1 Kɔlìn 5

1Mà èì nyìnì ya wò nɛ̀ tàvi nyùmà nyɔ̀ɔ̀ dè nà tidì. È dè sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà ŋwɔnɔ̀ wòló wòì Ŋgàla funàì wòì dɔɔ nɛ̀ì gbɛ̀. Mà èì nyìnì ya wò nɛ̀ jijì kɔlɛ̀n wɔ̀ te wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 2Jɛ́ naà mu, nà gbɛ̀ ve jòŋga selìì yɛ? Mùnɛ̀ jɛ́ é dè, è ŋwùwà ve na kúlà jààsɛŋ dè na sŏ. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ì sɛlɛ dɔ̀ɔ̀, nà kɛ̀n wɔ̀ dè wɔ̀ wolo na tidì. 3Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ mi bulúì màì nai fandɛ̀ de, mi kulu dè kùláà e kanàì dè mi nyináà dè nai fandɛ̀. Èe deo má mà dè nai fandɛ̀ 4wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ì tàvi nyùmà sɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀ màa yao wɔ sɛlɛ̀ nù seli ya nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Nà gbàdàì má dí kɔlɛ̀n, mi nyináà wɔ dè nai fandɛ̀, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ de kewúì nù, wɔ̀ dè nai fandɛ̀, 5nà dè wòlù na tù jiji wɔ̀lɔ́ Setɔ̀ŋ jɔ̀ɔ̀ wɔ kwalàì wɔ wúlú nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ sa wɔ nyináà sɛlɛ siìn nù Jisɛ̀ Kolàì wɔ ji Sànyáà nù. 6Èì ŋwùwá pɛ́ ná jì jòŋgà seli. Nàì è sì ná nɛ̀, "Kìjɔ tun biyo èè ka kpowú keléè gbǐn fòɤàà tùwà?" 7Dɔɔ ŋwùnù nà yá kìjɔ tun laáà mɛni, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na dè kpowú kelé dèèlè wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun èì è nù dè, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve sɛlɛ siin sún gbǐn ě nàì dè. Ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà nù mà sì è nyɔìŋ naà nà dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò nàu Falan Jíyà Gbǐdí nyàŋgè nɛ̀ ya, ŋwɔnɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè gbǐdí bɛya bɛya jíɔ̀, wòó wɔ̀ saaɤà saàì ya nà ŋwùnù. 8À nà nɛ̀ nà gbǐdíì vɛ, kɛ́ àa na nɛ̀nàì kpowú wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun laáà é dè è nù. Kìjɔ tun laáà e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀ màlùŋ dè siin kùlà kɛ́ à nà nɛ̀nàì gbǐdíì kpowú wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun èì è nù dè, kɛ́ à nà nɛ̀nàì màlùŋ nde kàí e kanàì dè ŋgàma. 9Jàkúìn má sàadaó è na bò, mà seó è nà mà nɛ̀ nà tàvi nyùmà nyɔ̀ɔ̀ò jòò nàa dèàì bu. 10Màì wòló tan wòì Jisɛ̀ funàì kpedeó lɛ soo bi nyɔɔ́ò, jíle nyɔɔ́ò kpedeó tàvi nyùmà nyɔɔ́ò kpedeó wòló wó ka lɛ̀ wùlɛ soolóò sɔ̀. Nà nɛ̀ má nà funàì wòlu dòò wòì, kɛní nà yá tàodéè nù wolo. 11Wɔ̀lɔ́ má sedí è nà èè dè, wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn wɔ́ sì è wɔ̀ dè nà bi, ŋwɔnɔ̀ wɔ dè tàvi nyùmà nyɔ̀ɔ̀, kpedeó wɔ dè lɛ soo bi nyɔ̀ɔ̀, kpedeó wɔ dè lɛ̀ wùlɛ soolóò sɔ̀ nyɔ̀ɔ̀, kpedeó wɔ dè wòlu wòì siin se nyɔ̀ɔ̀, kpedeó wɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀, kpedeó wɔ dè jílè nyɔ̀ɔ̀, nà wo jòò nàa dèàì bu. Nà wòlu doo towóè jòò nàa jì jìlɛ̀ dí kɔlɛ̀n! 12Dɔɔ gbǐn nù, wòló wòì Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò dè, màì wòlù dè má seli wo sɛlɛ nù. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ seli ve wo sɛlɛ́ì nù. Kɛ́ nàì nà bàde Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu selìì gbɛ̀? Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀ "Nà sa wòlu siíòn nai tidì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\