1 Kɔlìn 6

1Dàn kpedeó tɛɤɛ sún gbǐn è dè má nà mù bíɔ̀ sɔn tidì de ŋwùnù nà ka è wòló bò bɛ̀nì wòì Jisɛ̀ funàì, nǎ è nɛ̀ wòló wó funàì Jisɛ̀ wó jì è nù nyàŋgè? 2Nàì sì ná nɛ̀ wòló wó dè Ŋgàla wɔ faàn jèe nyɔ̀ɔ̀ò wò wò dè tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nu seli jìnù? È dè má nà dè wòlù na seli tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ̀ nù, de ŋwùnù naà nàì sɛlɛ nyɛ́ɛ́wii wòló nu selìì gbɛ? 3Nàì è sì ná nɛ̀ à dè Ŋgàla wɔ tedíò wo sɛlɛ́ì nu seli jìnù? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nà gbɛ̀ sɛlɛ̀ wòló nu selìì é dè nɛ̀nù nani tàodéè nù. 4Sɛlɛ doo towóì tolu má de ŋwùnù nà ka è wòló kudè kwali wòì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀ò de? 5Mà dè wɔ̀lɔ́ tɛmùnù tɛ̀ɛ̀mì kamu nà. Ŋgàmáà nù, keleɤele bi nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n dè na tidì, na sún gbǐn nà dàn má wɔ̀ gbɛ̀ e nu nyàŋgèì. 6Kɛ́ bíì kɔlɛ̀n ka wɔ̀ bíò dɛ̀ɛ̀ wɔi jàkùn júwà, wɔ nɛ̀ è wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì Jisɛ̀ funai wɔ seli sɛlɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nù. 7Ŋgàmáà nù, nà dè má yii jàkun júwànù, kɛní nà dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò. Na sún kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ nɛ̀nàì má wɔ̀ bàdè sɛlɛ siìn, è dè ve kàí wɔ sa è nù faàn e tì wɔi jàkun júwà eu. Kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ jílàì má wɔ̀ bàdè wɔ̀ì, è dè ve kàí wɔ sa è nù faàn e tì wɔi jàkun júwà eu. 8Kɛ́, nà ka yiì kùla siìn kùlàì, na jílàì yiì, nà ka dɔ̀ɔ̀ nà bíò bɛ́ɛ́lɛ́ nɛ̀nàì. 9Ŋgàmáà nù, nà sì è nà nɛ̀ wòló wòì telembo dè, wòì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu bɛ jì dè. Nàa nùmá na bulùì. Wòló wó dè tàvi nyùmà nyɔ̀ɔ̀ò, kpedeó lɛ̀ wùlɛ soolóò sɔ̀ nyɔɔ́ò, kpedeó wòló wó ka nyinɔ wùlɛ̀ woi jèè funà kpedeó wo fun jijì wùlɛ̀ woi jèè, kpedeó jijíò wó ka wo bulùì nyinɔ̀ò júwàì wò bàde jijíò jɔ̀ɔ̀, 10kpedeó wòló wó ka jílè, kpedeó wó biì lɛ soò, kpedeó wó dè so namu nyɔ̀ɔ̀ò, kpedeó wòló wó ka siyɛ siìn e kàn wò bàdéò, kpedeó kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ò. Wòlu wòló sún gbǐn wŏ Ŋgàla kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù bɛ̀. 11Nyɔìŋ na téŋ nà dedí. Kɛ́ na sɛlɛ siíìn e nu tǔn è dí te ya. Wò dí nà Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ tù ya wɔ jòwóè ŋwùnù. Ŋgàla júwaidí nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ Ŋgàláà Wɔi Nyináà wɔ saaláà nù. 12Wòlíì dɛ̀ɛ̀ tɛmu ve è wɔ̀ nɛ̀ "Mà ka wɔ̀lɔ́ nɛ̀ má jàvá má nɛ̀ è." Dɔ̀ɔ̀ dè ŋgàma, kɛ́ sɛlɛ́ì gbǐn èì kàí dè na ŋwùnù. Mà gbɛ̀ e tɛmùì mà nɛ̀, "Mà ka wɔ̀lɔ́ nɛ̀ má jàvá má nɛ̀ è." Kɛ́ mǎ è ŋwuni lɛ gbǐn é jì mì wɔ kɔnyà tùwà. 13Wòlù wùlɛ̀ tɛmu ve è wɔ̀ nɛ̀, "Jìlɛ̀ dè wòlu màlúìŋ ŋwùnù, wòlu màlúìŋ e dè jìlɛ ŋwùnù." Dɔ̀ɔ̀ ŋgelè dè ŋgàma, kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dè wo sɔn de tìni jìnù. Wòlu jaindéè èì bàdè sɛ̀lɛ siin tu ŋwùnù dè, kɛ́ è dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù, Wolu Nyɔɔ́ɔ̀ dè nà jaindéè bèè. 14Ŋgàla júwadí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ júwa ve nà dè wɔ de kewúì nù. 15Nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀ nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà dè wòlu kpuja kɔlɛ̀n. Mà gbɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ kpujáà sún júwàì ma bɛ̀nì è bàdè sɛ̀lɛ̀ tu nyɔɔ bò? Dɔ̀ɔ̀ èì nɛ̀ kídí bì. 16Kpedeó nàì è sì ná nɛ̀ wòlìì sɔn wò fun má dè kɛní wò wòlù kɔlɛ̀n dè ya? Nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè wòlù nɛ̀ bàdè sɛ̀lɛ tù nyɔ̀ɔ̀ sɔn wò fun má dè. Ŋgàla jàkúìn tɛmùì è nɛ̀, "Wòlìì sɔn dòò wò dè naà wòlù kɔlɛ̀n." 17Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sɔn wó dè kɔlɛ̀n, wo nyináà dè kɔlɛ̀n. 18Nà wolo bàdè sɛ̀lɛ tù sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. Sɛlɛ siin wùlɛ́ò pɛ́ɛ̀ wòlù ka è nɛ̀, èe ka wòlu kpujáà jídè nɛ̀nàì. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka bàdè sɛ̀lɛ tù, wɔ̀ ka sɛlɛ siìn wɔ kpujáà nɛ̀nàì. 19Nàì è sì ná nɛ̀ na kpujáà èè dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ bóè, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nió wɔ̀ nà ku wɔ́ dè nà jainde? Nàì na bulúì bèè dè, kɛ́ nà dè Ŋgàla wɔ bèè. 20Wɔ̀ tɛnaidí nà lɛ sɔŋwɔ kewu kewu. Dɔɔ ŋwùnù nà jòwàì na jaindéè Ŋgàla wɔ fǔìn nu gbàa tùwa ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\