1 Kɔlìn 8

1Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè naà é kàìn jàkúìn ná sàadaó è e kàn jìlɛ́ɛ̀ wó ka è saaɤa saàì lɛ wùlɛ́ò wòì. È dè ŋgàma mùnɛ̀ jɛ́ wó ka tɛmu, "Nà gbǐn à bi keleɤele." Keleɤele ka wòlù jòŋgà nyɔ̀ɔ̀ tùwà, kɛ́ jàvà èè ka wòlù nù kava. 2Wɔ̀lɔ́ wɔ́ sìàì wɔ̀ sì sɛlɛ́ì gbǐn, ŋgàmáà nù wɔ̀ì wɔ̀lɔ́ sì wɔ́ dè wòlù wɔ sì è. 3Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ jàvà ve Ŋgàla, Ŋgàla sì ve e nyɔɔ́ɔ̀. 4Dɔɔ ŋwùnù, è kàn má jìlɛ́ɛ̀ e jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ wó ka è saaɤà saàì lɛ̀ wùlɛ́ò wòì, à sì è à nɛ̀ lɛ̀ wùlɛ́ò wò dè e dí, kɛ́ wòì jíde sún gbǐn dè tàodéè nù. À sì è à nɛ̀ Ŋgàla dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. 5Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wó nɛ̀ "ŋgàlai" dè jìjàìndéè kpedeó tàodéè nù, nɛ̀ mùndí jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ "ŋgàlai" wòló towóì nɛ̀ "wòlu nyɔɔi" wòló towóì wó tùmùì dí tìti, 6Ŋgàla dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Téɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn ŋwɔnɔ̀ à dè tàodéè nɛ̀nù wɔ ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n, wɔ̀ wɔ̀ dè Jisɛ̀ Kolàì, wɔ̀lɔ́ wɔ saaláà nù Ŋgàla nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn. Wɔ saaláà nù à dè tàodè. 7Kɛ́ èì wòlíì gbǐn dè wó jì ŋgàma wɔ̀lɔ́ sì. Wòlíì téŋ lɛ wùlɛ́ò sɛlɛ̀ è wòì sì ya dí tìti, dɔɔ ŋwùnù kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ wò jì má jìlɛ doo towóì sún, wò ka sìàì jìlɛ̀ è dè wó saàì saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì. Wò jì má jìlɛ dɔɔ towóè wo kulu de kùláà ka wò wúúlé tùwà, ŋwɔnɔ̀ wò ka èì ndè sà wò nɛ̀ wò kǐnà ja. 8Jìlɛ̀ èì e nɛ̀ì gbɛ̀, Ŋgàla júwà nà sɛlɛ̀ dí tìti. Àì má è jì, ě jíde sún gbǐn dè, à jì è yɛ, ě jíde sún gbǐn dè. 9Nà kìi na kùlà kùláà eu èé kaɤà èì nau dè, na nɛ̀ è wòló wòì nù kewu Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wo ba. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nù kewu Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀ sà má mù, mùí wó nɛ̀ mù keleɤele bìbìì dè, mu dè lɛ wùlɛ́ò sɔ̀àì bóì nu jìlɛ jìàì, dɔ̀ɔ̀ ě wɔ kulu de júwàì gbɛ̀ wɔ̀ jì jìlɛ́ɛ̀ wó saàì saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì yɛ? 11Ŋwɔnɔ̀ mùí mú nɛ̀ mù sì sɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn mù è nɛ̀ ya mù bíɔ̀ wɔ̀ì nù kewu Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, Kolàì wɔ́ falan dí wɔ ŋwùnù, wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nyùmù nù. 12Nà nɛ̀nàì má na bíò sɛlɛ siìn gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù, na nɛ̀ wo jainu nyíní kulu de kùláà èì màánɔ̀ɔ̀ŋ, kɛní nà Kolàì wɔ̀ kùla siìn kùlàì ya. 13È dè má jìlɛ̀ gbɛ̀ e nɛ̀ì mì bíɔ̀ wɔ bùlù sɛlɛ siìn nù, mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mǎ nɛ̀mɛ̀ jì ye, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̌ sɛlɛ siìn nɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\