1 Kɔlìn 9

1Màì mi bulùì faàn eu de? Màì Kolàì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ de? Màì nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ sa? Èì mi Ŋgàla kòwài tɛmúì saala nù dè ná dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò? 2Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlíì téŋ wòì mì jàdè faàìn dùmà mùnɛ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, ŋgàmáà nù nà dùmà ve mì jàdè faàìn. Nà Jisɛ̀ wò jòò na nu kɔlɛn dèéè èè siya è bulu kàí fɔ́ɔ́n, mà dè de namu nyɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 3È dè má wòlíì wò sa má mi nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, yèlé mà ka mi bulu eu kɔ̀nàì. 4Èì ŋwùwá ná nì mì jìlɛ̀, na nì mì nímí jòwóè má dè e jòwònù e ŋwùnù? 5È dè ŋgàma màì wòlù de ma nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mì bàde de namu nyɔɔ́ò, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ bíò, nɛ̀ Pitɛ̀ wò jòò wó dè e nɛ̀nu? Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má màì wòlù de má tɔla Jisɛ̀ wɔ jède nyinɔ̀, ma dè wɔ bɛ̀nì mi namúì nù. 6Kpedeó à Bànabà sɔn nɔɔ̀ à dè wòlù a jòwò jòwo wùlɛ̀, a kìyá lɛ̀ sa yɛ? 7Wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dí èì nyìnì ya wò nɛ̀ sɛ́njɛlɛ̀ wɔ̀ ka wɔ bulu wɔ màyɛ ni? Kpedeó wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dí kùlà nɛ̀ ya wɔ wolo kɔlɔ́ dɔ̀ɔ̀ e sún jìì yɛ? Kpedeó bɛya bɛyai kìi nyɔɔ́ò fɔn wɔ̀ɔ ka wɔ bɛya bɛyáò nyàlì nímí sún namu? 8Ma jì bɔɔ̀ sɛlɛ wòló tɛmu mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ kulu de kùláà dè nì? Sɛlɛ wòló wòì Mosè wɔ kaɤáà nù de? 9À ka è tèì Mosè wɔ kaɤa jàkúìn nù à nɛ̀, "Ka mùwà bùye gbàáà ŋwɔ́ɛ̀ mù dè má wɔ jòwàìnù gbàlɛ́ɛ̀ tɛlɛn ŋwùnù." Bùye gbàa tanù nɔɔ̀ Ŋgàla dedí nì? 10Kpedeó nà bulúì nà bo siyɛ̀nù wɔ̀ dedí wɔ́ tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ nì? Ŋgàmáà nù wò sàadadí wòi wòló nà bulu bulúì nà ŋwùnù. Gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ e kuma nyɔɔ́ɔ̀ èe ka wo kulúì nù dè wonìì dè nu? 11Àó Ŋgàla wɔ gbàlɛ kwaíì gbà ya nà tidì. Àì wòlù de á jì na jɔ̀ɔ lɛ? 12È dè má nà dè wòlù na nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wòlù wùlɛ́ò wòì, kɛní nàì wòlù de na nɛ̀ è nàì e tì wou? Kɛ́ àì nɛ̀ nà bídè, nà nɛ̀ nàì sɛlɛ kàí. À ka nài sɛlɛ́ì gbǐn nɛ̀ nǎ jì tan Tedí Kàí tɛmu ŋwùnù à nai ku kpo de ya. 13Ŋgàmáà nù na bulúì nà sì è nà nɛ̀ wòló wó ka Jusíò Gbɛ̀lɛ̀ì Bóè nù jòwàì, va wò ka wo nùu jìlɛ́ɛ̀ sa. Ŋwɔnɔ̀ wòló wó ka saaɤa lɛ́ì wòlò Ŋgàla wɔ bendéè eodè, funù nɔɔ̀ wò ka wo nùu jìlɛ́ɛ̀ sa. 14Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è tɛmu ya mùndí wɔ̀ nɛ̀ wòló wó dè Ŋgàla kòwàíì tɛmùnù, funù nɔɔ̀ wò sa ve wo nùu jìlɛ́ɛ̀. 