1 Kɔlìn 3

1Mì biò nà, ŋgàmáà nù màó na bo siyɛ̀ì gbɛ̀ mùnɛ̀ wòló Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ dè wò jaindè. Mà siyɛdí na bò mùnɛ̀ wòlu fuyíì wó dè tàode wɔ̀lɔ́ bèè, nɛ̀ mùndí mùnɛ̀ wóó nyɛ́ɛ́wìì Jisɛ̀ Kolàì wɔ bu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 2Mà nió nà nyàlì nímí màó nà jìlɛ kewu kewu nì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nàì nɛó na bului nyàŋgè nɛ̀ jìlɛ kewu kewu ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́ nàì nɛ̀ na bului nyàŋgè nɛ̀ e ŋwùnù. 3De ŋwùnù nà dè kùlànù mùnɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔ̀ɔ̀ò? Nà dè má yiì eu tɔɔwàìnù na sajáà na dè dàn, dɔ̀ɔ̀ èì e siyàì gbɛ̀ nà dè tàode wɔ̀lɔ́ bèè, na dè kùlà mùnɛ̀ jɛ́ tàvi wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kùlà kùláì é dè yɛ? 4Wòlù dɔ má dè nà tidì wɔ nɛ̀, "Mà dè Pɔɔ̀ wɔ ŋwùnù," dɛ̀ɛ̀ tan mùndí, "Mà dè Àpɔlɔ̀ wɔ ŋwùnù," kɛní nàì kùlà dè mùnɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò yɛ? 5Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má naà, wòo dè Àpɔlɔ̀? Ŋwɔnɔ̀ wòo dè mùndí Pɔɔ̀? Nà gbǐn kpóŋ à dè nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò, wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛó è na funàì wɔ̀. Nà gbǐn à ka nà jòwóè jòwò nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nió è nà ku à jòwò è. 6Mì mà gbaó gbàlɛ́ɛ̀, Àpɔlɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ kwalió èì nímí, kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ è gbàlɛ́ɛ̀ é nyàŋgèì. 7Wɔ̀lɔ́ wɔ́ kèvìì gbàlɛ́ɛ̀ nìò, wɔ̀lɔ́ wɔ́ kwali gbàlɛ́ɛ̀ èì nímí nìò, dòò wòì sɛlɛ̀ gbǐn dè. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ̀ ka gbàlɛ́ɛ̀ nyàŋgà. 8Gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ ei nímí kwali nyɔɔ́ɔ̀ wo sɔ́ɛ̀n wòì yiì eu tì. Ŋgàla wɔ̀ nì ve wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn màyɛ mùnɛ̀ jɛ́ wó jòwòì 9èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à dè nɔɔ̀ nù kɔlɛ̀n a dè jòwo dí kɔlɛ̀n Ŋgàla ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ nà nà dè Ŋgàla wɔ kpeléè. Nà nà dè mùndí Ŋgàla wɔ bóè. 10Èé má deó saba lɛ́ɛ̀ jòwàìnù Ŋgàla wɔ́ nì è mì ku, mà jòwòó mùnɛ̀ tèèli nɛ bo tawo nyɔ̀ɔ̀, ma su bóè dè, ŋwɔnɔ̀ wòlù dè naà e tawònù. Kɛní nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn à yá kulu dè kùlà jɛ́ á tawo ve bóè 11Wòlu gbǐn èì bo wùlɛ de su kídí bi ye é wolòì bo de susúì ei jèè é dè Jisɛ̀ Kolàì. 12Wòlíì téŋ wò júwà ve kòo, kpedeó kání tunyɛ̀, kpedeó kpala kàíì bóè tawo ŋwùnù. Wo téŋ wò júwà ve kpo finyai kpedeó sìnì, kpedeó kɔlɔ́ tiì wo tavàì è bóè. 13Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ sànyáà siya ve wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn jòwò faáìn. Sànya dɔ̀ɔ̀ nù káàn sɛ ve wòlíì gbǐn wò jòwò faáìn nù. Káàn sɛ ve è nù e siya e jòwò faáìn bulu bulúì. 14Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn káàn èì ve wɔ jòwò faáìn nù nyùmà, Ŋgàla ni ve wɔ màyɛ. 15Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ káàn é nyùmà ve wɔ jòwò faáìn nù, Ŋgàla wɔ̌ wɔ màyɛ ni. Kɛ́ wɔ bulúì wɔ̀ wolo ve sɛlɛ̀ nù, mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ bùlùì tùnù wo sa wɔ dí. 16Ŋgàmáà nù nàì è sì ná nɛ̀ nà nà dè Ŋgàla wɔ bóè, ŋwɔnɔ̀ nàì è sì mùndí ná nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ dè nà jaindè yɛ? 17Dɔɔ ŋwùnù nà nyùmà má Ŋgàla wɔ bóè, Ŋgàla nyùmà ve na lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, bo dɔ̀ɔ̀ dè Ŋgàla bèè, ŋwɔnɔ̀ na bulúì nɔɔ̀ nà dè Ŋgàla wɔ bóè. 18Wòlù gbǐn èe gbǐlàì wɔ bulùì. È dè má wòlu sún dè nà tidì wɔ̀ ka wɔ bulúì jívàì keleɤele bi nyɔ̀ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kùlà kùlàì é dè, wɔ̀ yá wɔ bulùì nùmú nyɔ̀ɔ̀ jívàì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̀ bì keleɤele. 19Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wó jívàì keleɤele, è dè nùmú sɛ̀lɛ̀ Ŋgàla sǐn ku. Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Ŋgàla ka keleɤele bi nyɔɔ́ò kamu, wo bulu wo keleɤeléì nù." 20Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla jàkúìn dɛ̀ɛ̀ tɛmu mùndí è è nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ keleɤele bi nyɔɔ́ò wo kulu de kùláà èì nù kɛŋ bi." 21Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wòlu sún gbǐn èe seli jòŋgà mu e kàn wɔ̀lɔ́ wòlu fuyíì wó gbɛ̀ e nɛ̀ì. Ŋgàmáà nù lɛ́ì gbǐn kpóŋ dè na bèè. 22Pɔɔ̀, Àpɔlɔ̀ e kanàì dè Pitɛ̀ wò dè na bèè. Tàode wɔ̀lɔ́ pɛ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì pɛ́ e kanàì dè falan pɛ́ è dè na ŋwùnù. Lɛ́ì gbǐn kpóŋ é dè naà tàodéè nù e kanàì dè lɛ́ì gbǐn kpóŋ é dè ji jìnù è dè na bèè. 23Ŋwɔnɔ̀ nà pɛ́ nà dè Kolàì wɔ bèè, Kolàì ŋwɔnɔ̀ wɔ dè Ŋgàla wɔ bèè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\