1 Kɔlìn 4

1Nà dè wòlù na júwàì nà Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò wɔ́ ŋwúnàì wò Ŋgàla wɔ kìimu nu sɛ̀lɛ́ì ku. 2Wɔ̀lɔ́ wó ŋwúnà wɔ̀ kìimu nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ ku, wɔ̀ dè wòlù wɔ nɛ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ̀n, dɔ̀ɔ̀ è dè wɔ dè wòlù wɔ̀lɔ́ wòlù gbɛ̀ wɔu faan funàì. 3Màì naà kpada ye jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná seli ve mi sɛlɛ́ɛ̀ nù, kpedeó jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù wùlɛ́ò wó tɛmu ve e kàn mì. Màa ka mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mi sɛlɛ̀ nù seli. 4Sɛlɛ siìn èì mi kulúì nù dè, kɛ́ dɔ̀ɔ̀ èì e siyàì gbɛ̀ feleŋge èì mìì dè. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka mi sɛlɛ́ɛ̀ nù seli. 5Dɔɔ ŋwùnù nàa seli wòlu sún gbǐn wɔ sɛlɛ̀ nù, è sìɤàìnù sɛlɛ nù seli sànyáà tili jɛ. Nà tuwà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ji sànyáà. Wɔ̀ kwali ve sɛlɛ́ì gbǐn eodè kùlù é dè kìimu nù kpindi nù, nɛ̀ mùndí kìimu nu sɛlɛ́ì é dè wòlu fuyíì wo kulúì nù wɔ̀ tɔla ve e gbǐn gbaja nù. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀ Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve wòlíì gbǐn mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá wɔ́ gbɛ̀lɛ̀ wò. 6Mì biò nà, na sɛlɛ ŋwùnù, mà sɛlɛ wòló gbǐn nù sɔ́wai ya Àpɔlɔ̀ wɔ̀ì e kanàì dè mì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà kpɛn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e nu saáì, "Nàa jíyà kaɤáà eu." Nà sún gbǐn na bèjì wòlù kɔlɛ́ɔ̀n dí tìti, nàa seli wɔ̀ bàdéɔ̀ wɔ eodè. 7Wòo tùwàdí nà wòlù gbàà e tì nà bàde wòlu fuyóò wou, èì dí Ŋgàla dè wɔ́ jì nà lɛ́ì gbǐn kpóŋ nì é dè nà jɔ̀ɔ̀? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, de ŋwùnù naà nà dè jòŋgà selìnù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ lɛ́ì é dè nà jɔ̀ɔ̀, wòì dí è nà saba? 8Lɛ́ì gbǐn ná jàvà è è dè naà nà jɔ̀ɔ̀? Nà nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ò dè ya naà? Nà kadai dè ya naà jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ àì kadai dè nì? Èe deo má nà dè kadai mi kulu dè e tilio, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, àa nɛo na kada sɛ̀lɛ́ì sún. 9Nàí á dè de namu nyɔɔ́ò mú sà è mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ́ ŋwúnàì nà kɔ̀ɔn nu kamu wòlu gbowóè wó dè wo java bɛ̀nù woi jèe va, Ŋgàla wɔ tedíò nɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn jòò wo sǐn dè nàì. 10À dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ò Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. Kɛ́ nà bì keleɤele Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. Àì jainù bì, kɛ́ nà bì jainù. Wò ka nàu dè seli, kɛ́ wò ka na bɛlɛ bì. 11Aava wɔ̀lɔ́ bulu bulúì nù naà ŋwɔ̀mù dè nà kamùnù, nímí namu soò dè nà kamu, jújú kuŋgòì dè nàì, wo dè nà bìlì. À dè nɔɔ̀ sììnù, àì koai téɤélé bì. 12À ka jòwò dí tìti wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù á jàvà è. Wòlù sɔnì má nà, à ka wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀. Wò dè má nà sɛlɛ siin nɛ̀nàìnù, à ka kulu kálí. 13Wòlù fèì má nà dè, à ka e nyɔɔ́ɔ̀ wòì kàì se. Nà a dè tàode wɔ̀lɔ́ nu jèvílíì. Aava wɔ̀lɔ́ bulu bulúì nù, nà à dè wòlu kɔ́òn tàode wɔ̀lɔ́ nù. 14Mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò yèlé, kɛ́ dɔɔ nu saáì èì dè mà jàvá má kamà nà tɛ̀ɛ̀mì. Mà dè e nɛ̀nù mà kpiìn nà mùnɛ̀ ná dè mi kului wóó. 15Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlu èì nai kìi nyɔɔ́ò wo gbǐn tèì gbɛ̀, na tàodéè ná dè nɛ̀nù Kolàì wɔ ŋwùnù, nà téɔ̀ wɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. Kɛ́ nà Kolàì wò jòò na nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, mà naà nà te dè ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mì mà dè na Tedí Kàí senù. 16Dɔɔ ŋwùnù mà dè nai fɛlɛ̀nù mu, nà ŋwànì mi kùlà kùláà bu. 17Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà dè Temetè tiyànù na bò. Wɔ̀ wɔ̀ dè mi kului nɛ̀ mi sɛlɛ kamu jííjíɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò nà nu kɔlɛn dèéè saaláà nù. Wɔ̀ se ve nà sɛlɛ́ì gbǐn kpóŋ má ka è nɛ̀ e kàn Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwóè, ŋwɔnɔ̀ è nɔɔ̀ mà ka tɛmu Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì gbǐn nù. 18Na téŋ nà dè naà jòŋga selìnù, nà sìàì naà pɛ́ màì na wòi nì jì dè ye. 19Ŋgàla ŋwuni má è, mà dè na wòi nì jìnù dúwai sɔ́ɛ̀n nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mi bulúì ma sà jòŋga seli nyɔɔ́ò wo de kewúì, èì nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè wó dè e tɛmùnù. 20Ŋgàlaò jɛ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nɔɔ̀ siyɛ soolo de, kɛ́ èè dè Ŋgàla wɔ de kewúì. 21De naà nà jàvà? Mà nyìnì na bò tigbà, kpedeó mà jì na bò jàvà nɛ̀ kulu lɔ̀mù nù?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\