15Kɛ́ sɛlɛ kàí wòló é dè mi ŋwùnù, màì nɛ̀ e sún gbǐn soò bàlà, kpedeó ma kève jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù dè wɔ̀lɔ́ wò nì lɛ dòò ku. È ŋwùwà ve ŋgelè ma falan e tì wɔ̀lɔ́ eu wòlù tùwà mi jòŋgáà sɛlɛ kɔn soolo. Kɛ́ mǎ è nɛ̀ wòlù gbǐn wɔ́ jì mi Ŋgàla kòwài tɛmúì wòi soolo tùwà. 16Màì jòŋgà selìì gbɛ̀ mi Ŋgàla kòwài tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è deó sɛlɛ̀ wó funaó è mì wúlú. Èe deo kpalo sɛ̀lɛ̀ mi ŋwùnù èe deo má màì Tedí Kàí tɛmùnù dè. 17Èe deo má mà dè jòwo wɔ̀lɔ́ jòwònù mi bulu mi de kewúì nù, kɛní màa taon wò nì mi màyɛ. Kɛ́ è dè má màì nɛ̀nù dè mi bulu mi de kewúì nù, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nì è mì ku, 18de mà sà ve dɔ̀ɔ̀ nù? Wɔ̀lɔ́ mà sà ve è nù. Mà gbɛ̀ ve Tedí Kàí tɛmùì wŏ mi màyɛ nì nɛ̀ mùndí mǎ wɔ̀lɔ́ sa ě ŋwùwá má sà è Tedí Kàí tɛmu ŋwùnù. 19Mà dè mi bulùì faàn eu màì wòlù gbǐn wɔ kɔnyà dè. Kɛ́ mà mi bulùì kɔnyà tùwà ya wòlíì gbǐn ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mà nɛ̀ è wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo funàì Jisɛ̀. 20Èé má deó jòwònù Jusíò ŋwùnù, mà bió kùlà mùnɛ̀ Jusi jí, dɔ̀ɔ̀ è nɛ ve ma nɛ̀ è wo funàì Jisɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ màì Mosè wɔ kaɤáà jàdè dè, mà bió kùlà mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè è jàdè, èé wòló wó dè è jàdè à wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n. Mi kùlà kùláà dɔ̀ɔ̀ è nɛó è wo funàì Jisɛ̀. 21Nyɔìŋ nɔɔ̀ mà dè má wòló tidì wòì Jusi wóó dè, mà ka kùlà mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ ka kùlà, èé woníì wòì Mosè wɔ kaɤáà jàdè dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ma nɛ̀ è wòló wòì Jusi wóó dè wo funàì Jisɛ̀. Wɔ̀lɔ́ nu saáì èì dè, màa ka Ŋgàla wɔ kaɤáà nùu wòíì júwà, kɛ́ ŋgàmáà nù mà dè Kolàì wɔ kaɤáà jàdè. 22Mà dè má wòló tidì wo Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ èì nù kewu, mà ka jainù nyínà ma dè wo sún, dɔ̀ɔ̀ ka è nɛ̀, wo funàì Jisɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù à wòlù gbǐn wò jòò à dè má dí kɔlɛ̀n, mà ka mi bulùì wo sún tùwà, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mà gbɛ̀ má e dí èì, ma nɛ̀ è wò funàì Jisɛ̀. 23Mà ka sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀ Tedí Kàí sɛlɛ ŋwùnù, mà sà gbɛ̀lɛ́ì miníì. 24Ŋgàmáà nù, nà sì è nà nɛ̀ sìdè kilé kilé nù, wòlíì gbǐn wó ka simɛ́ɛ̀ kwa, wo gbǐn wòo ka jɛ tili díndɛ̀, wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ ka kelì wo kwalàì wɔ̀ dè. 25Dɔɔ ŋwùnù, kwa simɛ̀ mù sà de kwalàì lɛ́ɛ̀. Simɛ kwa nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ yá wɔ bulu eu jìjà kìi wɔ nyàŋgè wɔ bului nɛ̀ kàí fɔ́ɔ́n. Wɔ̀ ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wò kwalàì wɔ̀ dè lɛ̀ wɔ̀lɔ́ èe ka jèɤè. Kɛ́ à ka nàni simɛ́ɛ̀ kwa wò kwalàì nà dè lɛ́ɛ̀ é dè ve nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́. 26Dɔɔ ŋwùnù mà ka simɛ̀ kwa kàí, mà tili jɛ wòlíì gbǐn wòi ku. Dɔɔ ŋwùnù mi sɛlɛ wolo mùndí mùnɛ̀ kùlún kɔ̀n nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ ka gbɔ̀dɔ̀ mɛni soolo. 27Mà ka mi jaindéè bìlì sànyà gbǐn nù mà kava è nù, mà kwa è mi de kewúì jàdè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mà kala má mi Ŋgàla kòwàíì tɛmu wòlù ě mi nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\