1 Jɔ̀ɔ́n 1

1Mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò e kàn wòíɔ̀ wɔ́ ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì, wɔ̀í wɔ́ dedí e dí tàodéè tɔide dùmàíì, àó wɔ wòíì èì nyìnì ya, a sà wɔ̀, à bòlò mùndí wɔ̀ì. 2Èé lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kàdí tolu nà sǐn dè, à sàdí wɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù à ka sɛlɛ tɛmùnù dè e kàn wɔ̀ a dè mùndí na sɛlɛ̀ siya e kàn wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúɔ̀ wɔ́ dedí Tedé Ŋgàla wɔi fandɛ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛdí è a sì wɔ̀. 3Wɔ̀lɔ́ á sàdí e dí, a nyìnì èì dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ à dè e na senù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve à na wo jòò à dè nù kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ à Tedé Ŋgàla wò jòò à dè ve nù kɔlɛ̀n, e gbì wɔ Jííjíɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ì. 4À dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà kulu de tili dí tìti. 5Tedíì á nyìnìdí è Jisɛ̀ Kolàì nùù à dè e nà senù. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ tedíì nù wɔ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dedí de mɔ̀lì mɔ̀líì. Feé wɔ́ dè kpindi èì va dè. 6À tɛmu má è à nɛ̀ à Ŋgàla wò jòò à nù kɔlɛ̀n de ya, ŋwɔnɔ̀ a dè nɔɔ̀ kpindíì nù namàì, a dè sɛlɛ siin nɛ̀, kɛní à dè duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mùndí àì nà tàodéè nɛ̀nù dè mùnɛ̀ jɛ́ ŋgàmáà tɛmùì. 7Kɛ́ à nɛ̀ má nà tàodéè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ dè, à wɔ jòò à dè ve nu kɔlɛ̀n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ Jíɔ̀ Jisɛ̀ wɔ tòyóè ka nà sɛlɛ siíìn gbǐn sɔlɔ̀ nàì. 8À tan má àì sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò de, kɛní à dè nà bului gbǐlàìnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má ŋgàmáà èì nà nùù dè. 9À kaja má nà sɛlɛ siíìn Ŋgàla wɔ̀ì, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ tɛmu è, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ é dè a ŋgàma, wɔ te nà sɛlɛ siíìn gbǐn nu tǔn, wɔ sɔlɔ̀ nà sɛlɛ siíìn gbǐn nàì. 10À nɛ̀ má àì nɛ̀ sɛlɛ siìn gbǐn nɛ, kɛní à dè Ŋgàla duuli nyɔɔ jívàìnù nɛ̀ mùndí wɔ wòíì èì nà kulúì nù dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\