŋgàla wɔ kìimu nu keleɤeléè, é kìimudí wòlu fuyíì wòì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ̀ dí è nyàŋgè ya nà bulu nà bɛlɛ dùma ŋwùnù, wɔ kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ tàodéè nyàŋgè. 8Wòlu wúlú nyɔɔ́ò sún gbǐn èì dí tàode wɔ̀lɔ́ nù dè wó jì sɛlɛ̀ sì e kàn keleɤele wɔ̀lɔ́. Èe deo má wò sì è, wòo jao Bɛlɛ Bi Gbǐn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kpagbà tíì eodè. 9Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ Ŋgàla jàkúìn kà è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn èì dí è sà, kpedeó wɔ nyìnì èì, wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn èì dí è sì wó nɛ̀ è nɛ̀ ve, èè dè wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wòló ŋwùnù wó jàvàì wɔ̀." 10Ŋgàla siyadí nà wɔ kìimu nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔi Nyináà saaláà nù. Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ ka sɛlɛ́ì gbǐn nù kìi sɛlɛi wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wó dè kìimu nù kpɔ́lɔ́ kpɔ́lɔ́ Ŋgàla wɔ kulúì va nù. 11È kànàì má wòlu fuyó wɔi nyináà wɔ́ dè wɔ̀ jaindè, wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ sì sɛlɛ́ì gbǐn e kàn wòlu dɔ̀ɔ̀. Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè, Ŋgàla Wɔi Nyina nɔɔ̀ wɔ̀ kɔlɛ̀n kpéŋ wɔ̀ sì sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla. 12Àì nɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyináà jàdè faàìn dùmà. Kɛ́ àó Ŋgàla Wɔi Nyináà jàdè faàìn dùmà ya, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve a sì lɛ́ì gbǐn Ŋgàla wɔ̀ dí è nà nì ya. 13Dɔɔ ŋwùnù àa ka siyɛ mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ sɛlɛ siyáà é dè e kanàì dè wɔ keleɤeléè, kɛ́ à ka sɛlɛ̀ siya mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ ka è nà siya, à dè má Ŋgàla sɛlɛ wòló siyànù, Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ dè wò jaindè. 14Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ì wɔ̀ jaindè de, wɔ̌ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ saba lɛ́ì sa. Wòlu dɔɔ towóè wɔ̀ɔ ka wo sɛlɛ̀ èì ndè sa, wò dè nùmú sɛ̀lɛ̀ì wɔ bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù gbɛ̀ nɔɔ̀ saba lɛ wòló wo sɛlɛ ei nde sai Ŋgàla Wɔi Nyináà dè má wɔ̀ jaindè. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ dè wɔ̀ jaindè wɔ̀ gbɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn e nu ŋwɔmu sɛlɛ́ì sìì, kɛ́ wòlu sún gbǐn èì wɔ sɛlɛ̀ nù selìì gbɛ̀. 16Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmu è, è nɛ̀, "Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ sì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kului nu sɛlɛ̀ yɛ? Wòo dè e dí wɔ́ gbɛ̀ wɔ kpiìn yɛ?" Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ, Kolàì wɔ kulúì èè dè nà màlùŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\