1 Kɔlìn 7

1Mà dè ve naà sɛlɛ tɛmùnù è kàn sɛlɛ́ì ŋwùnù ná sàadaó mi bò jàkùn. È dè ve sɛlɛ̀ kàí jijì wɔ̀ì má nyinɔ̀ tɔla. 2Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ve è wòlù ě bàdè sɛ̀lɛ̀ tu, è ŋwùwà ve jijì gbǐn wɔ bulu wɔni nyinɔ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, nyinɔ̀ gbǐn wɔ tɔla wɔ bulu wɔni jijì. 3È ŋwùwà ve jijíɔ̀ dè wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ kulu lɔ̀mà, nyinɔ́ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ pɛ́ wɔ dè wɔ̀ wɔ́ɔ̀ kulu lɔ̀mà. 4Nyinɔ́ɔ̀ wɔ de kewu èì wɔ bulu wɔu jìjà dè, jijíɔ̀ wɔ de kewu dè wɔu jìjà. Nyɔìŋ nɔɔ̀ jijíɔ̀ pɛ́ wɔ de kewu èì wɔ bulu wɔu jìjà dè, kɛ́ nyinɔ́ɔ̀ pɛ́ wɔ de kewu è dè jijíɔ̀ wɔu jìjà. 5Nàa tèì de gbǐlà jújú nù, kɛní na sɔ́ɛ̀n nà yá è ŋwuni dúwai kɛlɛ ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na júwà dúwai dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla sɔ̀ eu jìjà. Dúwai dɔ̀ɔ̀ kàmá tì, nà jì jèè nà dè jújú kɔlɛ̀n eode gbǐla, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve è dè má nàì na bului nu kamùì gbɛ̀, Setɔ̀ŋ wɔ̌ na nu sɛì gbɛ̀ na bùlù sɛlɛ siìn nù. 6Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e na senù, èì kaŋa sɛ̀lɛ̀ dè, kɛ́ è fun má e nyɔ̀ɔ̀ wɔ kulúì nù. 7Ŋgàmáà nù, mà jàvá ná gbǐn na dè mùnɛ̀ jɛ́ má dè. Wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wo saba lɛ́ɛ̀ Ŋgàla nì è wò, è dè déélá déélá. Saba lɛ wɔ̀lɔ́ towóè dè wòlu wɔ̀lɔ́ jɔ̀ɔ̀, saba lɛ wɔ̀lɔ́ va dè wòlu wɔ̀lɔ́ nì jɔ̀ɔ̀. 8Mà dè naà wɔ̀lɔ́ tɛmùnù wòló wòì jijì bì nɛ̀ wòló wòì nyinɔ̀ bì e kanàì dè kuyè nyinɔ́ò ŋwùnù. È dè ve kàí na kodè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má dè. 9Kɛ́ è dè má nàì na bului nu kamùì gbɛ̀, kɛní nà tɔla nyinɔ̀ì kpedeó jijìì. Nyinɔ̀ kpedeó jiji tɔla sɛ̀lɛ̀ dè kàí e tì wɔ̀lɔ́ eu mú kodè mu dè nu sɔn kinàì. 10Nàí ná dè jijìò jɔ̀ɔ̀ kpedeó nyinɔ̀ò wó dè nà jɔ̀ɔ̀, wòì dè mì nùù na ŋwùnù, e wolo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Nyinɔ́ɔ̀ jijì dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ɔ jɛ wɔ̀ wɔ́ɔ̀. 11È dè má wɔ̀ jɛ má wɔ̀ wɔ́ɔ̀, wɔ̀ɔ tɔla jiji wùlɛ̀, kɛ́ wɔ̀ bɛ̀ wɔ̀ wɔ laáà bò wò nyàŋgè tidì nù. Jijíɔ̀ wɔ jɛ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀. 12É bɛ̀ì wòlíì kpoléè bò (Mi bulúì mi nùu wòì dè wɔ̀lɔ́, èì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nùu wòì dè.) Bi wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì, ŋwɔnɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ ŋwuni má è wo sɔn wò ko, wɔ̀ɔ jɛ e nyinɔ́ɔ̀. 13Binɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì, ŋwɔnɔ̀ jijíɔ̀ ŋwunìì wo sɔn wò ko, wɔ̀ɔ jɛ e jijíɔ̀. 14Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì Jisɛ̀, wɔ̀ è nɛ ya wɔ dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlù. Ŋyɔìŋ nɔɔ̀ nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì Jisɛ̀, wɔ̀ è nɛ ya nyinɔ́ɔ̀ dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlù. Èe deo má èì nyɔìŋ dè, wo wóó wòo deo nàndí wòlù, kɛ́ jɛ́ naà é dè, wò dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlù. Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ é dè Ŋgàla wɔ̀ wò jàdè faàìn dùmà ya. 15Kɛ́ è dè má wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì wɔ̀ jàvà má wɔ jɛ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì Jisɛ̀, nà wolo wɔ̀ì wɔ̀ nɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Sɛlɛ dɔɔ towóè nù, kaɤà gbǐn èì wou jìjà dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ nà jíví ya à nɛ̀ na tàodéè kulu lɔ̀mù nù. 16Nyinɔ́ɔ̀, mùí mú funàì Jisɛ̀, jɛ́ mù sì è mù nɛ̀ mù wɔ́ɔ̀ sa ve mù sɛ̀lɛ̀ nu? Kpedeó mùí mú dè jijíɔ̀, jɛ́ mù sì è mù nɛ̀ mù sa ve mù sɔ̀nɔ́ɔ̀ sɛ̀lɛ̀ nu? 17Na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla nìì e saba lɛ́ɛ̀ nà ku nɛ̀ mùndí e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ jàvà è. Wòi wɔ̀lɔ́ mà ka Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nù nyɔɔ́ò gbǐn se. 18È dè má wɔ̀lɔ́ wó dùmàó wɔ̀ kpo eodè Ŋgàla kìyá wɔ jíví, wɔ̀ɔ kewu dè wɔ̀ sa kpo eodè dùma bèíì wɔ̀ì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wòì nɛ̀ wɔ̀ kpo eodè dùmà, Ŋgàla wɔ́ jívìì wɔ̀ wòo dùmà wɔ̀ kpo eodè. 19Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dùmà wòlù kpo eodèò kpedeó wòì wòlù kpo eodè dùmàò, dɔ̀ɔ̀ èì jíde sún gbǐn de. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ é ŋwùwá á nɛ̀ è, èe dè a júwà Ŋgàla wɔ kaɤáì. 20È ŋwùwà ve wòlù gbǐn wɔ dè mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dedí Ŋgàla wɔ́ jívidí wɔ̀. 21Mù deó kɔnyà Ŋgàla kìyá mù jíví? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, ka fèdà kulu e kàìn. È dè má gbulu dè e dí mu wolo kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù, nɛ̀ dɔ̀ɔ̀, 22èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kɔnya wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kàlàdí wɔ̀ faàn wɔ̀ dè wɔ bèè, wɔ̀ì kɔnyà dè ye Ŋgàla sǐn ku. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì dí kɔnyà dè e sìɤàìnù Kolàì wɔ kàlà wɔ̀ faàn wɔ̀ dè naà Kolàì wɔ kɔnyà. 23Ŋgàla tɛnaidí nà lɛ sɔŋwɔ bìbi. Dɔɔ ŋwùnù nàa tùwà na bulùì kɔnyàì wòlu fuyóì jɔ̀ɔ̀. 24Mì biò nà, na gbǐn kpóŋ nà sìɤàì nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ ná deó Ŋgàla jívió nà. Nà sìɤàì nyɔìŋ nà Ŋgàla wò jòò nà dè nù kɔlɛ̀n. 25Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè naà é kàìn kwadà nyɔɔ́ò. Wòì èì mì nùù dè é jì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wolo, kɛ́ mini kului níì tɛmùnù mà dè. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà ŋwùnù wòlù gbɛ̀ miu faan funàì. 26Mùnɛ̀ jɛ́ sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ é dè naà nɛ̀nù tàodéè nù, mà funàì è dè kàí jijì gbǐn wɔ̀ sìɤàì mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. 27Nyinɔ̀ dè mù jɔ̀ɔ̀? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má ka jɛ wɔ̀. Mùì nɛ̀ nyinɔ̀ tɔla? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má ka kìi nyinɔ̀ dè. 28Kɛ́ è dè má mù tɔla má nyinɔ̀, kɛní mùì sɛlɛ siìn nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì jijì bi wɔ̀ tɔla má jijì, kɛní wɔ̀ì sɛlɛ siìn nɛ̀. Wòló wò nyinɔ tɔla ya sɛlɛ̀ dè ve wòì tàode wɔ̀lɔ́ nù. Mà nɛ̀ è dè ve kàí nàì má na faàn è nù mɛni. 29Mì bio nà, à mi wòíì e nù saáì dè dúwáì è nù kɛlɛ dè ya, dɔɔ ŋwùnù é wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu e bɛ̀àì ku jijì wɔ̀lɔ́ gbǐn nyinɔ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ kùlà mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì nyinɔ̀ bì. 30Wòló wó ka sŏ mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ jààsɛŋ sɛ̀lɛ̀ èì dí wò nɛ̀, wòló wó ka nyàmà mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wo kulu dè èì dí tili, wòló wó ka nyɔkɔin tɛn, mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ lɛ̀ èì wò jɔ̀ɔ̀ dè, 31wòló wó jàvàì tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ e sún èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. Kɛ́ tàode wɔ̀lɔ́, mùnɛ̀ jɛ́ naà é dè, è dè ve de kala ji jìnù. 32Nà wolo kulu fèdà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì nyinɔ̀ bi, wɔ kulu de kùláà gbǐn ka nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè èì dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ ka de kewunù dè wɔ̀ lɔ̀mà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kulu. 33Kɛ́ jiji wɔ̀lɔ́ nyinɔ̀ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ kulu de kùláì gbǐn è dè nɔɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì èì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvá wɔ́ lɔ̀mà wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ kulu. 34Dɔɔ ŋwùnù wɔ kulúì ka èì wúúlé dè. Nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì jijì bì, kpedeó wɔ̀ì jijì sɛ̀lɛ̀ sì, wɔ kulu de kùláà gbǐn è ka nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè èì dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì gbǐn dè Ŋgàla ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ èè dè wɔ jaindéè nɛ̀ wɔ nyináà. Kɛ́ nyinɔ wɔ̀lɔ́ jijì é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ kulu de kùláà gbǐn è dè nɔɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì gbǐn èì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvá wɔ́ lɔ̀mà wɔ̀ wɔ́ɔ̀ kulu. 35Mà dè wɔ̀lɔ́ tɛmùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà jàvá má mà nàì. Màì de kewunù dè mà funà kaɤà nà jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ mà jàvá ná nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí, nàa tùwà na kulúì sɔn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè ŋwùnù. 36Jijíɔ̀ nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ sɔn wò dè má dɛ̀mù sɛ̀lɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ wòì jàvá wó tɔla yiì, ŋwɔnɔ̀ jijíɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sì è wɔ̀ nɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ soò è dè wɔ̀ì dí tìti, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì wɔ bulu nu kamùì gbɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jàvá wó tɔla yiì, wò tɔla yiì. Wɔ̀lɔ́ èì sɛlɛ siìn dè. 37Kɛ́ jiji wɔ̀lɔ́ wòì wɔ̀ se kaŋa eu jìjà wó jì tan mù yá nyinɔ̀ tɔla, wɔ̀ nyàŋgè má è wɔ kulúì nù wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ì nyinɔ tɔla dè, ŋwɔnɔ̀ wɔ gbɛ̀ wɔ bulu wɔu kìi wɔ̌ nɔɔ̀ bàdè sɛ̀lɛ tùnù dè wɔ dè sììn, è dè ve sɛlɛ kàí wɔ̀ì má e nyinɔ jáóɔ̀ tɔla. 38Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ nyinɔ jáóɔ̀ tɔla wɔ̀ ka sɛlɛ kàí nɛ̀. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ ka nyinɔ tɔlà sɛ̀lɛ̀ nù faàn mɛni wɔ̀ ka sɛlɛ kàí nɛ̀ e tì nyinɔ tɔla nyɔɔ́ɔ̀ wɔu. 39Nyinɔ́ɔ̀ jijì dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ì jiji wùlɛ ŋwùnù dè è dè má nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ dè nɛnɛ̀ konù. Kɛ́ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ falan má, kɛní kaɤà gbǐn èì wɔu dè ye, wɔ̀ gbɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ gbǐn tɔlàì wɔ́ jàvà wɔ̀, kɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ dè. 40Mini kulúì nù è dè ve kàí wɔ sìɤàì má nyɔìŋ kulu dè tili dè ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Mà funàì Ŋgàla ŋwuni ve mi wòi wɔ̀lɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\